Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

Reglene er ikke vedtatt

Privat sektor forhandler om endringer i AFP. Det blir sannsynligvis endringer i AFP i privat sektor og det kan føre til at det blir endringer for ny AFP i offentlig sektor. Denne artikkelen er basert på pensjonsavtalen i offentlig sektor fra 3. mars 2018 og forslaget som er beskrevet i høringsnotat fra 17.10.2018.

Du kan lese gjeldene regler for AFP i privat sektor på afp.no, men husk at dette kan bli endret og at reglene for AFP i offentlig sektor kan bli litt forskjellige.

Du kan beregne prognoser med AFP livsvarig, alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon og fra folketrygden på Min side på klp.no.

 

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig ansatte skal komme i tillegg til pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller arbeidsinntekt. Det er det samme prinsippet som gjelder AFP i privat sektor. Det første årskullet som får AFP-livsvarig blir 1963-kullet.

1. Hovedtrekkene

2. Opptjeningsreglene

3. Hvis du ikke oppfyller kravene

4. Hva er kvalifikasjonskravene

Slik blir hovedtrekkene i AFP-livsvarig

  • En pensjon som utbetales livsvarig for medlemmer født i 1963 eller senere.
  • Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 101.351 kroner.
  • AFP pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan tas ut i tillegg til lønn eller alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon. Årlig utbetaling blir høyere ved å utsette uttaket inntil 70 år.
  • Årlig pensjon beregnes og levealdersjusteres ved å dele AFP-beholdningen på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet.
  • Pensjonen reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent slik som alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon.
  • Kvalifikasjonskravene for AFP-livsvarig fases gradvis inn for ansatte født i 1963–1966 med en tjenestetid på minst ti år. (Kvalifikasjonskravene beskrives lenger ned.)
  • For ansatte født i 1967 eller senere gjelder ordinære kvalifikasjonsregler, dvs. medlemmet må ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig tjenestepensjon 7 av de siste 9 årene ved 62 år.

Hvordan fungerer AFP i dag?

Dagens AFP for offentlig ansatte er en førtidspensjon du bare får mellom 62 og 67 år. Den blir redusert for arbeidsinntekt. De som er født i 1962 eller tidligere beholder retten til dagens AFP

Hvordan blir opptjeningsreglene for AFP-livsvarig?

AFP skal tjenes opp av pensjonsgivende inntekt i folketrygden i alderen 13-61 år. Hvert år skal 4,21 prosent av lønn (pensjonsgivende inntekt) inntil 7,1 G samles i en pensjonsbeholdning (AFP-beholdning). Lønn fra både privat og offentlig sektor tas med. AFP-beholdningen reguleres med lønnsveksten. Verdien av AFP kan bli betydelig for mange.

Hvordan blir AFP-livsvarig regnet om til pensjon?

AFP-beholdningen regnes om til pensjon og levealdersjusteres på uttakstidspunktet ved å dele den på delingstallet slik som tjenestepensjonen eller folketrygd. Jo lenger du venter med å ta ut AFP, jo høyere blir også AFP-utbetalingen per år, men ved uttak etter 70 år øker ikke AFP.

Blir AFP i offentlig sektor lik AFP i privat sektor?

Ja, AFP i offentlig sektor blir i hovedtrekk lik AFP i privat sektor. Det blir også enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor med AFP uten å tape retten til AFP. Bytter du fra en jobb i offentlig sektor til en jobb i privat sektor uten AFP, kan du likevel miste retten til AFP.

Hva skjer om du ikke oppfyller kravene til AFP?

AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP, for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP-livsvarig verken i offentlig eller privat sektor kan få betinget tjenestepensjon. Satsen for opptjening er 3 prosent, og det er bare opptjeningstid fra offentlig sektor som gjelder. 1963-kullet er det første årskullet som kan få betinget tjenestepensjon og opptjeningen starter fra 2020. Det er ikke avklart om uføre skal få rett til betinget tjenestepensjon.

Hva er kvalifikasjonskravene for å få AFP?

AFP-livsvarig er en kvalifikasjonsordning og ikke en opptjent og forsikret pensjonsordning. Det kalles en kvalifikasjonsordning fordi du må oppfylle en del vilkår for å få rett til AFP-livsvarig. Om du ikke oppfyller kravene kan du miste retten til AFP-livsvarig.

Følgende vilkår må være oppfylt ved 62 år for å motta AFP-livsvarig i offentlig sektor:

a) Du må ha vært i arbeid hos en virksomhet med AFP i 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. Arbeidsforholdet som gir rett til AFP, må være hovedarbeidsforholdet og stillingsandelen minst 20 prosent.

b) Du kan ikke være mottaker av pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt i de siste tre årene før fylte 62 år med mindre den årlige verdien av de aktuelle ytelsene er mindre enn 1,5 G.

c) Du må ikke være mottaker av uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år.

d) Du kan ikke hatt øvrige inntekter som overstiger den pensjonsgivende inntekten fra arbeidsgivere med AFP, i mer enn to av inntektsårene i ansiennitetsperioden, dvs. de siste 9 årene.

Følgende vilkår må være oppfylt på uttakstidspunktet for AFP-livsvarig i offentlig sektor:

e) Du må ha vært ansatt og reell arbeidstaker hos en virksomhet med AFP i de siste tre årene før uttakstidspunktet. Du må ha jobbet i minst 20 prosent stilling og ha en lønn på minst 1 G.

  • Det er tillatt med opptil 104 uker fravær som følge av sykdom/skade, forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden.
  • Det er tillatt med opptil 26 uker uten å være ansatt og reell arbeidstaker ved annen årsak til fraværet enn sykdom/skade.
  • Ved oppsigelse som følge av konkurs eller nedbemanning, kan ansatte som har fylt 62 år eller fyller 62 år i løpet av den ordinære oppsigelsestiden søke om AFP innenfor den ordinære oppsigelsestiden gitt at øvrige vilkår for AFP er oppfylt. Uttak av AFP må skje senest den første i måneden etter oppsigelsestidens utløp.

f) Pensjonsgivende månedslønn (månedsinntekt) omregnet til årsinntekt må utgjør minst 1 G på uttakstidspunktet og årsinntekten det foregående inntektsåret må overstige gjennomsnittlig grunnbeløp.

g) Du kan ikke være mottaker av privat AFP eller betinget tjenestepensjon.

h) Ved uttak før fylte 70 år, må ny AFP tas ut helt eller delvis sammen med alderspensjon fra folketrygden.

Kvalifikasjonskravene for livsvarig AFP skal fases gradvis inn.

Ansatte som er født i 1963–1966, som på uttakstidspunktet ikke oppfyller de ordinære vilkårene for AFP-livsvarig, kan innvilges AFP-livsvarig dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende ved 62 år har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP i henhold til følgende kvalifikasjonskrav:

Årskull Kvalifikasjonskrav

1963      3 av 5 siste år

1964      4 av 6 siste år

1965      5 av 7 siste år

1966      6 av 8 siste år

Les også

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.

Hva om jeg vil slutte tidlig?

17.12.19

Hvis du er sliten eller lei av å jobbe, kan du slutte i jobben og ta ut pensjon fra 62 år. Men du får ikke den samme AFP (Avtalefestet pensjon) som eldre årskull får og som er en tidligpensjon. Pensjonen blir dermed lavere, men er du født mellom 1963 og 1970 kan du få det som er kalt for et overgangstillegg.

Kvinne klatrer opp klatrevegg

Hvem får AFP-erstatningen som kalles betinget tjenestepensjon?

03.06.20

Det er bare de som er født i 1963 eller senere og som ikke får AFP livsvarig i offentlig eller privat sektor som kan få betinget tjenestepensjon.

Par på skogstur tar selfie av seg selv.

Født i 1963 eller senere – jobb med offentlig tjenestepensjon før 2020

22.01.21

Du tjener opp alderspensjon på en annen måte fra 2020. Den samlede pensjonen kan bestå av flere nye deler, alderspensjon opptjent før 2020 og overgangsordninger.

Bestefar med barnebarn på nakken

Alderspensjon fra 2020

22.01.21

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.

Mann med hund på svaberget

Alderspensjon opptjent før 2020

03.06.20

Er du født i 1963 eller senere og har opptjeningstid før 2020 kan du ha rett til alderspensjon fra den ordningen som gjaldt før 2020.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

22.01.21

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.