Gutt i lekestativ

Ofte dyrest lån i desember

Når på året er det billigst for kommunene å låne penger? KLP Banken har gjort en analyse av dette.

Ved utgangen av 2018 var den totale gjelden for norske kommuner i overkant av 500 milliarder kroner. Finansieringen er fordelt mellom Kommunalbanken (45 prosent), verdipapirmarkedet (28 prosent), KLP (11 prosent) og andre kilder (16 prosent).

Vi i KLP Banken stilte oss spørsmålet: har det vært måneder hvor det over tid har vært lavere eller høyere påslag ved opptak av lån i verdipapirmarkedet? For å finne ut av dette har vi sett nærmere på kommunenes lånepåslag i verdipapirmarkedet, og analysert svingningene gjennom året. Lånepåslaget viser hvor mye investorer eller banker tar seg betalt utover den rene pengemarkedsrenten, vanligvis 3 måneds NIBOR.

Finansieringskilder norske kommuner per 31.12.18

Høyest lånekostnad i desember

Analysen viser at lånepåslaget i verdipapirmarkedet for norske kommuner har vært lavest i månedene april til september. Dette gjelder for alle løpetidene fra 3 måneder til 10 år.

Videre viser analysen at desember har vært den måneden med høyest gjennomsnittlig lånekostnad i verdipapirmarkedet. Dette gjelder for alle løpetider. De korteste løpetidene skiller seg klarest ut, 3 måneders sertifikatlån har hatt høyest gjennomsnittlig pris i 9 av disse 11 årene.

På lengre løpetider er bildet noe mer sammensatt. Desember er også her den dyreste måneden, men her har januar, februar og mars ligget på like høye nivåer. Videre ser vi at svingningene er størst i de korteste løpetidene, prisene beveger seg kraftigere her enn på de lengre løpetidene. At prisene stiger fram mot årsskiftet skyldes vanligvis knapphet på likviditet. Det kan være i form av mindre likviditet i banksystemet, at banker er forsiktige med å øke balansene gjennom kortsiktige plasseringer og at investorer unngår å øke risikoen gjennom nye posisjoner.

Flest låneforespørsler i andre halvår

Når vi ser på låneforespørslene KLP Banken mottar gjennom året, er det langt flere i andre halvår enn i første (40 prosent flere). Vi ser også at antall forespørsler øker kraftig fram mot slutten av året, og desember er måneden med flest låneforespørsler.

Antall låneforespørsler fra kommuner

Slik gikk vi fram

Vi har sett på ukentlige lånepåslag på standard løpetider i verdipapirmarkedet. Ved å bruke data tilbake til 2008 har vi vi sett på i alt 580 ukentlige oppdateringer. Løpetidene som er brukt i denne analysen går fra de korteste på 3 måneder til de lengste på 10 år. Ved å beregne gjennomsnittlig lånepåslag for hver av årets måneder har vi funnet ut hvilke måneder det historisk sett er høyest påslag og når påslaget er lavest i verdipapirmarkedet.

Konklusjon

Oppsummert ser vi at lånepåslagene varierer igjennom året, og at det ofte har vært dyrere for kommuner å gjøre låneopptak i desember, spesielt på lån med korte løpetider. KLP Banken ønsker å bistå kommunene også på dette feltet. Ønsker du mer informasjon eller en samtale, ta kontakt med KLP Banken.