To kajakker på sjøen

Slik unngår du skade på båten

Sikkerhetsforskriftene sier hva du skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Det samme gjelder for den som med din samtykke er ansvarlig for fritidsbåten. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Vedlikehold

Fritidsbåten skal være konstruert, utstyrt og vedlikeholdt i forhold til hvorledes den anvendes. Dessuten skal forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent overholdes. Dette gjelder bl.a. regler om:

 • fartsområde
 • hastighet
 • minste alder for fører
 • lanterneføring
 • motorstyrke
 • passasjerantall

Jf. Sjødygtighedsloven av 9. juni 1903 nr. 7 § 2, fritids- og småbåtloven av 26. juni 1998, nr 47 og forskrift 580 av 14. juni 1996 om produksjon og omsetning mv. av fritidsfartøy.

Tilsyn, opplag og transport

Fritidsbåten skal, når den ikke er i bruk, være forsvarlig fortøyet. Det skal føres forsvarlig tilsyn med den, dens tilbehør og fortøyninger, og den skal holdes lens.

For fritidsbåter som har skroggjennomføringer under vannlinjen og som befinner seg på vannet i tiden 01.11. - 31.03., skal disse ha montert stoppekran som skal være stengt når den ikke er i bruk.

Under bruk skal utenbordsmotor være forsvarlig festet til fritidsbåten og under opplag skal fritidsbåten til enhver tid være forsvarlig oppstøttet og tildekket.

Tilhenger som benyttes til transport av fritidsbåten skal være egnet til formålet, bl.a. hensett til konstruksjon, styrke, festeinnretninger og stabilitet.

Tyveri/hærverk

Tilbehør, utenbordsmotor og utenbordsdrev skal være låst/boltet fast i skroget eller innelåst i fritidsbåten eller bygning. Allikevel skal påhengsmotor under 40 HK (fabrikantens angivelse av motorstørrelse) og utenbordsdrev alltid være innelåst i bygning mens fritidsbåten ligger i opplag.

Mens båten ligger i opplag begrenses dekningen for løst tilbehør til fritidsbåten til inntil kr 20.000 (samlet verdi), og enkelt gjenstander til inntil kr 5000. Personlig løsøre skal ikke være oppbevart /lagret ombord i fritidsbåten. Fritidsbåter inntil 12 fot, samt kanoer, kajakker, oppblåsbare båter og seilbrett og lignende skal være forsvarlig fastlåst når de ikke er i bruk.

Når fritidsbåten befinner seg på tilhenger skal tilhengeren være:

 • fastlåst til trekkvognen eller
 • fastlåst til annet fast (forankrings)punkt
 • være forsvarlig sikret for å hindre at tilhengeren kan festes på et tilhengerfeste.

Nøkkel skal oppbevares adskilt.

Brann

Fritidsbåter med motor skal ha:

 • minst ett brannslukningsapparat når fritidsbåten er inntil 33 fot (10 m)
 • minst 2 brannslukningsapparat når fritidsbåten er større enn 33 fot.

Dersom det om bord i fritidsbåten anvendes kokeapparat, varmeapparat, kjøleskap og lignende utstyr, eller utstyr drevet med brannfarlig væske eller gass, gjelder kravet til brannslukningsapparat selv om fritidsbåten ikke har motor. Forskrifter gitt av offentlig myndighet, klassifikasjonsselskap eller produsent overholdes.

Brannslukningsapparatene skal være godkjent etter Norsk Standard (NS) 3920 og fylle kravene til effektivitetsklasse II type ABE.

Brannslukningsutstyr skal være i god stand og klar til øyeblikkelig bruk og være lett tilgjengelig fra førerplassen. Apparat(ene) må kontrolleres ifølge fabrikantens anvisning.