To små barn bygger sandslott

Bærekraft i forsikring

KLP Skadeforsikring jobber med bærekraft i hele verdikjeden, fra utformingen av forsikringene vi tilbyr, til skadeoppgjør og forvaltning av premieinntektene.

KLP er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact. 

Skadeforebygging 

Det mest bærekraftige skadeoppgjøret er det som aldri finner sted.

Vi i KLP Skadeforsikring jobber sammen med kundene våre for å redusere sannsynligheten for at skader skjer, og minske skadeomfanget dersom uhellet først er ute.

Det største ressursfotavtrykket fra skadeoppgjørene våre knytter seg til brann- og vannskader i større bygg, derfor er det her vi legger inn størst innsats for å unngå skader.

Se våre skadeforebyggende kurs  

Mer bærekraftige skadeoppgjør 

Vi er der for deg når uhellet skjer, samtidig som vi skal forsøke å redusere ressursbruken og klimagassutslippene fra skadeoppgjørene våre.

  • Vi reparerer det som kan repareres, i samråd med deg som kunde, i stedet for å erstatte det med nytt. 
  • Vi jobber for å gjenbruke materialer og komponenter fra det som er blitt skadet.
  • Vi jobber systematisk med å stille miljøkrav til leverandørene vi bruker i skadeoppgjørene og utfordrer dem til å løse oppgaver på nye måter.
  • Bærekraft er et like selvfølgelig kriterium som pris når vi velger hvem vi skal samarbeide med om å utbedre skader.

De fleste viktige samarbeidspartnerne våre er miljøsertifiserte.

Vi etterspør klimagassregnskap fra alle leverandører som vi inngår eller fornyer rammeavtaler med, slik at vi på sikt skal kunne måle utslippsintensiteten i skadeoppgjørene våre. 

Nullutslippsmål for kapitalforvaltningen 

Premieinntektene våre blir i hovedsak forvaltet av KLPs eget kapitalforvaltnings-selskap, som er et ledende forvaltningsmiljø innenfor ansvarlige investeringer.

KLP Kapitalforvaltning har en målsetting om netto null klimagassutslipp fra investeringene innen 2050, og har beskrevet veien dit i det styrevedtatte veikartet «Veien til Paris».

KLP Kapitalforvaltning er medlem av, eller har signert, en rekke investorinitiativer knyttet til klima og bærekraft, herunder FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

Bærekraft i vår egen drift 

Hele KLP-konsernet har en målsetting om å halvere klimagassutslippene fra egen drift innen 2030 sammenlignet med 2010.

Reglementet "Hvordan KLP reduserer sin påvirkning på miljø" pålegger alle KLPs ansatte å ta miljøhensyn i egen arbeidshverdag, for eksempel når det kommer til forretningsreiser, innkjøp og avfall.

Vi gjør opp status på klimagassutslipp fra driften vår i KLPs årlige bærekraftregnskap. De utslippene vi ikke klarer å kutte, kompenserer vi for gjennom å kjøpe klimakvoter. 

Les mer om hvordan KLP driver bærekraftig

Kunnskapsbygging og samarbeid

Vi skal bidra til økt kunnskap om bærekraft og klima- og miljøspørsmål, både innad i KLP Skadeforsikring, i forsikringsbransjen og i samfunnet for øvrig.

Alle våre ansatte gjennomgår kursing i bærekraft, slik at vi kan ta bedre hensyn til blant annet miljø, klima og sosiale forhold i de store og små valgene vi tar på jobb hver dag. 

Her bidrar KLP

Vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å ta hensyn til bærekraft i produktene og driften vår.

- Torunn Brånå, Fagsjef bærekraft, KLP Skadeforsikring

Mikrofon Podcast:

Hvis det var penger som fikk oss inn i klimakrisen, kan det være penger som også får oss ut?

Hør samtalen mellom Stefano Esposito, seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Lars Erik Mangset og Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.
 

Lytt her!