Ettertenksom brannmann på jobb

Hva med de som har særaldersgrense?

De som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere får en tidligpensjon på 66 prosent fra de slutter og frem til 67 år. 

 

Brudd i forhandlingene

Partene startet opp forhandlinger om en langsiktig løsning i oktober 2019. 12. februar 2020 ble det brudd i forhandlingene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om pensjonen for de med særaldersgrense. Dagens regler fortsetter inntil videre. Det vil si at de som er født i 1963 eller senere har en tidligpensjonsordning på 66 prosent frem til 67 år. Hvordan pensjonsordningen blir fra 67 år er ikke avklart. 

De som har såkalt særaldersgrense kan gå av med pensjon tidligere enn andre yrkesgrupper. Det gjelder blant andre sykepleiere og brannkonstabler. Hva skjer med pensjonen deres når reglene for offentlig tjenestepensjon endres?

Fra 1. januar 2020 ble de som er født i 1963 og senere, omfattet av den endrede offentlige tjenestepensjonen. For å kunne utbetale pensjon til de som er født i 1963 eller senere, og som går av med 85-årsregelen eller ved særaldersgrensen etter 2020, vedtok Stortinget regler for dette i 2019.

Har du særaldersgrense og er født i 1963 eller senere, får du en tidligpensjon på inntil 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fra du slutter å jobbe og til 67 år. Dette er ment som en midlertidig løsning og vil i praksis bety det samme som i dag. Partene har forhandlet om en langsiktig løsning, men det ble brudd i forhandlingene 12. februar 2020.

Den nevnte tidligpensjon skal justeres for tjenestetid og gjennomsnittlig stillingsandel. Tjenestetiden som skal benyttes for å beregne tidligpensjon, skal være summen av medlemstid i offentlig tjenestepensjon, og kravet til full tjenestetid settes til 30 år. Det tilsvarer dagens pensjonsregler for de med særaldersgrense.

Det skal ikke være mulig å kombinere tidligpensjon med andre alderspensjonsytelser fra den offentlige tjenestepensjonen før 67 år. Men det skal være mulig å kombinere tidligpensjon med lønn fra privat sektor, slik som i dag. Det skal også være mulig å kombinere en deltidsstilling i offentlig sektor med delvis uttak av en tidligpensjon.

Hva med de som er født før 1963?

Er du født i 1962 eller tidligere og jobber i en stilling med særaldersgrense bør du lese om reglene som gjelder for deg.

Hva med den langsiktige løsningen?

Den endelige avtalen for de med særalder som er født i 1963 eller senere kan bygge videre på denne midlertidige løsningen, men det kan også avtales andre løsninger. Det partene er enige om fra pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 er:

«Personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres».

Det legges opp til at de som har særaldersgrense og som er født i 1963 eller senere, også skal få opptjening etter reglene som gjelder fra 2020. Opptjeningen i «Alderspensjon opptjent før 2020» ble lukket ved utgangen av 2019.

Utfordringen blir å finne en løsning som gir de med særalder som må gå av tidlig, en tilstrekkelig livsvarig pensjon, samtidig som løsningen ikke skal gi for høy pensjon (bli for dyr) til de som jobber lenger.

Les mer om dette på regjeringen.no

Les mer om aldersgrenser, særalder og 85-årsregelen

Plikten til å slutte ved særaldersgrensen er fjernet

Stortinget har fjernet plikten til å fratre stillinger med særaldersgrense før den alminnelige aldersgrensen. Det gjelder fra 1. juli 2021 for sykepleiere og i lov om aldersgrenser. I Spekter-området oppheves også plikten til å fratre fra 1. juli 2021.

I KS-området gjelder endringen fra 1. januar 2022 for den tariffestede ordningen (SGS 2020), men KS oppfordrer kommunene til å avklare med arbeidstagere som når aldersgrensen, om de ønsker å fortsette i jobben.

  • Har du en stilling med særaldersgrense på 60, 63 eller 65 år har du ikke lenger plikt til å slutte i stillingen din ved særaldersgrensen.
  • Du kan derfor fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensen som er 70 år i kommunal og statlig sektor. Regjeringen har foreslått å øke denne til 72 år.
  • Du har fortsatt en rett til å fratre stilling ved særaldersgrensen med alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon.  

Pensjonsrettighetene dine blir ikke endret av vedtaket. Vær likevel klar over at alle som er født i 1963 eller senere og som har særalderspensjon før 67 år, får ordinær alderspensjon fra 67 år. En langsiktig forhandlingsløsning skal se på utfordringen med pensjonsnivået fra 67 år.  

 

Les også

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Bruttopensjon for nybegynnere

20.09.22

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

07.11.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

27.05.22

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

21.10.22

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt. Hovedregelen er at du meldes inn fra første krone og første time, men det finnes unntak.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

24.11.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler.