Illustrasjonsfoto

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien for en særskilt pensjonistlønn

Tariffpartene i kommunesektoren har blitt enige om en særskilt pensjonistlønnssats for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien. Tiltaket gjelder fra 10. september. Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen er forlenget frem til og med 30. juni 2023.

Vær klar over at dette ikke gjelder for koronarelatert arbeid i helseforetakene.

Dette tiltaket gjelder både de som mottar såkalt folketrygdberegnet AFP, tjenestepensjonsberegnet AFP, ordinær alderspensjon eller særalderspensjon. (Du kan ikke jobbe på ordinær pensjonistlønn om du mottar folketrygdberegnet AFP).

Se hva KS skriver i pensjonister kan jobbe med tisk-tiltak og vaksinering under pandemien for en særskilt pensjonistlønn.

Sykepleien skriver at pensjonister som gjør koronaarbeid i kommunene tilbys en fast sats på 300 kroner timen fra 10. september.

Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Denne ordningen er nå opphørt.

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan jobbe for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonskalkulatoren?

Å jobbe på pensjonistlønn kan være en mulighet om du vil jobbe i offentlig sektor som alderspensjonist. Pensjonistlønnen er på 233 kroner i timen fra 01.01.2023. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av.

Hva er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Pensjonistlønn er normalt lavere enn ordinær timelønn, men du kan få tillegg for ubekvem arbeidstid. Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår og det må inngås en individuell avtale mellom deg og din arbeidsgiver om du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår.

Gjelder også tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år

AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler kan også jobbe på pensjonistlønn. De som er født i 1962 eller tidligere kan normalt ta ut tjenestepensjonsberegnet AFP fra de er 65 år.

Vær klar over at AFP-pensjonister som mottar det som kalles for folketrygdberegnet AFP, ikke kan jobbe på pensjonistvilkår. Les mer om AFP her

Gjelder også de som har alderspensjon for særalder

Har du tatt ut alderspensjon for særalder kan du også jobbe på pensjonistlønn. Det er også mulig å ta ut pensjon etter den såkalte 85-årsregelen og i tillegg jobbe på pensjonistlønn.

Hvor mye utgjør pensjonistlønn?

Fra 1. januar 2023 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår 233 kroner per time.

Vær klar over at satsen og tidspunkt for endring kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass.

Hva er fordelen med å jobbe på pensjonistlønn?

Ved å jobbe på pensjonistlønn kan du som nevnt unngå at tjenestepensjonen blir redusert om du jobber på vanlig lønn etter 67 år. Men du bør vurdere om det kan være fordelaktig for deg.

  • Har du full opptjening i offentlig tjenestepensjon kan tjenestepensjonen din bli redusert om du jobber etter 67 år. Du kan få maksimal tjenestepensjon om du jobber til du har kompensert for levealdersjustering. Har du full opptjening og jobber utover dette tidspunktet blir normalt tjenestepensjonen din betydelig redusert. Det kan du unngå ved å jobbe på pensjonistlønn.

Vær klar over at arbeid på pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si vikarer på timelønn som ansettes på pensjonistvilkår.

Kan det være bedre å jobbe på ordinær lønn?

Mange vil unngå at tjenestepensjonen blir redusert med å jobbe på pensjonistlønn etter 67 år. Men det kan være mer fordelaktig for deg å jobbe på ordinær lønn.

Ta også hensyn til at:

  • Ordinær lønn er større enn pensjonistlønn og det kan være begrensninger på hvor mye du får lov til å jobbe, om du jobber på pensjonistlønn.
  • Du kan også tjene opp mer i alderspensjon fra folketrygden om du fortsetter å jobbe på ordinær lønn. Denne effekten blir gradvis sterkere for de som er født i 1954 eller senere.
  • Har du ikke full opptjening i offentlig tjenestepensjon, kan det være bedre å jobbe på ordinær lønn for å tjene opp mer i pensjon fra både folketrygd og offentlig tjenestepensjon.
  • Du kan motta lønn fra privat sektor sammen med alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan det slår ut samlet sett er vanskelig å si på generell basis. Det er avhengig av en rekke faktorer og må derfor beregnes individuelt. Du bør derfor vurdere hva som samlet sett vil være best for deg, før du eventuelt velger å jobbe på pensjonistlønn.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

20.01.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

07.07.22

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du jobber til du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

19.12.22

En del alderspensjonerte sykepleiere ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.