Mor og voksen datter i byen.

Alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1958

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Du som har tjenestepensjon i KLP har en individuell garanti. 

Logg inn på Min side og sjekk medlemstiden din, gjennomsnittlig stillingsprosent og bruk Pensjonsveilederen for å se hvor mye du kan få i alderspensjon. Se hva som skjer med pensjonen din om du vurderer å jobbe etter 67 år.

Logg inn på Min side

AFP 62-67

Ønsker du å trappe ned fra arbeidslivet helt eller delvis bør du vurdere AFP som er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Full alderspensjon skal samlet sett utgjøre minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år.

Hva får du?

For å få 66 prosent må du ha jobbet jobbet i 100 prosent stilling i 30 år når du går av med pensjon. 

Hva beregnes pensjonen av?

Pensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget ditt. Det er sluttlønnen justert for gjennomsnittlig deltid. Har du jobbet deltid, blir din gjennomsnittlige stillingsprosent de 30 beste årene lagt til grunn for pensjonsberegningen. Har du mer enn 30 års medlemstid, brukes gjennomsnittet av de 30 årene med høyest stillingsprosent.

Pensjonen din er avhengig av:

  • Pensjonsgrunnlaget (sluttlønn justert for gjennomsnittlig stillingsprosent)
  • opptjeningstiden
  • levealdersjustering
  • samordning med pensjon fra folketrygden (Nav)
  • Individuell garanti

Når kan jeg ta ut pensjon?

Alle kan ta ut alderspensjon fra KLP når de fyller 67 år. Du må redusere stillingen din helt eller delvis for å ha rett til alderspensjon. Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Les mer om pensjon for særalder

Hva skjer om jeg vil jobbe etter 67 år?

Fortsetter du å jobbe etter 67 år kan tjenestepensjon bli både større og mindre. Noen får ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. Les mer om dette i «Inntekt og alderspensjon» eller «Jobbe etter 67 år? Hva skjer med pensjonen».

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Kåre ønsker å vite hva han får i alderspensjon fra 67 år. Han har jobbet i 100 prosent stilling med offentlig tjenestepensjon fra KLP i 30 år og har et pensjonsgrunnlag på 500.000 kroner når han slutter ved 67 år. Brutto alderspensjon blir:

500.000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

KLP beregner så fradraget for pensjonen fra folketrygden (Nav). 

Hvor mye Kåre får utbetalt fra 67 år avhenger også av levealdersjustering. Det er samlet pensjon fra offentlig tjenestepensjon (KLP) og folketrygden som skal bli 330.000 kroner i eksempelet over. Blir samlet pensjon etter levealdersjustering lavere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget beregnet ved 67 år, får Kåre et individuelt garantitillegg som sikrer at samlet pensjon utgjør 66 prosent. 

Hva betyr det at pensjonen fra KLP samordnes med folketrygden?

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Hvor mye du får i alderspensjon fra KLP avhenger av hvor mye du får fra folketrygden. Offentlig tjenestepensjon samordnes med alderspensjon fra folketrygden. Å samordne tjenestepensjonen betyr at vi gjør et fradrag for folketrygd som trekkes fra bruttopensjonen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Resten utbetales som tjenestepensjon fra KLP. Det legges til grunn i samordningen at folketrygden tas ut ved 67 år eller ved uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger enn til 67 år.

Har du ikke full opptjening

Har du ikke full opptjening med 30 år, men for eksempel 25 år får du 25/30 deler av tjenestepensjonen. Da skal også samordningsfradraget beregnes med 25/30 deler. Du kan lese mer om hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra folketrygden i «Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon». 

Ny folketrygd innfases

Når du er født i perioden fra 1954 til og med 1958, har du opptjening i folketrygden både etter det gamle regelverket og det nye som ble innført i 2011. Det betyr at en del av pensjonen fra folketrygden blir beregnet etter nye regler og en del blir beregnet etter gamle regler.

Pensjonen blir levealdersjustert

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Det vil si at pensjonen blir justert ut fra forventet levealder for ditt årskull og uttakstidspunktet. Så lenge levealderen øker blir pensjonsnivået for yngre årskull litt lavere for en gitt uttaksalder.

Hvordan offentlig tjenestepensjon blir levealdersjustert kan du lese mer om i «Hva er levealdersjustering».

Individuell garanti skal sikre 66 prosent

Levealdersjusteringen kan føre til at pensjonen blir mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du har full opptjening. Men medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger som er født i 1958 eller tidligere har en individuell garanti. Hvis samlet pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon er mindre enn 66 prosent får du et individuelt beregnet garantitillegg fra KLP som løfter samlet pensjonsnivå til 66 prosent.

Garantien beregnes ved 67 år eller senere

Pensjonen fra KLP skal ikke kompensere for uttak av alderspensjon fra folketrygden før tjenestepensjonen. Har du valgt å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år, blir tjenestepensjonen beregnet som om folketrygden ble tatt ut på samme tidspunkt som offentlig tjenestepensjon, men tidligst fra 67 år.

Mangler du opptjening er verdien av garantien begrenset

Har du ikke full opptjening, men for eksempel har 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra KLP og folketrygden.

Du kan lese mer om individuell garanti i «Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut». 

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Les mer i «Slik blir pensjonen din regulert».

 

Har du tidligere hatt offentlig tjenestepensjon i KLP?

Tidligere medlemmer kan få alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon fra KLP. Les om dine rettigheter om du har vært medlem i KLP før.

For deg som nærmer deg pensjonsalder

Se denne videoen for å forberede deg på pensjonstilværelsen. Du får se hvordan du kan bruke pensjonsveilederen vår for å beregne pensjonen din. Hva skjer med pensjonen din om du går av litt tidligere eller litt senere enn planlagt?

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

26.08.20

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

06.01.21

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn

12.03.21

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

16.03.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler.