Norske kroner i mynter

I desember 2021 ble pensjoner tilleggsregulert

Alderspensjon og AFP under utbetaling ble regulert på nytt for 2021. Endringen ble gjennomført i pensjonsutbetalingen i desember.

De fleste fikk regulert og etterbetalt pensjon med nesten 5 prosent i juni 2021. I desember kom det en tilleggsregulering. Alderspensjon og AFP ble regulert på en ny måte i 2021.

  • Pensjonen ble økt på månedlig basis fra og med desember.
  • Det ble en etterbetaling av for lite utbetalt pensjon for perioden mai – november 2021.

Tilleggsreguleringen skal sørge for at pensjonene ble regulert med 5,36 prosent med virkning fra 1. mai 2021, og ikke med 4,99 prosent som pensjonene ble regulert med i sommer.

Årsveksten skal bli 3,83 prosent for 2021, istedenfor 3,53 prosent som var resultatet etter forrige regulering. Vær klar over at dette er en beregning av årsvekst for kalenderåret. Tilleggsreguleringen medfører at pensjonene ble regulert tilsvarende som årslønnsveksten i 2021 (vekst i gjennomsnittlig G) på 3,83 prosent.

Endringen gjelder følgende pensjoner under utbetaling:

  • Alderspensjon etter 67 år
  • Særalderspensjon før 67 år
  • AFP
  • Ektefellepensjon etter 67 år

Det er Stortinget som har vedtatt tilleggsreguleringen.

Alderspensjonen og AFP under utbetaling skal bli regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020 og 2021, men ikke bedre enn lønnsveksten i 2021. Det gjelder både alderspensjon fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon. For å gjennomføre reguleringen ble det brukt en særskilt reguleringsfaktor i år.

Husk at pensjonene blir regulert individuelt, det er noen unntak fra hovedreglene. Det gjelder spesielt de som har pensjonert seg eller gått over fra uførepensjon eller AFP til alderspensjon eller fylt 67 år i perioden 1. mai 2020 – 1. mai 2021.

Slik reguleres uførepensjon

Uførepensjonen ble regulert med 4,98 prosent fra 1. mai 2021. Når du fyller 67 år eller når aldersgrensen for stillingen din om den er lavere, får du alderspensjon. Den blir regulert som beskrevet over.

Grunnbeløpet (G) ble økt til 111.477 kroner fra 1. mai.

Avtalefestet pensjon (AFP) under utbetaling

AFP blir regulert slik som alderspensjon under utbetaling. Denne pensjonen ble derfor tilleggsregulert i desember slik at veksten ble 5,36 prosent med virkning fra 1. mai. Vær klar over at pensjonsgrunnlaget for alderspensjonen blir oppregulert med lønnsveksten fra uttak av AFP og frem til 67 år ved overgang til alderspensjon.  

Ektefellepensjon for deg som har fylt 67 år

Ektefellepensjonen når du har fylt 67 år ble tilleggsregulert i desember slik at veksten ble 5,36 prosent med virkning fra 1. mai. I juni ble denne ektefellepensjonen økt med 4,99 prosent.

Noen av de som mottar ektefellepensjon kan ha fått mindre i ektefellepensjon. Ektefellepensjon fra KLP blir i noen tilfeller samordnet med pensjonen fra Nav, og måten dette gjøres på kan også i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon når G øker. 

Ektefellepensjon for deg som ikke har fylt 67 år

Ektefellepensjon for deg som ikke har fylt 67 år, ble økt med 4,98 prosent prosent fra 1. mai. 

Noen av de som mottar ektefellepensjon kan ha fått mindre i ektefellepensjon. Ektefellepensjon fra KLP blir i noen tilfeller samordnet med pensjonen fra Nav, og måten dette gjøres på kan også i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon når G øker. 

Barnepensjon

Barnepensjon ble økt med 4,98 prosent fra 1. mai.

Pensjon under opptjening

Pensjonsgrunnlag og pensjonsbeholdninger ble som hovedregel regulert med 4,98 prosent, men for de som er født før 1963 og som jobber i stilling med offentlig tjenestepensjon, er det sluttlønnen som gjelder.

Fakta om årets pensjonsregulering

  • Alderspensjon fra folketrygden skal reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst i 2021.
  • Alderspensjon som ble regulert i 2020 skal bli kompensert slik at denne blir regulert tilsvarende.
  • Reguleringen av pensjoner skal ikke være høyere enn lønnsveksten for 2021.
  • Alle pensjonsytelsene fra offentlig tjenestepensjon skal bli regulert tilsvarende som folketrygden.

Hvor kan du se reguleringen?

Du kan se den regulerte pensjonen din på Min Side. Du kan se hva pensjonen din utgjør etter regulering under Min pensjon. 

Når ble regulert pensjon utbetalt?

De fleste fikk regulert og etterbetalt pensjon i juni 2021. De aller fleste som mottar AFP, alderspensjon eller ektefellepensjon etter 67 år fikk tilleggsregulert pensjonen i desember 2021.

Hvem bestemmer hvordan pensjonene skal reguleres?

Det er myndighetene som har bestemt hvordan de forskjellige pensjonsytelsene skal reguleres i forhold til reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden.

Minstepensjon og minstenivå i folketrygden kan få betydning for din pensjon fra KLP

Minste pensjonsnivå for enslige i folketrygden ble også økt ekstraordinært i år. Minstepensjonen for enslige økte med 4.000 kroner fra 1. mai 2020 og med 5.000 kroner til fra 1. juli. Fikk du økt pensjon fra folketrygden som følge av dette, kom det helt eller delvis til fradrag i offentlig tjenestepensjon. Men alle får mer i samlet pensjon.

Les mer om årets trygdeoppgjør på regjeringen.no. Tilleggsreguleringen er beskrevet i en pressemelding og forskrift. Nav etterbetalte pensjon i desember.

 

Sjekk pensjonen din på Min Side

Du kan sjekke pensjonen din ved å logge inn på Min side. 

Logg inn på Min side

Utbetaling av pensjon

Alderspensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

AFP Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

Uførepensjon Det blir ikke trukket skatt i juni og det blir trukket halv skatt i desember.

Etterlattepensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt i Norge, blir det også  trukket skatt i desember.

Oversikt over utbetalingsdatoer finne du her

På Min Side kan du se oversikt over dine egne pensjonsutbetalinger fra KLP. 

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

For at vi skal kunne utbetale pensjonen din til et kontonummer i utlandet må du ha en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode. Gebyret du må betale er da 30 kroner per måned.

Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto, er gebyret 100 kroner per måned.

Før vi kan starte utbetalingen til dette kontonummeret må du sende oss en bekreftelse fra banken din på at du eier eller disponerer denne kontoen. Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk skriftspråk.

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

27.05.22

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

norske penger i sedler og mynter

Betaler jeg skatt på pensjon?

30.08.22

Det er lav skatt på pensjon. Pensjon skattlegges som lønn, men satsene er lavere. Du kan dessuten få et stort skattefradrag for pensjon.

Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet økte med 4,77 prosent til 111.477 kroner

19.05.22

Grunnbeløpet (G) økte fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022. Det er en økning på 4,77 prosent.