Spørsmål og svar om KLP-fondene

18.10.17

Under finner du ofte stilte spørsmål om KLP-fondene i ulike kategorier.

OBS:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr investerings­rådgivning, det vil si personlige anbefalinger, til fondskunder. I den grad vi har anbefalinger må dette anses som generelle spare- og investeringsråd.

Spørsmål og svar om fond for virksomheter

Kunder med organisasjonsnummer selger fra VPS sidene (velg "selskap") her.

 

Les om fondskjøp for nye kunder. 

Om du er kunde fra før kan du kjøpe fra våre VPS-sider. Velg «selskap», og logg deg inn med organisasjonsnummer og passord. 

Innlogging VPS.

 

Du kan bytte fond på våre VPS-sider. Velg «selskap», og logg deg inn med organisasjonsnummer og passord. 

Innlogging VPS.

 

For aksjefond er kostpris innbetalt beløp + skjermingsrente.

For rentefond blir kostpris beregnet på følgende måte: Tegningsbeløp – (antall andeler x avkastningsdel)

Eksempel:

Tegningsbeløp: 10 000,-

Avkastningsdel: 5

Antall andeler: 10

Kostprisen blir: 10 000 – (10 x 5) = 9 950,-

Avkastningsdelen er fondets skattepliktige resultat pr andel. Dette tallet kommer frem av endringsmeldingen du mottar fra VPS.

Alle andelseiere i våre fond mottar årsoppgaver. Ved salg av fondsandeler vil man dessuten motta en realisasjonsoppgave. Her fremgår det hvilke beløp som skal føres opp på de aktuelle postene i selvangivelsen. Vi rapporterer dessuten til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte selvangivelsen som alle mottar fra ligningsmyndighetene hvert år.

Norge har inngått avtaler med flere land om automatisk utveksling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske skattemyndigheter. Avtalene omtales ofte som CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Du kan lese mer om dette på skatteetaten.no

KLP-fondene (registrert og skattemessig hjemmehørende i Norge) har ikke skatteplikt for realisasjonsgevinst på aksjer, uansett hvor aksjene er skattemessig hjemmehørende (Skatteloven § 10-31), dette til forskjell fra aksjeselskaper som kun har fritak for skatteplikt for aksjeinvesteringer innen EØS. For aksjeutbytte som kommer fra et selskap utenfor EØS har også aksjefond skatteplikt.

I tillegg kan både aksjefond og andre "selskaper" som eier aksjer i utenlandske selskaper ilegges kildeskatt på utbyttet. Kildeskatten betales til det landet aksjen er hjemmehørende, størrelsen på kildeskatten er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

For andelseiere i KLPs aksje- og kombinasjonsfond som er aksjeselskaper, aksjefond, stiftelser, kommuner/fylkeskommuner etc. gjelder den såkalte fritaksmetoden. Den innebærer at denne type skatteytere er fritatt for skatteplikt ved realisert gevinst og utbytte og har heller ikke fradragsrett for tap ved salg av fondsandelene. (Skatteloven § 2-38). 

 

Logg inn på VPS Investortjenester for å følge med på fondene, handle fond om du allerede er kunde og for å sjekke skatteopplysninger.

Faktorfond er fond som investerer i aksjer med spesielle særtrekk (faktorer), som historisk har gitt høy avkastning. KLP har valgt å investere i tre særtrekk som vi tror spesielt på: verdi, kvalitet og lav volatilitet.

Verdi: Selskaper som blant annet handler på lavt pris/bok - forhold. Det vil si at markedsverdien av aksjene er lav i forhold til den bokførte egenkapitalen i selskapet.

Kvalitet: Selskaper som driver godt, f.eks. ved at de har høyere avkastning på egenkapitalen enn sammenlignbare selskaper.

Lav volatilitet: aksjer som svinger mindre opp og ned enn gjennomsnittet.

I tillegg til de tre ovennevnte faktorene investerer dette fondet bare i mindre selskaper. Historisk har mindre selskaper gitt meravkastning.

I tillegg til de tre ovennevnte faktorene investerer dette fondet bare i selskaper i fremvoksende markeder (Kina, Sør Korea, Taiwan, India og Brasil er viktige land).

Selv om alle aksjene i verden beveger seg stort sett i samme retning, viser historien at investeringer i disse landene kan gi en helt annerledes avkastning enn tilsvarende investeringer i mer modne markeder som USA, EU og Japan. Dette gjør fremvoksende markeder til et interessant investeringsunivers med hensyn til diversifisering.

Vi benytter oss av egenutviklede IT-verktøy for å gjøre forvaltningen av fondene så effektiv og kontrollert som mulig. Det gjør at vi kan overvåke og følge et stort antall aksjer, og raskt utnytte muligheter som oppstår i markedet. KLP har et eget team med lang erfaring innenfor handling med aksjer som hjelper oss å holde handelskostnadene for fondene lave.

Ja. Selskaper som er på eksklusjonslisten, kjøpes ikke inn uansett hvor gunstige de måtte være ut i fra et faktorperspektiv.