Far holder sitt barns føtter i sine hender

Etterlattepensjon

Medlemskapet ditt i KLP gir også trygghet for familien din. Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er KLP-medlem faller fra, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. 

 

Hvem får ektefellepensjon?

Har du rett til offentlig tjenestepensjon eller mottar pensjon fra KLP, kan din gjenlevende ektefelle ha rett på ektefellepensjon.

Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse, men opphører dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt.

I tillegg til pensjon fra KLP kan etterlatte ha krav på ytelser fra folketrygden, som blir betalt av Nav.

Slik behandler KLP melding om dødsfall.

Spørsmål og svar om ytelser ved død

Enke, enkemann eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon når et KLP-medlem dør. Retten til ektefellepensjon berøres ikke av seperasjon.

Avdødes barn under 20 år har rett til barnepensjon.

Fraskilt ektefelle kan også ha rett til ektefellepensjon. Men hvis den fraskilte ektefellen gifter seg på nytt, faller rettigheten etter den tidligere ektefellen bort.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

 

Nei, samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Hvis en pensjonist i KLP dør, må etterlatte melde fra om dette til KLP.

  • Hvis et yrkesaktivt medlem dør, sender arbeidsgiver inn melding om dødsfallet til KLP. Når KLP mottar meldingen, starter saksbehandlingen automatisk.
  • Fraskilte og etterlatte etter en person som tidligere har vært medlem i KLP må sende søknad til KLP.

 

Hvis avdøde hadde utbetalt pensjon fra KLP, skal gjenlevende ektefelle få utbetalt denne pensjonen i to måneder utover dødsmåneden. Dette blir utbetalt uavhengig av om ektefellen har rett til ektefellepensjon eller ikke. Dersom det ikke er noen gjenlevende ektefelle, blir det utbetalt pensjon en måned utover dødsmåneden. Utbetalingen foretas da til boet.

Pensjon utover dødsmåneden er skattefri og blir ikke samordnet med folketrygden.

Det kan være at den som er død har hatt gruppelivsforsikring gjennom arbeidsgiveren sin. Arbeidsgiver kan opplyse om det og i hvilket forsikringsselskap gruppelivsforsikringen er.

Hvis avdøde var med i KLPs gruppelivsforsikring gjennom jobben sin, kan KLP utbetale et engangsbeløp til etterlatte. Det kan være til ektefelle, samboer, registrert partner, barn eller eventuelt til dødsboet.

For barn

Barnepensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen.

Barnepensjonen kommer i tillegg til eventuelle andre pensjoner, og påvirkes ikke av barnets eventuelle inntekt eller ytelser fra folketrygden.

For ektefelle

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får ektefellepensjon som utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved full opptjening i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Ved mindre medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen. Pensjonen reduseres ikke for egen pensjon og /eller inntekt og eventuelle ytelser fra Nav.

For enkelte grupper er det gitt overgangsregler som gjør at pensjonen skal beregnes på en annen måte. Det gjelder hvis:

  • Gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. juli 2000.
  • Gjenlevende ektefelle er født før 1. januar 1955, og den avdøde ble medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning første gang før 1. oktober 1976, og ekteskapet ble inngått før 1. januar 2010.

Flere etterlatte ektefeller (gjenlevende og fraskilt)

Hvis flere ektefeller har rett på pensjon etter avdøde, vil ektefellepensjon bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med den avdøde.

Hvis en av ektefellene som har fått ektefellepensjon til utbetaling, dør eller gifter seg på nytt, vil den andre få hele pensjonen.

Ektefellepensjon og barnepensjon reguleres med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Alle pensjoner under utbetaling skal reguleres med virkning fra 1. mai hvert år. Reguleringen foretas i etterkant av at folketrygdens grunnbeløp (G) økes fra 1. mai hvert år.

Fra 67 år blir ektefellepensjonen regulert med den gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst i samfunnet.

Det trekkes skatt fra etterlattepensjon. Men du trenger ikke sende inn skattekort til KLP fordi opplysningene sendes elektronisk fra Skatteetaten.

 

Ja, fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon hvis:

  • ekteskapet varte i minst 10 år.
  • avdøde hadde medlemskap i en offentlig pensjonsordning før skilsmissen.
  • den etterlatte var minst 45 år ved skilsmissen, ikke har giftet seg på nytt, og ikke har fraskrevet seg pensjonsrettighetene ved skilsmissen.

Hvis flere ektefeller (gjenlevende og fraskilt ektefelle) har rett på pensjon etter en som er død, blir ektefellepensjon delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med avdøde.

Hvis en av ektefellene dør eller gifter seg på nytt, får den andre ektefellen hele pensjonen.

Ja, etterlatte etter tidligere medlemmer i KLP kan også ha rett på etterlattepensjon.

Har avdøde arbeidet hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i KLP tidligere i karrieren, kan de etterlatte ha rett til pensjon fra oss. Avdøde må da ha hatt minst 3 års medlemskap i KLP og/eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Hvor stor pensjonen blir avhenger av hvor lenge avdøde har vært medlem av ordningen og når avdøde først ble medlem.

Dersom avdøde hadde medlemskap i flere offentlige pensjonsordninger, skal søknad om etterlattepensjon, fremsettes til den siste ordningen avdøde var medlem av.

  • Barnepensjon løper til og med måneden barnet er 20 år.
  • Ektefellepensjon er en livslang ytelse. Men hvis man gifter seg på nytt bortfaller den. Dersom det nye ekteskapet blir oppløst ved død eller skilsmisse kan man få ektefellepensjonen tilbake.