Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Alderspensjon for deg som er født mellom 1959 og 1962

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Individuell garanti i offentlig tjenestepensjon blir gradvis utfaset og levealdersjusteringen får større betydning. Det samlede pensjonsnivået blir gradvis lavere enn 66 prosent av sluttlønn ved avgang ved 67 år.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

Logg inn på Min side og sjekk medlemstiden din, gjennomsnittlig stillingsprosent og hvor mye du kan få i alderspensjon. Bruk vår Pensjonsveileder for å se hva du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk spesielt hva pensjonen kan bli om du jobber et år til.

AFP 62-67 år

De som er født i 1959-1962 kan fortsatt ta ut AFP som en førtidspensjon mellom 62 og 67 år. 

Du får alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon i tillegg til folketrygden. Hovedregelen for eldre årskull har vært at samlet alderspensjon blir minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (sluttlønn) ved 67 år. For å få dette må de ha jobbet i minst 30 år i full stilling når de går av med pensjon. Dette gjelder ikke lenger.

Du kan få mindre enn 66 prosent ved 67 år

Er du født mellom 1959 og 1962 blir samlet alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon og folketrygden normalt lavere enn 66 prosent.

Vil du ha en samlet alderspensjon på minst 66 prosent må du jobbe lenger enn til 67 år. Du må også vente med å ta ut pensjon til du går av. Det er hovedsakelig økt folketrygd som bidrar til høyere pensjon om du jobber etter 67 år, hvis du har full opptjening i offentlig tjenestepensjon.

Når kan jeg ta ut pensjon?

Alle kan ta ut alderspensjon fra KLP når de fyller 67 år. Du må redusere stillingen din helt eller delvis for å ha rett til alderspensjon. Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Les mer om pensjon for særalder

Samordning er fradrag for folketrygd

Er du født mellom 1959 og 1962 har du en alderspensjon i bruttopensjonsordningen på 66 prosent. som skal levealdersjusteres og samordnes med folketrygden. Folketrygden utbetales fullt ut, men det beregnes et fradrag for alderspensjon fra folketrygden i tjenestepensjonen. Det kalles for samordning. Reglene for samordning avgjør hvor mye som skal utbetales fra tjenestepensjonen.

Du kan lese mer om hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra folketrygden i «Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon». 

Pensjonen blir levealdersjustert

Pensjonen din beregnes ut fra forventet levealder for årskullet ditt ved uttaket av pensjon. Det kalles levealdersjustering og gjelder både folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres slik som folketrygden. Pensjonen utbetales livsvarig.

Alderspensjon fra folketrygden for årskullene fra 1954-1962 skal delvis levealdersjusteres med forholdstall og delvis delingstall. De blir fastsatt av Nav det året du fyller 61 år, og de varierer med alderen for uttak av pensjon.

Du kan lese mer i «Hva er levealdersjustering». 

Du kan lese mer om levealdersjustering med forholdstall og delingstall på nav.no

Tjenestepensjonen kan bli lavere om du jobber etter 67 år

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan bli lavere om du jobber etter 67 år. Tjenestepensjonen blir normalt lavere om du jobber etter at du har kompensert for levealdersjustering. Les mer om det i «Jobbe etter 67 år. Dette bør du vite om pensjonen din».

Hva er individuell garanti?

De som er født i 1958 eller tidligere har en individuell garanti. Den individuelle garantien sikrer dem 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet alderspensjon fra folketrygden (Nav) og offentlig tjenestepensjon. Dette gjelder de som har full opptjening når de går av med pensjon. Blir samlet pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon mindre enn 66 prosent etter samordning og levealdersjustering, får de et individuelt beregnet garantitillegg som løfter samlet pensjon til 66 prosent. Garantien beregnes ved 67 år eller ved senere uttak av pensjon og legger til grunn at folketrygd tas ut samtidig med tjenestepensjonen.

Denne individuelle garantien skal fases ut for deg som er født mellom 1959 og 1962

Det gjennomføres ved at du får en andel av det garantitillegget som eldre årskull fikk. Dette garantitillegget skal avkortes ut fra årskull og tjenestetid før 2011. 

Samlet pensjonen blir derfor lavere beregnet som andel av lønn ved 67 år for yngre årskull. Det er fordi effekten av levealdersjustering blir sterkere for yngre årskull og fordi den individuelle garantien utfases.

Du kan lese mer i «hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut». 

Grafen nedenfor viser hvordan garantien fases ut

Graf 1959-1962 v2 prosent (002)

Forklaring til graf: Pensjon som andel av lønn ved 67 år for hvert av årskullene 1959-1962 forutsatt full opptjening. Beregningen er gjort med en lønn på 600.000 kroner og jobb med offentlig tjenestepensjon fra 25 år. Grafen er illustrativ for flere inntekter og viser effekten av levealdersjustering og at individuell garanti utfases.

Hva beregnes pensjonen av?

Alderspensjonen beregnes av pensjonsgrunnlaget ditt. Pensjonsgrunnlaget er sluttlønnen justert for gjennomsnittlig deltid. Har du jobbet deltid, blir din gjennomsnittlige stillingsprosent de 30 beste årene lagt til grunn for pensjonsberegningen.

Størrelsen på pensjonen din fra KLP er avhengig av

  • Pensjonsgrunnlag (sluttlønn justert for gjennomsnittlig deltid)
  • opptjeningstiden
  • levealdersjustering
  • samordning med pensjon fra folketrygden (Nav)
  • individuell garanti

Har du ikke full opptjening

Har du ikke full opptjening med 30 år, men for eksempel 25 år på får du 25/30 deler i beregningen istedenfor 30/30. Da skal også samordningsfradraget beregnes med 25/30 deler.

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Les mer i «Slik blir pensjonen din regulert».

 

Har du tidligere hatt offentlig tjenestepensjon i KLP?

Tidligere medlemmer kan få alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon fra KLP. Les om dine rettigheter om du har vært medlem i KLP før.

Les også disse artiklene

Helsearbeider/hjemmehjelp som måler en eldre blid mann

Hva er individuell garanti og hvordan skal den fases ut?

26.08.20

Har du offentlig tjenestepensjon skal du i utgangspunktet få 66 prosent i pensjon til sammen fra folketrygden og tjenestepensjonen hvis du har full opptjening. Innføring av levealdersjustering fra 2011 endrer dette gradvis. Men er du født i 1958 eller tidligere har du en individuell garanti for å sikre at du likevel får minst 66 prosent i samlet pensjon.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

KLP_profilbilde_2017_Johner_Mascot_34

Nye samordningsregler for offentlig tjenestepensjon

22.01.21

Stortinget vedtok i 2018 regler for hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra ny folketrygd. Disse reglene gjør det mulig å beregne alderspensjonen for alle som er født i 1954-1962. For de som er født i 1963 eller senere, gjelder disse reglene pensjon som er tjent opp før 2020.

Mann med hund på svaberget

Slik levealdersjusteres pensjonen

26.01.21

Hurra! Helsen blir bedre og hvert årskull lever i gjennomsnitt litt lenger enn tidligere årskull. Det er bra. Men siden vi lever lenger har myndighetene bestemt at alderspensjon fra både folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres.

Mockup_ny

Slik tar du smarte pensjonsvalg

21.01.21

Her får du de viktigste tipsene for å forstå pensjon bedre og ta de riktige valgene for å sikre en god fremtidig alderspensjon.