Mor og voksen datter i byen.

Alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1958

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Du som har tjenestepensjon i KLP har en individuell garanti. 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min side

På Min side kan du sjekke medlemstiden din, gjennomsnittlig stillingsprosent og se hvor mye du kan få i alderspensjon. Se hva som skjer med pensjonen din om du vurderer å jobbe noen måneder eller år etter 67 år.

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

AFP 62-67

Ønsker du å trappe ned fra arbeidslivet helt eller delvis bør du vurdere AFP som er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Snart pensjonist - spørsmål og svar

Ja, du kan ta ut delvis alderspensjon og arbeide i deltidsstilling slik at summen blir 100 prosent, men du kan ikke ta ut 100 prosent alderspensjon og fortsette å jobbe slik som du kan med folketrygden fra Nav. 

Ja, du kan risikere at pensjonen din blir mindre om du slutter i offentlig sektor like før pensjonsalder. Blir du snart pensjonist kan det være fornuftig å vente til du kan ta ut pensjon og søke om alderspensjon når du sier opp.

Vil du heller ta en jobb i privat sektor uten offentlig tjenestepensjon like før du blir pensjonist, bør du vurdere om fordelene oppveier pensjonstapet du får i offentlig tjenestepensjon.

Slik beregnes pensjonen om du slutter like før pensjonsalder.

Når du har gått av med alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan du ta deg jobb i privat sektor uten at pensjonen din fra KLP blir redusert.

Ja, du må søke om uttak av alderspensjon. Det gjør du ved å logge inn på Min side på klp.no, gå til Min pensjon og så Søk om pensjon. Vil du vite mer om søknadsprosessen?

Ja, du kan få mer i pensjon om du jobber utover 67 år gjennom redusert levealdersjustering og økt opptjening, men det er ikke sikkert at du får det.

Har du færre enn 30 opptjeningsår i offentlig tjenestepensjon, kan du få mer i pensjon fordi du får medregnet flere opptjeningsår. Har du X år og mindre enn 6 måneders medlemstid, blir det avrundet ned til nærmeste hele år, har du mer enn 6 måneders medlemstid i et år blir det avrundet opp til et helt opptjeningsår.

Men det er mange faktorer som kan trekke pensjonen din ned, så sjekk hvordan reglene slår ut i pensjonsveilederen vår som du finner under Min pensjon på Min side.

Ja, du kan få mindre i tjenestepensjon fra KLP om du jobber lenger enn 67 år. Sjekk hvordan reglene slår ut for deg i pensjonsveilederen vår som du finner under Min pensjon på Min side.

Du kan med pensjonsveilederen finne ut i hvilken måned pensjonen din begynner å synke, når den begynner å øke igjen, når den begynner å synke igjen og når den går i null.

En grunn til at pensjonen kan bli mindre etter 67 år er at det individuelle garantitillegget blir størst om du går av med pensjon ved 67 år.

Samordningsreglene og levealdersjustering har også stor betydning for utviklingen i den årlige eller månedlige pensjonen din om du jobber etter 67 år. Her kan lese mer om når det kanskje kan være fornuftig å slutte.

Ja, om du slutter å jobbe kan du normalt ta ut 100 prosent AFP. Du kan også ta ut gradert AFP i alderen 62-66 år, og kombinere den med en deltidsstilling slik at summen blir 100 prosent. Les mer om reglene for AFP som førtidspensjon.

Full alderspensjon skal samlet sett utgjøre minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år.

Hva får du?

For å få 66 prosent må du ha jobbet jobbet i 100 prosent stilling i 30 år når du går av med pensjon. 

Hva beregnes pensjonen av?

Pensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget ditt. Det er sluttlønnen justert for gjennomsnittlig deltid. Har du jobbet deltid, blir din gjennomsnittlige stillingsprosent de 30 beste årene lagt til grunn for pensjonsberegningen. Har du mer enn 30 års medlemstid, brukes gjennomsnittet av de 30 årene med høyest stillingsprosent.

Pensjonen din er avhengig av:

  • Pensjonsgrunnlaget (sluttlønn justert for gjennomsnittlig stillingsprosent)
  • opptjeningstiden
  • levealdersjustering
  • samordning med pensjon fra folketrygden (Nav)
  • Individuell garanti

Når kan jeg ta ut pensjon?

Alle kan ta ut alderspensjon fra KLP når de fyller 67 år. Du må redusere stillingen din helt eller delvis for å ha rett til alderspensjon. Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Les mer om pensjon for særalder

Hva skjer om jeg vil jobbe etter 67 år?

Fortsetter du å jobbe etter 67 år kan tjenestepensjon bli både større og mindre. Å kombinere inntekt og alderspensjon etter 67 år kan slå forskjellig ut. Noen får lite eller ingenting fra offentlig tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. 

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Kåre ønsker å vite hva han får i alderspensjon fra 67 år. Han har jobbet i 100 prosent stilling med offentlig tjenestepensjon fra KLP i 30 år og har et pensjonsgrunnlag på 500.000 kroner når han slutter ved 67 år. Brutto alderspensjon blir:

500.000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

KLP beregner så fradraget for pensjonen fra folketrygden (Nav). 

Hvor mye Kåre får utbetalt fra 67 år avhenger også av levealdersjustering. Det er samlet pensjon fra offentlig tjenestepensjon (KLP) og folketrygden som skal bli 330.000 kroner i eksempelet over. Blir samlet pensjon etter levealdersjustering lavere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget beregnet ved 67 år, får Kåre et individuelt garantitillegg som sikrer at samlet pensjon utgjør 66 prosent. 

Hvor mye kan tjenestepensjonen utgjøre i kroner?

I så mye kan du få i pensjon om du er født i 1958 kan du se et eksempel med en graf for hvordan tjenestepensjonen utvikler seg i kroner om du vurderer å jobbe til du er 67 år eller lenger. Du kan også se en tabell med tjenestepensjon, folketrygd, samlet pensjon og pensjon i kroner og som andel av lønnen. Eksempelet er basert på en som har full opptjening og venter med å ta ut all pensjon til avgangstidspunktet.

Hva betyr det at pensjonen fra KLP samordnes med folketrygden?

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Hvor mye du får i alderspensjon fra KLP avhenger av hvor mye du får fra folketrygden. Offentlig tjenestepensjon samordnes med alderspensjon fra folketrygden. Å samordne tjenestepensjonen betyr at vi gjør et fradrag for folketrygd som trekkes fra bruttopensjonen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Resten utbetales som tjenestepensjon fra KLP. Det legges til grunn i samordningen at folketrygden tas ut ved 67 år eller ved uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger enn til 67 år.

Ny folketrygd innfases

Når du er født i perioden fra 1954 til og med 1962, har du opptjening i folketrygden både etter det gamle regelverket og det nye som ble innført med pensjonsreformen i 2011. Det betyr at en del av pensjonen fra folketrygden blir beregnet etter nye regler og en del blir beregnet etter gamle regler. Slik skal offentlig tjenestepensjon beregnes sammen med alderspensjonen fra ny folketrygd.

Har du ikke full opptjening

Har du ikke full opptjening med 30 år, men for eksempel 25 år får du 25/30 deler av tjenestepensjonen. Da skal også samordningsfradraget beregnes med 25/30 deler.  

Pensjonen blir levealdersjustert

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Det vil si at pensjonen blir justert ut fra forventet levealder for ditt årskull og uttakstidspunktet. Så lenge levealderen øker blir pensjonsnivået for yngre årskull litt lavere for en gitt uttaksalder.

Offentlig tjenestepensjon blir levealdersjustert slik som folketrygden. 

Individuell garanti skal sikre 66 prosent

Levealdersjusteringen kan føre til at pensjonen blir mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du har full opptjening. Har du offentlig tjenestepensjon og er født i 1958 eller tidligere har du imidlertid en individuell garanti. Blir din samlede pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon mindre enn 66 prosent ved 67 år, får du et individuelt beregnet garantitillegg fra KLP som løfter samlet pensjonsnivå til 66 prosent.

Vær klar over at nytten av den individuelle garantien synker om du jobber utover 67 år.

Garantien beregnes ved 67 år eller senere

Du får ikke mer pensjonen fra KLP om du har tatt ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år. Tjenestepensjonen blir beregnet som om folketrygden ble tatt ut på samme tidspunkt som offentlig tjenestepensjon, men tidligst fra 67 år.

Mangler du opptjening er verdien av garantien begrenset

Har du ikke full opptjening, men for eksempel har 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra KLP og folketrygden.

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Dette ble endret i 2021.

 

Har du tidligere hatt offentlig tjenestepensjon i KLP?

Tidligere medlemmer kan få alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon fra KLP. Les om dine rettigheter om du har vært medlem i KLP før.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

02.09.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

07.07.22

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du jobber til du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.