Ettertenksom brannmann på jobb

Hva med de som har særaldersgrense?

De som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år. Det er en midlertidig løsning.

 

Forhandlingsfristen utsatt

Partene startet opp forhandlinger om en langsiktig løsning 17. oktober 2019 med sikte på å komme i havn til 1. november. Partene ble 31. oktober enige om å utsette denne fristen til 31. januar 2020.

De som har såkalt særaldersgrense kan gå av med pensjon tidligere enn andre yrkesgrupper. Det gjelder blant andre sykepleiere og brannkonstabler. Hva skjer med pensjonen deres når reglene for offentlig tjenestepensjon endres?

Fra 1. januar 2020 blir de som er født i 1963 og senere, omfattet av den endrede offentlige tjenestepensjonen. For å kunne utbetale pensjon til de som er født i 1963 eller senere, og som går av med 85-årsregelen eller ved særaldersgrensen etter 2020, har Stortinget vedtatt regler for dette i 2019.

Har du særalder og er født i 1963 eller senere, skal du få en tidligpensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fra du slutter å jobbe og til 67 år som en midlertidig løsning. Det vil i praksis bety det samme som i dag. Partene forhandler om en langsiktig løsning, men fristen for å bli ferdige med forhandlingene er utsatt til februar 2020.

Den nevnte tidligpensjon skal justeres for tjenestetid og gjennomsnittlig stillingsandel. Tjenestetiden som skal benyttes for å beregne tidligpensjon, skal være summen av medlemstid i offentlig tjenestepensjon, og kravet til full opptjeningstid settes til 30 år. Det tilsvarer dagens pensjonsregler for de med særalder.

Det skal ikke være mulig å kombinere tidligpensjon med andre alderspensjonsytelser fra den offentlige tjenestepensjonen før 67 år. Men det skal være mulig å kombinere tidligpensjon med lønn fra privat sektor, slik som i dag. Det skal også være mulig å kombinere en deltidsstilling i offentlig sektor med delvis uttak av en tidligpensjon.

Hva med den langsiktige løsningen?

Den endelige avtalen for de med særalder kan bygge videre på denne midlertidige løsningen, men det kan også avtales andre løsninger. Det partene er enige om fra pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 er:

«Personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres».

Det legges opp til at de som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere, også skal få opptjening etter reglene som gjelder fra 2020. Det vil si at opptjeningen i dagens ordning blir lukket ved utgangen av 2019. Utfordringen blir å finne en løsning som gir de med særalder som må gå av tidlig, en tilstrekkelig livsvarig pensjon, samtidig som løsningen ikke skal gi for høy pensjon (bli for dyr) til de som jobber lenger.

Les mer om dette på regjeringen.no

Les mer om særalder

Les også

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan opptjeningsreglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere.

20.12.19