Kunngjøringer

Her finner du endringer og oppdateringer knyttet til våre fond.

20. mars 2024

Valgmøte

24. april kl. 14.00 vil vi holde valgmøte i KLPs lokaler i Oslo. Her er informasjon om møtet, samt mulighet for å melde seg på eller sende fullmakt.

8. januar 2024

Andelseiermøte - vedtektsendringer i KLP Statsobligasjon

KLP Kapitalforvaltning anbefaler å endre beskrivelsen av investeringsområdet for KLP Statsobligasjon i fondets vedtekter. Investeringsområdet forblir i hovedsak det samme, men ordlyden endres slik at det ikke henviser til opphevet lovverk. Investeringsområdet til fondet blir etter dette begrenset til norske statsobligasjoner og statskasseveksler i prospektet.

Det anbefales også å oppdatere avsnittene i dokumentene som omhandler utlån av finansielle instrumenter til samme tekst som benyttes for andre KLP-fond. I tillegg kommer noen mindre grammatiske endringer.

Her kan du lese om endringene i mer detaljer og sende oss fullmakt eller melde deg på andelseiermøtet som holdes 30. januar hos KLP.

2. januar 2024

Prospektendring KLP AksjeNorden Indeks

Følgende er lagt til i beskrivelsen av fondets investeringsstrategi: «På grunn av spesielle markedsforhold i det nordiske aksjemarkedet vil den største utstederen av aksjer, Novo Nordisk A/S, kunne ha en vekt i fondets portefølje på mer enn 20 prosent, men likevel begrenset til maksimalt 35 prosent av fondets eiendeler.» Endringen skyldes krav om å angi de spesielle markedsforholdene som tilsier investeringer over 20 prosent i et indeksfond. Dette medfører ingen endringer i forvaltningen.

Tidligere kunngjøringer

12. desember 2023

Prospekt og vedtektsendring i KLP AksjeUSA Indeks

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i KLP AksjeUSA Indeks. Andelsklassen S-USD har fått lavere årlig forvaltningshonorar, fra 0,09% til 0,06%, og en høyere minste kostpris, fra USD 3 000 000 til USD 50 000 000.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

Som følge av vedtektsendringen, er også fondenes prospekt endret. Ingen av endringene får materiell betydning for forvaltningen av fondene. 

21. november 2023

Årsslutt

29. desember er siste dag for å handle fond i 2023. Vanlige frister gjelder for å få den dagens fondskurs.

Kurssetting ved årsslutt tar noen dager ekstra. Disse fondskursene er forventet å være klare 4. januar. I løpet av 5. januar er planen å beregne fondskurser for 2/1, 3/1 og 4/1, slik at vi deretter er tilbake til normal drift. 

Handler i fondene ved årsslutt og de første dagene i januar vil få riktig kurs, men oppgjør av handlene vil ta noe lenger enn normalt pga senere kurssetting.

Her er kalender som viser dager de ulike fondene er stengt for handel i 2024.

23. oktober 2023

Valgmøte - medlemmer til valgkomiteen

Tirsdag 14. november holder vi valgmøte. Vi skal velge nye medlemmer til valgkomiteen.

Her kan du lese innkallingen og melde deg på til møtet eller sende fullmakt. 

Her er informasjon om kandidatene styret i KLP Kapitalforvaltning AS har nominert.

30. august 2023

Andelseiermøte - KLP AksjeUSA Indeks

Vi holder andelseiermøte for andelseiere i KLP AksjeUSA i forbindelse med endring av pris og minstetegningsbeløp for en andelsklasse. Kun andelseiere i klasse S-USD blir berørt. Her kan du lese om endringen og sende inn påmelding eller fullmakt.

28. august 2023

KLP AksjeNorge Aktiv

KLP AksjeNorge endrer navn til KLP AksjeNorge Aktiv 10. oktober 2023 (utsatt fra 15. september 2023). Vi endrer navn på fondet for å gjøre forskjellen til vårt fond KLP AksjeNorge Indeks tydeligere. Finanstilsynet har godkjent endringen. Navneendringer kan gjennomføres uten å innhente samtykke fra andelseierne.

30. mai 2023

Vi reduserer prisen på et utvalg av KLPs indeksfond i S-klassen

KLP skal være ledende på pris og vi har gleden av å meddele at vi fra 1. juni 2023 reduserer årlig forvaltningsgodtgjørelse for følgende fond i andelsklasse S med kostpris 10 millioner kroner: 

FondEksisterende årlig forvaltningshonorarNytt årlig forvaltningshonorar
KLP AksjeNorge Indeks0,10%0,09%
KLP AksjeNorden Indeks0,10%0,09%
KLP AksjeGlobal Indeks0,10%0,09%
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret0,13%0,12%
KLP AksjeEuropa0,10%0,09%
KLP AksjeEuropa Valutasikret0,13%0,12%
KLP AksjeUSA0,10%0,09%
KLP AksjeUSA Valutasikret0,13%0,12%

Kunder som har andeler i disse fondene, vil automatisk få redusert forvaltningsgodtgjørelse når endringen innføres. 

Nye referanseindekser for nordiske aksjefond

Ved utgangen av mai vil KLP bytte indeks for sine to nordiske fond; KLP AksjeNorden Indeks og KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar. Fra og med 1. juni vil begge fondene følge MSCI sitt investeringsunivers for Norden, og dermed være på linje med resten av KLPs fond for utenlandske aksjer. 

KLP AksjeNorden Indeks vil bytte fra VINX Benchmark til MSCI Nordic Countries IMI Index, mens KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar vil bytte fra VINX Benchmark Cap til MSCI Nordic Countries IMI 10/40 Index. MSCI-indeksene er i stor grad sammenfallende med VINX-indeksene, men inneholder en del flere av de mindre selskapene i det nordiske aksjeuniverset. Indeksbyttene skjer samtidig med rebalanseringen av både VINX- og MSCI-indeksene, noe som bidrar til å begrense handelen i forbindelse med omleggingen. 

25. mai 2023

Nye andelsklasser

Fra den 01.06.2023 innføres det nye andelsklasser (vedtektsendringer) for de største kundene i mange KLP-fond. Det vises til informasjon om dette fra 15. mars lenger nede på denne siden. Ihht til verdipapirfondloven har andelseiere i berørte fond rett til gebyrfri innløsning av sine andeler. Denne retten har imidlertid ingen praktisk betydning for andelseiere i KLP-fond, da KLP-fondene ikke belaster gebyr på hverken tegning eller innløsning av andeler.

Alle nye andelsklasser gjelder for kunder med over 10 millioner kroner investert i ett enkelt KLP-fond. Etter vedtektsendringen endres også kravet om størrelsen på investeringen for våre S-klasser fra "første gangs investering" til "kostpris". Det betyr at det er summen av alle tegninger og innløsninger som bestemmer hvilken andelsklasse andelseieren vil plasseres i. Det innføres også rutiner for halvårlig kontroll av at andelseiere er plassert i korrekt andelsklasse.

16. mai 2023

Ny finansavtalelov

1. januar 2023 trådte ny finansavtalelov i kraft i Norge. Loven styrker blant annet forbrukervernet og regulerer flere finanstjenester. Fra 1. juli 2023 vil loven gjelde for handel med verdipapirfond og det stilles krav til at vi inngår en kundeavtale etter finansavtaleloven bestemmelser med alle kunder.

Hva innebærer dette for deg?

 • Kundeavtalen synliggjør hvilke rettigheter og forpliktelser du har som kunde.
 • Kundeavtalen innebærer ingen endringer i våre verdipapirfond eller de tjenestene vi tilbyr.
 • Avtalene er likelydende for alle som kjøper fond fra oss
 • Du trenger ikke å foreta deg noe i forhold til verdipapirfondene du har kjøpt hos oss.
 • Her finner du vår standard kundeavtale og våre alminnelige forretningsvilkår. Vi oppfordrer deg til å lese disse.

Ønsker du å få kundeavtalen og alminnelige forretningsvilkår tilsendt post eller e-post, kan du få dette kostnadsfritt ved å ringe oss.

Her er noen av de viktigste punktene i avtalen for deg som fondskunde:

Ufravikelighet

Den nye loven har til hensikt å beskytte forbrukere og er ufravikelig overfor forbrukere.

Kommunikasjon

Forvaltningsselskapet vil benytte elektronisk kommunikasjon som førstevalg. Dersom du som Kunde ikke ønsker dette har du mulighet til å reservere deg.

Oppsigelse/heving

Forvaltningsselskapet kan si opp avtaleforholdet ved saklig grunn. Eksempler på forhold som alltid vil ansees som saklig grunn er inntatt i kundeavtalen med vilkår.

Avvikling

Finansavtaleloven gir oss rett til å avvikle kundeforholdet eller sperre tjenesten for videre bruk dersom det er nødvendig for at vi som forvaltningsselskap skal kunne oppfylle plikter fastsatt i lov, forskrift eller pålegg fra offentlige myndigheter eller domstol.

Endring av avtalen

Kunden kan akseptere endringer i kundeavtalen med forretningsvilkår ved å forholde seg passiv.

Frem til 1. juli gjelder fortsatt disse vilkårene for fondskjøp.

27. april 2023

Valgmøte

Onsdag 31. mai kl. 14 holder vi valgmøte via videokonferanse. Her er mer informasjon og mulighet til påmelding eller gi fullmakt.

3. april 2023

Oppdaterte prospekter og bærekraftsvedlegg

Den årlige oppdateringen av våre prospekter er nå gjennomført. Bærekraftsvedleggene i prospektene er også oppdatert ihht offentliggjøringsforordningen (SFDR).

28. mars 2023

Endret valutasikringsstrategi for aksjefond

KLPs aksjefond har siden oppstart benyttet seg av månedlig justering av valutasikringen for alle valutasikrede aksjefond. Dette har vært markedsstandard og fungert godt, men i spesielt volatile perioder kan det gi utslag i form av en valutasikringsgrad som avviker en del fra 100% i løpet av en måned, samt tilsvarende effekt for aksjeeksponeringen i fondene. For å unngå at fondene beveger seg for langt bort fra en forventning om at et valutasikret fond til enhver tid er mer eller mindre 100% sikret, har vi valgt å gå over til en løpende og mer dynamisk justering av sikringsgrad og aksjeeksponering. Valutasikrede aksjefond vil derfor bytte til indekser som justeres daglig, og fondene vil ligge tett opp mot tilhørende indekser. I normale perioder i aksjemarkedene vil dette påvirke forvaltningen av fondene og avkastningen i svært liten grad, men vi mener det er et bedre alternativ i perioder der det er store bevegelser både for aksjer og valutakurser.

15. mars 2023

Andelseiermøte - andelsklasser for store kunder

Styret i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår å endre vedtektene for alle fond unntatt spesialfondene. Samtlige andelseiere i disse fondene mottar denne informasjonen.

Formålet med endringen er å innføre nye andelsklasser for store kunder i KLP-fondene og endre vilkår for tilgang til andelsklasser for storkunder.

Vi gjør oppmerksom på at vilkårene for andelsklassene for kunder med alminnelige sparebeløp (P) og for kunder som har plassert midler i netto-andelsklasser (N) gjennom distributører, ikke vil bli endret for noen av fondene. Dersom du har plasseringer i slike andelsklasser i KLP-fond, blir du derfor ikke berørt.

Her finner du detaljert informasjon og mulighet for påmelding til andelseiermøtet / gi fullmakt.

3. februar 2023

Prospekt og vedtektsendringer KLP Likviditet og KLP Kort Stat

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i KLP Likviditet og KLP Kort Stat. Endringene har sammenheng med gjennomføring i norsk rett av forordning (EU) 2017/1131 (pengemarkedsfondsforordningen). Endringene innebærer at henvisninger til pengemarkedsfond er tatt ut av vedtektene og erstattet med nye betegnelser (likviditetsfond). Samtidig er paragrafen om utlån av finansielle instrumenter endret til teknikker for effektiv porteføljeforvaltning. Dette følger av en tidligere lovendring.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

Som følge av vedtektsendringen, er også fondenes prospekt endret. Ingen av endringene får materiell betydning for forvaltningen av fondene. Oppsummert er de viktigste endringene:

KLP Kort Stat

Endring fra Pengemarkedsfond til Likviditetsfond

Avsnittet om Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning er endret

KLP Likviditet

Endring fra Pengemarkedsfond med lav risiko til Likviditetsfond med lav risiko

Avsnittet om Teknikker for effektiv porteføljeforvaltning er endret

I prospektet er beskrivelsen av kredittkvalitet under investeringsstrategi endret. Tidligere var det henvist til at fondet kun kunne investere i papirer med risikovekt 20 (BIS 20 vekt), mens det nå henvises til kredittrisikokategori 1 og 2 etter Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond.

Endringene trer i kraft 10.02.2023.

For mer informasjon se sak nedenfor om innkalling til andelseiermøte.

3. januar 2023

Andelseiermøte - KLP Likviditet og KLP Kort Stat

Stortinget fastsatte i juni 2021 endringer i verdipapirfondloven som gjennomfører EUs pengemarkeds­fondsforordning i norsk rett. Endringene vil tre i kraft fra 1. februar 2023. På samme tidspunkt vil bransjestandarden for klassifisering og informasjon av rentefond tilpasses det endrede regelverket. 

Som en følge av dette har styret i KLP Kapitalforvaltning AS vedtatt å støtte forslaget til endring av vedtektene til fondene KLP Likviditet og KLP Kort Stat. Endringsbehovene og mulighet for påmelding/gi fullmakt vises her.

25. november 2022

Endring av referanseindeks for spesialfondene

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Disse trer i kraft fra 1. desember 2022. Endringen gjelder bytte av referanseindeks til NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

4. november 2022

Prospekt og vedtektsendringer

 • KLP Framtid
 • KLP Framtid Mer Samfunnsansvar
 • KLP Lang Horisont
 • KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar
 • KLP Kort Horisont
 • KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar 

Vi ønsker å informere om endringer i fondspakkene nevnt ovenfor. KLP Kapitalforvaltning har gjort en fornyet vurdering av fondspakkenes plasseringer av midler i andre fond (allokering). Gjennomgangen viste at det er ønskelig å gjøre noen tilpasninger i forvaltningen av fondene. Nødvendige endringer i fondenes vedtekter ble behandlet på andelseiermøte 12. oktober 2022. Finanstilsynet har nå godkjent de tilhørende vedtektsendringene. Vi ønsker med dette å kunngjøre at endringene i vedtektene vil tre i kraft fra 5. desember 2022 (tidligere annonsert 6. desember). Tilhørende endringer i fondspakkenes prospekter vil tre i kraft samtidig. Endringene er forklart nærmere nedenfor. Vi viser også til innkalling til andelseiermøte 20. september 2022 om endringene i fondspakkene. 

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene. 

Dette er de viktigste endringene i KLP Framtid

 • Andelen norske aksjer reduseres fra ca. 20% til ca. 15% 
 • Bruk av nøytral markedsvekt på allokering til regioner, small cap (ca. 9% andel med dagens markedsvekt) og fremvoksende markeder (ca. 8% andel med dagens markedsvekt) 
 • Andel faktorfond reduseres fra 20% til 0% 
 • Valutasikringsgrad reduseres fra 50% til 30% 
 • For å kunne gjennomføre endringen i allokering fjernes begrensningen på hvor stor andel av fondets eiendeler som kan være plassert i ett fond. 

KLP Lang Horisont og KLP Kort Horisont påvirkes gjennom andelene de har i KLP Framtid. Dette utgjør ca. 60% for KLP Lang Horisont og ca. 18% for Kort Horisont som er plassert i KLP Framtid. 

På samme tid gjør vi følgende endringer i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar gjennom endringer i fondets prospekt: 

 • Fremvoksende markeder tas inn med nøytral markedsvekt (ca. 9% andel) 
 • Bruk av nøytral markedsvekt mellom globale aksjer og fremvoksende markeder 
 • Andel i Norden økes fra ca. 10% til ca. 15% av fondet 
 • Valutasikringsgrad reduseres fra 65% til 35%. 

KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar og KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar påvirkes gjennom andelene de har i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar. Dette utgjør ca. 60% for KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar og ca. 18% for Kort Horisont Mer Samfunnsansvar som er plassert i KLP Framtid Mer Samfunnsansvar. 

Fondenes formål forblir uendret, og de skal fortsatt være tilpasset en typisk norsk investor som ønsker kun ett fond for langsiktig sparing. 

De underliggende fondene som benyttes i fondspakkene måles mot relevante markedsreferanseindekser. Fondspakkene har til nå blitt målt mot sammensatte referanseindekser bestående av referanseindeksene for de underliggende fondene. Ettersom fondspakkenes allokering til underliggende fond fremover ikke lenger vil være bestemt med like faste vekter som tidligere, vil ikke gjeldende referanseindekser lenger være relevante for å måle den samlede forvaltningen. Vi ønsker at KLP-fond skal bli målt mot standardiserte indekser fra offisielle leverandører av referanseindekser, men vi har dessverre ikke tilgang på standardiserte indekser som uttrykker de ulike fondenes samlede investeringer på en god måte. Fondene vil derfor ikke lenger ha egne referanseindekser som de sammenlignes med. Fondenes underliggende investeringer i rene rente- og aksjefond vil alle fortsatt bli målt mot standardiserte referanseindekser. 

1. november 2022

KLP Pengemarked endrer navn

KLP Pengemarked endrer navn til KLP Likviditet 7. november, 2022. Navneendringen har sammenheng med forventet gjennomføring av pengemarkedsfondforordningen i norsk rett. Finanstilsynet har godkjent endringen. Navneendringer kan gjennomføres uten å innhente samtykke fra andelseierne.

12. oktober 2022

Fusjon KLP AksjeUSA Indeks

I forbindelse med overgang til andelsklasser i april i år, ble en av de planlagte fusjonene utsatt av tekniske årsaker. Denne fusjonen mellom KLP AksjeUSA Indeks USD (Mottakerfond) og KLP AksjeUSA Indeks III (tilføringsfond) ble gjennomført 11. oktober og det ble samtidig innført andelsklasser.

De tidligere fondene er dermed blitt andelsklasser i det fusjonerte fondet.

KLP AksjeUSA Indeks USD har endret navn til KLP AksjeUSA Indeks S-USD

KLP AksjeUSA Indeks III har endret navn til KLP AksjeUSA Indeks P

ISIN er uendret og det vil heller ikke bli endring i bankkontonummer. Navnendringer er allerede gjennomført på vår nettside, samt i andre eksterne systemer, og vil nå i tillegg bli formalisert i offisielle register:

Fondene har vært åpne for tegning og innløsning gjennom denne prosessen, slik at andelseierne ikke har blitt påvirket.

20. september 2022

Andelseiermøte - tre fondspakker

Styret i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår å endre vedtektene til fondene KLP Framtid, KLP Lang Horisont og KLP Kort Horisont. Samtlige andelseiere i disse fondene mottar denne informasjonen.

Fra tid til annen er det naturlig å gjennomgå fondets plassering av midler i andre fond (allokering) for å vurdere om det bør gjøres justeringer av allokeringen basert på ny kunnskap. En slik gjennomgang har blitt gjort i 2022, og det foreslås på denne bakgrunn en del endringer i plasseringene. Fondenes formål forblir uendret, og de skal fortsatt være tilpasset en typisk norsk investor som ønsker kun ett fond for langsiktig aksjefondssparing.

Her kan du lese mer om forslaget og/eller melde deg på andelseiermøte eller gi fullmakt til å stemme for forslaget.

15. september 2022

Endring for Asia-fondene

Styret i KLP Kapitalforvaltning AS har besluttet å utvide intervallet for forventet relativ volatilitet (tracking error) for fondene KLP AksjeAsia Indeks og KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret fra 0,0 – 0,75 prosent til 0,0 – 1,0 prosent. Bakgrunnen er endringer i verdipapirmarkedene som har gjort at ekskluderte selskaper har fått økt vekt i fondenes referanseindekser.

10. juni 2022

Tilpasninger for svanefondene

Fra og med 13. juni vil alle våre mer samfunnsansvar fond, unntatt KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar, gjøre mindre tilpasninger i forvaltningsmetodikken. Teksten i avsnittet om investeringsmål og investeringsstrategi har blitt noe justert i fondenes prospekter. Disse prospektene ligger på faktasidene for hvert enkelt fond på klp.no.

I tillegg endres normalintervallet for forventet TE (tracking error) fra 1-2 prosent til 2-4 prosent for de tre fondene:

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret.

10. mai 2022

Valg til styret i KLP Kapitalforvaltning AS

Samtlige andelseiere var innkalt til valgmøte som ble avholdt 10. mai 2022. Det var fire forslag til kandidater. I henhold til valgkomiteens innstilling ble det fattet følgende vedtak:

Leif Ola Rød gjenvelges som medlem til styret for en periode på to år. Han er finansdirektør i Norges Apotekerforening og tidligere administrerende direktør i Skagen fondene og Odin forvaltning.

3. mai 2022

Kursene for KLP-fondene er nå oppdaterte 

I KLP-fondene opprettet vi andelsklasser i våre verdipapirfond helgen 22-25. april. Dette medførte at fondskursene var forsinket i forrige uke. I går ble vi klare med alle kurser til og med 29. april. Fra i dag vil fondshandler og kursberegninger gå som normalt. 
Samtlige tegninger og innløsninger er nå oppgjort og kundene har fått eksponering på riktig dato. 

Kontoutskrifter per april er produsert, og ligger i kundeportalen.

I forbindelse med innføring av andelsklasser vil det bli nye S-klasser for de fond hvor det ikke eksisterer storkundeklasse i dag. Disse andelsklassene vil trolig være tilgjengelig fra 19. mai 2022. 

28. april 2022

Oppdatering om andelsklasser

Innføring av andelsklasser er nå fullført. Vi er i gang med å beregne fondskurser for 22. april og forventer å fullføre disse i løpet av dagen. Kursene vil bli publisert på vanlig måte så snart de er klare. Tegninger og innløsninger blir gjennomført når fondskursene er fastsatt.

KLP-fondene bruker ny systemløsning for første gang og det er derfor usikkert hvor lang tid arbeidet vil ta. Alle kunder vil motta riktig kurs og andeler om kort tid.

Fondskurser for 25.-27. april blir fastsatt og publisert fortløpende. Vi vet dessverre ikke om vi vil komme i mål med kursene for alle dager denne uken.

Vi gjør oppmerksom på at forvaltning av fondene er uberørt av omleggingen. Vi beklager de ulemper denne omleggingen har medført for dere.

27. april 2022

Forsinkelser i fondskurser og utbetalinger

Grunnet innføring av andelsklasser i helgen 22. - 24. april vil det bli forsinkelser i fondskursene og utbetaling av innløsninger. Vi beklager dette!

25. april 2022

Endring av indeks

KLP Pengemarked har fra 25. april 2022 endret referanseindeks fra NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index (NOGOVD3M) til NBP Liquidity Low Risk Index NOK (NOLIQLOWRISK).

25. april 2022

Utsatt fusjon

En av de planlagte fusjonene i forbindelse med overgang til andelsklasser (se sak nedenfor) blir utsatt i en til to måneder. Årsaken til dette er av teknisk art. Dette gjelder fusjonen mellom KLP AksjeUSA Indeks USD (mottakerfond) og KLP AksjeUSA Indeks III (tilføringsfond). Det vil heller ikke innføres andelsklasser før fusjonstidspunktet. Dagens fondsnavn blir opprettholdt i Brønnøysundsregistrene, men på enkelte nettsider kan de nye navnene forekomme uten at dette vil føre til problemer da fondene/klassen har samme ISIN nummer før og etter fusjon. Fondene vil være åpne for tegning/innløsning på vanlig måte frem til fusjonen gjennomføres, slik at andelseierne ikke påvirkes.

25. april 2022

Andelsklasser

KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLP-fondene, innførte andelsklasser i KLP-fondene fra 25. april 2022. I forbindelse med innføring av andelsklasser har det også blitt gjort enkelte andre endringer i fondene. For å forenkle fondsstrukturen, og effektivisere forvaltning og administrasjon av fondene, har enkelte fond blitt slått sammen (fusjonert). Dette gjelder fond med like investeringsmandater, men med ulik grense for minstetegning og forvaltningshonorar. Etter fusjonen ble andelseierne fordelt på andelsklasser ut fra hvilke fond de var investert i før fusjonen. Omleggingen påvirker ikke hvordan midlene forvaltes, den forventede avkastningen eller risikoen for andelseierne. Våre lave satser for forvaltningshonorar i fondene videreføres uendret.

Endringene har ført til noen mindre endringer i navnene på fondene. Dette ble gjort for at de skal være mer beskrivende. Vi har tatt bort romertall som har skilt mellom ulike fond-i-fond, og i stedet lagt inn ordet "valutasikring" i de fond hvor dette er del av investeringsstrategien. I tillegg ble bokstavkode etter fondsnavnet innført for å vise hvilken andelsklasse du som kunde har andeler i. Vi benytter to felles bokstavkoder for andelsklasser i KLP-fond:

 • P – andelsklasse for personkunder og andre kunder som kjøper for mindre
  enn 10 millioner kroner
 • S - andelsklasse for kunder som kjøper for minst 10 millioner kroner

Eksempel på navneendringer i tre populære fond:

 • KLP AksjeGlobal Indeks V til KLP AksjeGlobal Indeks P
 • KLP AksjeGlobal Indeks IV til KLP AksjeGlobal Valutasikret P
 • KLP AksjeVerden Indeks til KLP AksjeVerden Indeks P

KLP Kapitalforvaltning sørget for å gjøre alle nødvendige endringer, slik at du slapp å foreta deg noe aktivt ved overgangen.

Fondene som ble innfusjonert i andre fond, fikk nytt bankkontonummer for innbetaling av tegningsbeløp. Alle som kjøpte fond via VPS Investortjenester (KLP-fondenes elektroniske handelsplattform) slapp å tenke på dette, da kontonummeret ble oppdatert i nettløsningen.

Fra 25. april vil de nye fondsnavnene og dokumentene vises ved kjøp og salg på klp.no og via distributører. De nye fondsnavnene vil også vises i vår rapportering og på eksterne nettsteder som Oslo Børs og Morningstar.

For ytterligere detaljer om endringene kan du lese her.

18. februar 2022

Resultat fra andelseiermøte

Andelseiermøtet i forbindelse med innføring av andelsklasser ble avholdt 17.02 (mer informasjon i saken nedenfor). 10 andelseiere deltok i møtet. I tillegg var 17 andelseiere representert ved fullmakt. Alle som deltok på møtet, samt de som var representert ved fullmakt stemte for endringene. Disse utgjorde ca. 50% av fondets utstedte andeler. Ingen stemte mot forslaget. Vedtektsendringen ble dermed godkjent av andelseiermøtet og blir nå oversendt Finanstilsynet for endelig godkjenning.

27. januar 2022

Innføring av andelsklasser i KLP-fondene

KLP Kapitalforvaltning planlegger å innføre andelsklasser i KLP-fondene fra 25. april 2022.  Innføringen skyldes endringer i regelverket for salg av fond gjennom distributører. Dette gir behov for etablering av såkalte netto andelsklasser, som distributører kan benytte for salg til sine kunder. Videre vil en omlegging til andelsklasser gjøre administrasjonen av fondene mer effektiv, noe som vil bidra til at vi kan opprettholde lave forvaltningskostnader i fondene også i fremtiden.

Omleggingen vil bestå av tre endringer:

 • Endringer av vedtektene, slik at disse beskriver andelsklassene
 • Sammenslåing av noen tilførings- og mottakerfond
  • Finanstilsynet har gitt sin tillatelse til sammenslåing (fusjon)
 • Navnejusteringer for noen av fondene.

Omleggingen medfører ingen endringer i forvaltningen av fondene, eller i fondenes risiko eller forventede avkastning. Forvaltningskostnadene for den enkelte andelseier forblir uendret og vil fortsatt være blant de aller laveste i markedet. Endringene vil ikke ha noen skattemessige virkninger for andelseiere.

Som andelseier vil du merke endringen gjennom at navnet på fondsandelen blir endret noe. Noen vil også oppleve at fondet har fått nytt registreringsnummer.  

Ønsker du å vite mer om omleggingen og/eller delta på andelseiermøtet eller sende inn fullmakt kan du lese mer her

Her er lenke til Webex for å delta på andelseiermøte 17/2 kl. 14.00:

https://klpno.webex.com/klpno/j.php?MTID=mbbc28080539bc7d09f7e3fb7437a8476

Meeting number: 2734 936 4386

Password: 68ZBey3i65C

 

19. januar 2022

Vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Disse trer i kraft fra 28. januar 2022. Endringen gjelder bytte av depotmottaker, noe som skjedde i 2021, men som ved en inkurie først blir oppdatert i disse vedtektene nå. 

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

7. desember 2021

Årsoppgjøret 2021

Vi planlegger følgende for årsoppgjøret 2021:

Kursene for fondene for 31.12.2021 blir klar onsdag 5. januar. Fondskursene for 3., 4. og 5. januar blir klar den 6. januar.

Det kan bli forsinkelser på utbetaling av innløsninger den første uken i januar. 

For informasjon om dager fondene er tilgjengelig for handel, se våre helligdagskalendere:

2021

2022

11. november 2021

Vedtektsendringer i 19 fond

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i 19 av våre fond. Disse trer i kraft fra 22. november 2021. Endringen knytter seg til utvidelse av markedsplasser for aksjer. Det er ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller vesentlige endringer i hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Her kan du lese mer om endringen og andelseiermøtet som har blitt avholdt tidligere i høst.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

30. september 2021

Prospektendringer 5 fond

Styret i KLP Kapitalforvaltning har besluttet å utvide normalintervallet for forventet relativ volatilitet (tracking error) for faktorfondene og KLP AksjeNorden Indeks. Her kan du lese mer.

24. september 2021

Andelseiermøte i 19 indeksfond

Samtlige andelseiere i disse fondene mottar denne informasjonen.

Vi planlegger endringer i vedtektene for 19 av våre fond. Endringen knytter seg til utvidelse av markedsplasser for aksjer. Det er ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller vesentlige endringer i hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Her kan du lese mer om endringen og om andelseiermøtet.

31. august 2021

Problemer med visning av IPS på Min side

Det er for øyeblikket problemer med visning av IPS for kunder som har både offentlig tjenestepensjon og IPS hos oss. Gjelder det deg kan du inntil videre bruke denne lenken:
IPS oversikt. Feilen ble rettet 9. september.

7. juli 2021

Prospektendringer

Samtlige prospekter for KLP-fondene har blitt oppdatert pr 07.07.2021. Endringene gjelder spesifisering av leverandør og tjenesteområde i forbindelse med utkontraktering, samt noe utdypende tekst angående tegning og innløsning av fondsandeler som følger: ". Forvaltningsselskapet kan samtykke til at dagens kurs også gis når det foreligger tilfredsstillende sikkerhet for at fondet vil få tilgang til tegningsbeløpet innen oppgjørstiden i de aktuelle finansielle instrumentene som fondet er investert i."

1. juli 2021

Subcustodians

Her er liste over subcustodians for KLP-fondene.

14. april 2021

Nye kontonumre for KLP-fondene

Vi har byttet depotbank for fondene våre. Alle fondene vil derfor få nye bankkontonumre fra og med 26. april.

For kunder som har avtalegiro med trekkdato 24.04-26.04, flyttes trekket til 27.04.21. Disse kundene har fått en egen e-post med informasjon om dette. Bestilling av nye spareavtaler i tidsrommet kl. 00.00 den 23. april til kl. 24.00 den 26 april er dessverre ikke mulig. Bestilling med enkeltbeløp skal fungere som normalt. For andre personkunder har det ingen annen praktisk betydning enn at noen vil legge merke til at betalinger til KLP-fondene går til nye kontonumre.

For bedriftskunder som bestiller med blankett er det svært viktig at de bruker den nye tegningsblanketten som blir tilgjengelig her f.o.m. 26/4. Den nye blanketten har de nye kontonumrene kundene må bruke ved innbetaling.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål i forbindelse med endringen.

25. mars 2021

Prospektendring i Europa-fondene

Våre fire Europa fond endrer forventet årlig relativ volatilitet (tracking error) til normalt å ligge i intervallet 0,0 - 1,0 prosent, mot tidligere 0,0 - 0,75 prosent.

15. mars 2021

Oppdatering av prospekter

Prospekter for samtlige fond har nå vært gjennom den årlige oppdateringen og er tilgjengelig ved å velge «mer informasjon om fondet» for hvert enkelt fond. De nye prospektene gjelder fra 15. mars. I tillegg til oppdatering av årlige tall, har vi blant annet oppdatert med informasjon om ny depotmottaker for fondene og informasjon om bærekraft i et eget vedlegg.

19. februar 2021

Vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i spesialfondet KLP Alfa Global Energi og spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Disse trer i kraft fra 26. februar 2021. Endringen gjelder bytte av referanseindeks fra ST1X til NBP Norwegian RM1 Durasjon 1 Index NOK. Dette skyldes at Oslo Børs har besluttet at de ikke lenger vil produsere statsobligasjonsindekser. Andelseiere i fondene ble i januar informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

29. januar 2021

Nye indekser

Oslo Børs har besluttet at de ikke lenger vil produsere statsobligasjonsindekser. Dette påvirker følgende fond f.o.m. 1. februar 2021:

KLP Pengemarked bytter indeks fra ST1X til NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index.

KLP Kort Stat bytter indeks fra ST1X til NBP Norwegian Government Treasury Bills Index.

KLP Statsobligasjon bytter indeks fra OBGBA til NBP Norwegian Government Bonds Index.

De tre fondspakkene, KLP Nåtid, KLP Kort Horisont og KLP Lang Horisont har indekser sammensatt av underfondenes indekser. Deres andel med referanseindeks ST1X blir erstattet med NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index.

Forvaltningen av pengemarkeds-, kombinasjons- og spesialfondene vil være uforandret som følge av endringen av referanseindeks.

19. januar 2021

Feilen på bestillingssiden er nå rettet opp 

Bestillingssiden fungerer som normalt. 

15. januar 2021

Teknisk feil på bestillingssiden

På grunn av teknisk feil på bestillingssiden er det ikke mulig å velge hvilket VPS/ASK-kontonummer kjøpet skal plasseres på. Dersom du ønsker å velge hvilket VPS/ASK-kontonummer du vil plassere kjøpet på, må du kjøpe fond via VPS Investortjenester.

22. desember 2020

KLP Obligasjon Global I og II - vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i fondene KLP Obligasjon Global I og II. Disse trer i kraft fra 1. januar 2021. Endringen gjelder at Storbritannia må legges til i listen av land utenfor EØS i forbindelse med at landet går ut av EU. Andelseiere i fondene ble i november informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

15. desember 2020

Andelseiermøte i KLP Alfa Global Rente og KLP Alfa Global Energi

Samtlige andelseiere har mottatt denne informasjonen.

Et enstemmig styre i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår med dette en vedtektsendring i Spesialfondet KLP Alfa Global Energi og Spesialfondet KLP Alfa Global Rente. Endringen knytter seg til at KLP Kapitalforvaltning bytter depotmottaker for de fond selskapet forvalter.

7. desember 2020

Årsoppgjøret 2020

Vi planlegger følgende for årsoppgjøret 2020:

Kursen 31.12.2020 for fondene blir klar onsdag 6. januar. Kursene for 4. og 5. januar blir også klar den 6.januar.

Det kan bli forsinkelser på utbetaling av innløsninger den første uken i januar. Innløsninger med kursdato 4. januar blir trolig utbetalt til kundene 7.januar.

16. november 2020

Andelseiermøte i KLP Obligasjon Global I og II

Samtlige andelseiere har mottatt denne informasjonen.
Et enstemmig styre i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår med dette en vedtektsendring i Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I og Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global II. Endringen gjelder at Storbritannia må legges til i listen av land utenfor EØS i forbindelse med at landet går ut av EU.

27. oktober 2020

Oppdaterte retningslinjer

Retningslinjer for KLP-fondene som ansvarlig investor er oppdatert og er tilgjengelig her

12. oktober 2020

Endring av prospekt for KLP Kort Stat

Fra og med 12. oktober 2020 kan KLP Kort Stat kun investere i statskasseveksler som ved utstedelse har løpetid på 365 dager (+5 virkedager). Fondet kan fortsatt besitte likvide midler. Endringen som innebærer at fondet ikke skal kunne investere i statsobligasjoner med kortere gjenstående løpetid enn 12 måneder, vil ikke påvirke fondets forventede avkastning eller risiko.

08. oktober 2020

Det er fortsatt problemer med kommunikasjon med Centevo/VPS

Vi har dessverre fortsatt problemer med kommunikasjon mellom KLP og Centevo 7. og 8. oktober. Dette medfører at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lenger enn normalt, og noen kunder kan oppleve å få tildelt kursdato senere enn forventet.

06. oktober 2020

Problemer med kommunikasjon med Centevo/VPS

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i dag, 6.oktober 2020, har vært tekniske problemer med kommunikasjonen mellom KLP og Centevo/VPS. Dette medfører at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lenger enn normalt, og noen kunder kan oppleve å få tildelt kursdato senere enn forventet.

05. oktober 2020

Nets-tjenester OK

Tjenesten kontoeiersjekk hos Nets skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager ulempene ustabilitetene har medført!

02. oktober 2020

Fortsatt ustabilitet i Nets-tjenester

Det er fortsatt ustabilitet i tjenesten kontoeiersjekk hos Nets som kan medføre at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lengre tid enn normalt. Det vil kunne påvirke hvilken kursdato du får tildelt når du kjøper fondsandeler. 

01. oktober 2020

Problemer ved oppslag hos Nets – Forsinket kursdato

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at det i dag har vært tekniske problemer med kommunikasjonen mellom KLP og NETS. Dette medfører at behandlingen av noen fondsbestillinger vil ta lenger enn normalt, på grunn av manglende mulighet for KLP til å gjennomføre kontoeiersjekk.

02. september 2020

KLP Obligasjon Global I og II - vedtektsendringer

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer i fondene KLP Obligasjon Global I og II. Disse trer i kraft fra 10. september 2020. Endringene gjelder åpning for bruk av gjenkjøpsavtaler. Slike avtaler kan bidra til raskt å sikre likviditet i fondene, når det oppstår behov for dette. Dette innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Andelseiere i fondene ble i mai informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet.

Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene. Ettersom kunder i KLP-fondene generelt ikke belastes gebyrer ved innløsning, har retten til gebyrfri innløsning ingen praktisk betydning for andelseierne i de aktuelle fondene.

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar - endring i prospekt

KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar utvider fra 10. september 2020 intervallet for normal forventet relativ volatilitet (tracking error) fra 0,0 - 0,8 prosent til 0,0 - 1,2 prosent. Endringen er av teknisk karakter og skyldes oppgradering av risikosystemet som KLP Kapitalforvaltning bruker. Oppgraderingen løfter presisjonen og kvaliteten på risikorapporteringen, og fører til en økning i beregningen av forventet relativ volatilitet. Grensen økes for å unngå situasjoner der fondet potensielt ligger utenfor normalnivået over lengre tid.

I tillegg er det åpnet for bruk av gjenkjøpsavtaler. Slike avtaler kan bidra til raskt å sikre likviditet i fondene, når det oppstår behov for dette.

Disse endringene innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid.

Endring av referanseindekser for spesialfondene

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i fondene KLP Alfa Global Rente og KLP Alfa Global Energi. Disse trer i kraft fra 10. september 2020. Referanseindeks for begge fondene blir endret fra 1 ukes NIBOR til Statsobligasjonsindeks 0.25 (ST1X). Dette gjøres som en følge av regulatoriske endringer. Etter det nye regelverket skal verdipapirfond kun benytte referanse­indekser fra godkjente administratorer av referanseindekser. Referanseindeksen 1 ukes NIBOR tilfredsstiller ikke kravene i det nye regelverket, men det gjør ST1X.

Det har også blitt gjort enkelte redaksjonelle endringer i prospektene i fondene uten materiell betydning for andelseierne. Dette innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid.

Andelseiere i fondene ble i mai informert om detaljene rundt endringene ved innkalling til et andelseiermøte, hvor endringene ble behandlet. Ifølge lovgivningen har andelseierne rett til gebyrfri innløsning ved endringer i vedtektene frem til 5 dager før gjennomføring.

Ved spørsmål, vennligst bruk vårt kontaktskjema.

01. juni 2020

Årlig oppdatering av prospekter

Prospekter for samtlige fond har nå vært gjennom den årlige oppdateringen og er tilgjengelig ved å velge «mer informasjon om fondet» for hvert enkelt fond. De nye prospektene gjelder fra 1. juni. I tillegg til oppdatering av årlige tall, har vi denne gangen oppdatert informasjon om svingprising og helligdagskalender, samt lagt til tekst i henhold til referanseverdiloven.

01. juni 2020

Ny indeks for KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar endret indeks 1. juni fra VINXBNOK til VINXBCAPNOKNI. Denne endringen fra ujustert til capped indeks vil gi fondet den referanseindeksen som er best tilpasset investeringsmulighetene. Kontakt oss gjerne om du har spørsmål rundt dette.

27. mai 2020

Andelseiermøte i KLP Obligasjon Global I og II

Samtlige andelseiere har mottatt denne informasjonen.
Et enstemmig styre i KLP Kapitalforvaltning AS foreslår med dette en vedtektsendring i Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I og Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global II. Endringen gjelder åpning for bruk av gjenkjøpsavtaler som instrument for å oppnå en effektiv likviditetsstyring i porteføljeforvaltningen. Les mer her.

04.10.2019

Kutter fondspriser

24.09 reduserte vi det årlige forvaltningshonoraret for KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar. 01.10 kuttet vi priser på de øvrige fondene i tabellen nedenfor.

Fond Gammel pris Ny pris
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 0,30 % 0,28 %
KLP AksjeGlobal Indeks III 0,25 % 0,22 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV 0,30 % 0,25 %
KLP AksjeGlobal Indeks V 0,20 % 0,18 %
KLP AksjeNorden Indeks 0,20 % 0,18 %
KLP AksjeNorge Indeks II 0,20 % 0,18 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 0,35 % 0,33 %
KLP AksjeVerden Indeks 0,30 % 0,25 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 0,32 % 0,18 %

01.07.2019

Nye indekser for KLP-fondene

Den 1. juli 2019 gikk vi bort fra ordningen med egne KLP-versjoner av MSCI-indeksene og benytter nå MSCIs standardindekser for alle aksjefond utenfor Norge og Norden.

Vi har også endret referanseindeksene for KLP AksjeNorden Indeks og KLP Obligasjon Global I og II ved at ekskluderte selskaper på KLP-listen nå inngår i referanseindeksene.

KLP-fondene har helt siden etableringen av våre internasjonale fond brukt MSCI som indeksleverandør, men selskaper som bryter med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer har vært tatt ut av indeksene. For å veie opp for de skjevheter som oppstår i indeksene når selskaper trekkes ut har andre selskaper blitt gitt noe økt vekt etter en forhåndsdefinert metodikk bestemt av KLP. MSCI har kalkulert indeksene på dette grunnlaget for KLP. For den nordiske referanseindeksen har indeksen vært beregnet uten de ekskluderte selskapene av indeksleverandøren NASDAQ.

Hovedgrunnen til at vi har byttet referanseindekser er å forenkle kundeopplevelsen. Ved å benytte de samme indeksene som våre konkurrenter blir sammenligningen av forvaltningsresultatene enklere. Målet for forvaltningen av indeksfondene våre er, og har hele tiden vært, å skape en avkastning på linje med de standardiserte referanseindeksene. 

En effekt av dette byttet av referanseindekser er at fondenes målte avvik mot referanseindeksene øker noe. For KLP-fondene skal fortsatt ikke være investert i selskaper som bryter med KLP-fondens retningslinjer for ansvarlige investeringer, selv om disse selskapene nå inngår i referanseindeksene. For å kunne fortsette å forvalte fondene som tidligere har fondenes rammer for relativ volatilitet (tracking error) blitt justert noe opp. Dette skjedde samtidig som referanseindeksene ble endret 1. juli 2019.

Her finner du tabellen som viser både "gammel" og ny referanseindeks for samtlige av våre aksjefond, samt for våre globale kredittfond. I tillegg vises nytt nivå på tracking error angitt i fondenes prospekter.

30.06.2019

Vedtektsendringer 

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i fondene KLP AksjeNorge, KLP AksjeVerden Indeks, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I og II, og disse trer i kraft fra 1. juli 2019. I følge lovgivningen har andelseierne i slike tilfeller rett til gebyrfri innløsning. Dette har  i denne saken ingen praktisk betydning, da det ikke belastes gebyrer ved kjøp og salg av fondsandeler.

Endringene er av teknisk karakter og innebærer ingen endring i fondenes investeringsstrategi eller hvordan fondenes midler er planlagt plassert over tid. Alle andelseiere i de aktuelle fondene har blitt informert om detaljene rundt endringene og blitt invitert til et andelseiermøte tidligere i år. Ved spørsmål, vennligst bruk vårt kontaktskjema.