Generelle vilkår for IPS i KLP

Pensjonsspareavtale etter skatteloven § 6-47 første ledd bokstav d.

§ 1. Pensjonsspareavtalen

1.1. KLP IPS

IPS i KLP er en individuell pensjonsspareavtale. Innskudd fra kunden (heretter "Rettighetshaver") investeres i verdipapirfond tilordnet avtalen eller kontante midler ved behov. Rettighetshaver velger selv verdipapirfondene med tilhørende spare-/risikoprofil, og bærer all risiko ved forvaltningen av pensjonskapitalen.

Pensjonsmidlene vil bli utbetalt som pensjon etter bestemmelsene i disse avtalevilkårene.

1.2. Hvilke lover og regler som gjelder

For pensjonsspareavtalen gjelder:

Lov av 26. mars 1999 om skatt av formue og inntekt, med forskrifter og regler.
Lov av 25. november 2011 om verdi­papirfond, med forskrifter og regler.
Lov av 20. juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond
Andre bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov.

For pensjonsspareavtalen gjelder norsk rett.

1.3. Hvilke avtalevilkår som gjelder

For forholdet mellom Rettighetshaver og Selskapet gjelder Pensjonsspareavtale om IPS i KLP og disse generelle vilkårene. Bestemmelser i avtalen gjelder foran vilkårene. Pensjonsspareavtalen og de generelle vilkårene gjelder foran fravikelige lovbestemmelser. I tillegg gjelder de underliggende verdipapirfonds vedtekter og prospekter samt alminnelige forretningsvilkår for handel med fondsandeler i KLP Kapitalforvaltning AS, som finnes på www.klp.no/person/fond.

1.4. Hvem kan inngå en pensjonsspareavtale

En pensjonsspareavtale kan inngås med personer over 18 år som er skattepliktige til Norge og som har Bank-ID til bruk på Selskapets elektroniske selvbetjeningsløsning.

1.5. Angrerett

Det gjelder ikke angrerett ved inngåelse av Pensjonsspareavtale om IPS i KLP.

§ 2. Definisjoner

Selskapet

KLP Kapitalforvaltning AS er heretter benevnt "Selskapet".

Rettighetshaver

Den som inngår en pensjonsspareavtale med Selskapet. Rettighetshaver har eiendomsretten til pensjonsspareavtalen, rett til alle ytelser etter avtalen og disposisjonsretten over avtalen.

Administrasjonshonorar

Prisen for administrasjon av pensjonsspareavtalen.

Forvaltningshonorar

Prisen for forvaltning av pensjonskapitalen gjennom tilknyttede verdipapirfond.

Sparetiden

Tiden fra pensjonsspareavtalen trer i kraft og inntil første utbetaling skal finne sted.

Utbetalingstiden

Tiden fra og med første utbetaling til og med siste utbetaling.

Avtaletiden

Summen av spare- og utbetalingstiden.

Pensjonsspareavtale

Selskapets bekreftelse på at en pensjonsspareavtale er inngått. Avtalen gjelder sparing av midler som skal benyttes til pensjonsutbetaling.

Generelle vilkår

Generelle vilkår for IPS i KLP som utfyller pensjonsspareavtalen.

Tilknyttet Verdipapirfond

De verdipapirfond som kan være tilordnet pensjonsspareavtalen.

Pensjonskapital

Markedsverdien av eiendelene i pensjonsspareavtalen beregnet til gjeldende kurs på angitt dato.

Pensjonskapitalbevis

Pensjonskontrakt mellom Rettighetshaver og Selskapet som angir Rettighetshavers rett til opptjent pensjonskapital i avtalen.

Fondsbytte

Endring av det tilknyttede verdipapirfond som pensjonskapitalen er investert i.

Ektefelle

Person som Rettighetshaver har inngått ekteskap med i henhold til lov av 4. juli 1991 om ekteskap

Registrert partner

Person som Rettighetshaver har inngått partnerskap med i henhold til lov av 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap.

Samboer

I henhold til lov om individuell pensjonsordning er samboer:

person som Rettighetshaver har felles bolig og felles barn med,
person som Rettighetshaver lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de fem siste år før Rettighetshavers død, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller registrert partnerskap ble inngått.

§ 3. Tidspunkter for transaksjoner i tilknyttede verdipapirfond

De alminnelige forretningsvilkår for handel med fondsandeler i KLP Kapitalforvaltning AS (slik de til enhver tid er kunngjort på www.klp.no) vil gjelde for Rettighetshavers plassering/innløsning av Pensjonsspareavtalen i tilknyttede verdipapirfond. I tillegg gjelder følgende bestemmelser:

Første innbetaling:

Plassering av pensjonskapital i tilknyttet verdipapirfond påbegynnes normalt senest første arbeidsdag etter at melding om innbetaling til Selskapet er mottatt av Selskapet, og vilkårene for ikrafttredelse er oppfylt.

Senere innbetalinger:

Plassering i tilknyttet verdipapirfond påbegynnes normalt senest første arbeidsdag etter at melding om innbetaling til Selskapet er mot­tatt av Selskapet.

Fondsbytte:

Fondsbytte påbegynnes normalt senest første arbeidsdag etter at melding om ønsket fondsbytte er mottatt av Selskapet. Et fondsbytte innebærer at midler innløses fra et Tilknyttet Verdipapirfond med en påfølgende tegning i et annet tilknyttet verdipapirfond.

Ved fondsbytte overdrar Rettighetshaver kravet på innløsningsbeløp til det nye verdipapirfondet, slik at tegning kan gjennomføres raskest mulig i det nye verdipapirfondet.

Fondsbytte kan ikke gjennomføres før tidligere transaksjo­ner er gjennomført.

Flytting til annet selskap:

Innløsning av andeler i tilknyttet verdipapirfond og overføring av midlene til nytt selskap skjer etter de lovbestemmelser og regler for flytting som gjelder til enhver tid. KLP kan ta seg betalt for slik flytting i henhold til flyttereglene.

Dødsfall:

Innløsning av andeler i tilknyttet verdipapirfond påbegynnes normalt senest første arbeidsdag etter at melding om rettighetshavers dødsfall, vedlagt fullstendig dokumentasjon (dødsattest, skifteattest og lignende.) for utbetaling, er mottatt av Selskapet. Det vises for øvrig til § 13 under.

Uførhet:

Innløsning av andeler i tilknyttet verdipapirfond påbegynnes normalt senest første arbeidsdag etter at melding om rettighetshavers uførhet, vedlagt fullstendig doku­mentasjon (vedtak fra NAV) for utbetaling, er mottatt av Selskapet.

Terminutbetaling:

Innløsning av andeler i tilknyttet verdipapirfond påbegynnes senest første arbeidsdag etter avtalt dato.

Tidsfrist for gjennomføring:

De enkelte tilknyttede verdipapirfond kan ha ulike tidspunkter for når en mot­tatt ordre vil bli effektuert. Dette medfører at plassering og/eller innløsning som involverer et eller flere fond med lengre oppgjørsfrist vil kunne ta noen dager ekstra.

Selskapet kan anvende opp til seks arbeidsdager for plassering, endring og/eller innløsning. Forsinkelse ut over dette som medfører direkte økonomisk tap for rettighetshaver, svarer Selskapet for dersom Selskapet har opptrådt uaktsomt. Ytterligere krav mot Selskapet kan ikke fremmes.

Når en anmodning eller melding er mottatt av Selskapet:

Alle innbetalinger, anmodninger eller meldinger anses mottatt den dag de er innkommet til Selskapet før kl. 13.00 norsk tid. For anmodninger som innkommer etter kl. 13.00 eller på dager der tilknyttede verdipapirfond er stengt for tegning/innløsning, forlenges fristen for påbegynnelse med ytterligere en arbeidsdag. Melding skal gis skriftlig og må inneholde tilstrekkelig identifikasjon og spesifikasjon til at ønsket anmodning kan utføres. Rettighetshaver står selv for kursrisikoen for tap som skyldes uklare meldinger.

§ 4. Ikrafttredelse

Avtalen trer i kraft når Rettighetshaver eller Selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt og første avtalte innbetaling er mottatt og investert.

§ 5. Innbetaling

Rettighetshaver kan velge innbetalingsbeløp og hyppighet innenfor de til enhver tid gjeldende rammer som Selskapet og/eller myndigheter fastsetter.

Rettighetshaver kan gjøre innbetaling til sin spareavtale gjennom sin personlige nettside på klp.no. Annen metode for innbetaling enn trekk fra kundens konto, må avtales med selskapet i det enkelte tilfelle.

Alle innbetalinger til en avtale som allerede er i kraft skal i alle tilfeller identifiseres med avtalenummer. Dersom slik informasjon mangler, er feil eller er uleselig, vil plassering i tilknyttet verdipapirfond kunne bli forsinket. Selskapet påtar seg ikke ansvaret for kursendringer og/eller renter i den tid som derved går tapt. Viser det seg at innbetalingen ikke kan henføres til en bestemt avtale, har Selskapet rett til å tilbakeføre beløpet uten tillegg av renter.

Innbetaling kan foretas frem til rettighetshaver har fylt 75 år.

Alle innskudd som er betalt innenfor det enkelte kalenderår, og som ligger innenfor det myndighetene til enhver tid fastsetter av beløpsgrenser mv, vil kunne føres til fradrag i alminnelig inntekt i kalenderåret innskuddene er innbetalt.

§ 6. Tilknyttede verdipapirfond

Selskapet velger hvilke tilknyttede verdipapirfond som kan inngå i IPS i KLP. Selskapet bestemmer om Rettighetshaver kan plassere i ett eller flere tilknyttede verdipapirfond på samme tid.

Rettighetshaver velger verdipapirfond blant de tilknyttede verdipapirfond som til enhver tid blir tilbudt av Selskapet. Rettighetshaver bærer all risiko ved forvaltningen av pensjonsmidlene. Rettighetshaver står som registrert eier av fondsandelene i det tilknyttede verdipapirfondets andelseierregister.

§ 7. Endring av Tilknyttet Verdipapirfond

7.1. Rettighetshavers rett til endringer

Rettighetshaver kan ved melding til Selskapet på sin personlige nettside på klp.no, endre hvilket tilknyttet verdipapirfond som skal være tilordnet avtalen. Ved slik endring endres også risikoprofil for sparingen. Sist valgte tilknyttede verdipapirfond vil bli lagt til grunn for plassering av senere innbetalinger.

7.2. Selskapets rett til endringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre hvilke tilknyttede verdipapirfond som kan inngå i IPS i KLP.

§ 8. Opphør av tilknyttet verdipapirfond

Dersom et tilknyttet verdipapirfond opphører, vil rettighetshaver ikke kunne plassere flere midler i fondet. Midler som allerede er plassert i et tilknyttet verdipapirfond som ikke lenger tilbys, kan kreves overflyttet av Selskapet til andre tilknyttede verdipapirfond Selskapet da tilbyr.

Dersom rettighetshaver ikke innenfor en nærmere angitt tids­frist tar stilling til hvordan midlene skal plasseres, vil midlene bli plassert i et tilknyttet verdipapirfond som Selskapet finner passende.

§ 9. Avkastning og utbytte

Rettigheters avkastning på det tilknyttede verdipapirfondet kommer til uttrykk som endring i fondets andelsverdi, som krediteres/debiteres pensjonskapitalen fortløpende.

Eventuelt utbytte fra tilknyttet verdipapirfond tildeles i form av nye andeler i de respektive fondene.

§ 10. Investeringsrisiko

Selskapet garanterer ingen minsteavkastning for avkastning i de tilknyttede verdipapirfondene. Forventet avkastning for alle verdipapirfondene som tilbys er positiv, og økende med størrelsen på andelen underliggende aksjeeksponering. Verdien av pensjonskapitalen kan imidlertid få en negativ utvikling i avtaleperioden. Betydningen av en slik negativ utvikling på pensjonskapitalen vil avhenge av hvilke tilknyttede verdipapirfond (spare-/risikoprofil) som velges og hvor lang tid det er frem til utbetaling av alderspensjon. Den faktiske verdien og avkastningen pensjonsspareavtalen får i fremtiden, vil blant annet avhenge av verdipapirmarkedets utvikling, kostnader og fondets risikoprofil, samt forvalternes dyktighet. Av Selskapets oversikt over de enkelte tilknyttede verdipapirfond fremgår fondenes risiko.

§ 11. Kostnader

Pensjonsspareavtalen belastes Administrasjonshonorar og Forvaltningshonorar.  Pris vil fremgå av pensjonsspareavtalen. Forvaltningshonoraret vil bli belastet på daglig basis i fondet. Administrasjonshonoraret vil bli belastet på slik måte som til enhver tid er kunngjort på www.klp.no.

Selskapet kan kreve avtalegebyr ved inngåelse av pensjonsspareavtalen.

Selskapet kan kreve flyttegebyr i henhold til de enhver tid gjeldende regler.

§ 12. Ansvar for bruk av tjenester over Internett

Selskapet er ikke ansvarlig for tap som skyldes ukorrekt bruk av Selskapets internettjeneste eller at Selskapets internettjeneste ikke er tilgjengelig som følge av driftsstans eller andre uregelmessigheter av teknisk karakter ved programvare eller maskinvare på telenett eller internett. Dette gjelder også dersom innsendte ordrer av tekniske årsaker ikke mottas av Selskapet på en forståelig måte.

Rettighetshaver skal påse at passord og brukeridentitet til KLP­-formål ikke blir kjent for andre og/eller at de ikke noteres slik at andre kan forstå hva kodene gjelder. Selskapet er ikke ansvar­lig for tap som måtte skyldes at uautoriserte personer har fått adgang til Rettighetshavers passord eller at kunden på annen måte har brutt sikkerhetsbestemmelser.

§ 13. Utbetaling av pensjonskapitalen

13.1. Alderspensjon – alder, varighet og melding om uttak

Rettighetshaver kan ta ut alderspensjon tidligst fra fylte 62 år. Rettighetshaver skal gi Selskapet melding som angir fra hvilket tidspunkt alderspensjon skal utbetales og hvor lenge den skal løpe. Melding om oppstart av utbetaling må gis gjennom Selskapets elektroniske selvbetjeningsløsning og senest 14 virkedager før ønsket utbetalingsdato.

Alderspensjon kommer uansett til utbetaling ved fylte 75 år, med mindre rettighetshaver gir særskilt melding om at pensjon ikke skal utbetales.

Pensjonsutbetalingene skal løpe til minst fylte 80 år og minst i 10 år.

Dersom årlig pensjonsytelse blir mindre enn 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G), kan ytelsesperioden settes ned til det antall hele år som vil gi en årlig pensjonsytelse på om lag 20 prosent av grunnbeløpet.

13.2 Alderspensjon - uttak

Ved uttak benyttes avtalens spareverdi til terminvise utbetalinger i den avtalte utbetalingsperioden.

Det er adgang til å ta ut mindre enn full alderspensjon, så lenge årlige uttak av alderspensjon minst utgjør 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Uttaksgraden kan på ethvert tidspunkt endres til fullt uttak.

Uttak av pensjon er ikke til hinder for at rettighetshaver fortsetter innbetaling av innskudd. Innskudd og avkastning av innskudd tilføres pensjonskapitalen. Det foretas omberegning av årlig pensjonsytelse etter regler fastsatt av Selskapet.

13.3 Utbetaling ved uførhet

Dersom rettighetshaver tilstås midlertidig uførestønad eller uførepensjon fra folketrygden, kan rettighetshaver kreve at Selskapet straks begynner utbetaling av pensjon.

Årlig ytelse fastsettes i samsvar med uføregraden og utbetales så lenge Rettighetshaver har rett til uføreytelser fra folketrygden. Gjenværende pensjonskapital utbetales etter reglene om alderspensjon.

Rettighetshaver plikter å informere Selskapet om endringer i uføregraden eller vedtak fra Folketrygden som påvirker rettighetene etter denne bestemmelsen. 

§ 14. Utbetaling dersom rettighetshaver dør

Retten til alderspensjonskapitalen faller ikke bort ved rettighetshavers død.

Ved rettighetshavers død skal pensjonskapitalen i så fall benyttes til barnepensjon, subsidiært til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer.

14.1 Etterlattepensjon til barn under 21 år

Pensjonskapitalen skal prinsipalt fordeles til rettighetshavers barn under 21 år, og utbetales med 1 G (folketrygdens grunn­beløp) pr. år til hvert barn til de fyller 21 år. Dersom pensjonskapitalen ikke er tilstrekkelig til å sikre barnet/barna utbetaling etter nevnte regel, foretas en forholdsvis avkortning så fremt årlige uttak minst utgjør 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

14.2. Etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer

Dersom rettighetshaver ved sin død ikke har barn under 21 år eller det er kapital til overs etter at de nødvendige avsetninger til barnepensjon er foretatt, fordeles pensjonskapitalen som utbetaling av pensjon til ektefelle, registrert partner eller sam­boer. Ektefelle-/samboerpensjonen utbetales over ti år så fremt årlige uttak minst utgjør 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

14.3. Utbetaling av pensjonskapitalen til dødsboet

Dersom det ikke er barn under 21 år og heller ikke etterlatt ektefelle, samboer eller registrert partner, eller pensjonskapi­talen overstiger det som er nødvendig for barnepensjon og det ikke er noen ektefeller, tilfaller pensjonskapitalen/resterende pensjonskapital dødsboet og utbetales som et engangsbeløp.

§ 15. Opplysningsplikt ved uttak

Den som vil fremme krav mot Selskapet skal gi Selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig og som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet om utbeta­ling.

Rettighetshaver som krever pensjonskapitalen utbetalt på et tidligere tidspunkt enn det som er avtalt, må fremlegge dokumentasjon på at grunnlaget som er påkrevd for slik utbetaling foreligger.

§ 16. Binding, motregning og pantsettelse av pensjonsmidler

Midler som er innbetalt til pensjonsspareavtalen og tilhørende avkastning på pensjonskapitalen kan ikke utbetales til rettighetshaver på annen måte enn som alderspensjon.

Pensjonsspareavtalen kan ikke overdras eller pantsette av rettighetshaver eller på annen måte benyttes til dekning av rettighetshavers kreditorer. Pensjonsspareavtalen kan heller ikke gjenkjøpes av Selskapet.  

Selskapet kan motregne i pensjonskapita­len til dekning av honorarer og lignende krav som springer ut av samme rettsforhold.

§ 17. Oppsigelse

Rettighetshaver kan når som helst avbryte avtalen om individuell sparing til pensjon ved skriftlig melding til Selskapet. Pensjonsmidlene er fremdeles bundet til pensjonsformål. Ved avbrudd av avtalen utstedes det pensjonskapitalbevis etter reglene i innskuddspensjonsloven § 6-2.

Pensjonskapital tilknyttet pensjonskapitalbevis som nevnt over kan overføres til en pensjonsspareavtale, og etter nærmere regler inngå i alderspensjonskapitalen knyttet til denne avtalen.

Det gjelder ikke angrerett ved inngåelse av avtale om IPS i KLP.

§ 18. Flytterett

I samsvar med regler gitt av myndighetene kan Rettighetshaver ved skriftlig anmodning flytte pensjonsspareavtalen til en tilsvarende avtale i et annet selskap.

Begjæring om fraflytting av en avtale skal alltid identifiseres med avtalenummer. Dersom informasjonen er feil eller er ule­selig, vil saksbehandlingen kunne bli forsinket. Selskapet påtar seg ikke ansvaret for kursendring og/eller renter i den tid som derved går tapt. Viser det seg at begjæringen ikke kan henfø­res til en bestemt avtale, kan Selskapet ikke ilegges ansvar for kursendringer, eller ilegges renteansvar.

§ 19. Informasjon

19.1. Informasjon om Rettighetshaver

Dersom Rettighetshaver samtykker til dette ved avtaleinngåelsen, kan Selskapet innhente/avgi opplysninger om kundeforholdet fra/til andre selskaper i KLP-kon­sernet og foretak hvor Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap har en vesentlig eierandel. Formålet er å kunne gi en samlet oversikt over Rettighetsha­vers totale engasjement i konsernet, og å kunne tilrettelegge Selskapets/konsernets tjenester overfor Rettig­hetshaver. Dette omfatter ikke helseopplysninger eller andre opplysninger som regnes som sensitive etter personopplys­ningsloven, med mindre det skjer i hensikt å sikre ensartet helsebedømmelse og/eller motvirke svik.

19.2. Informasjon til Rettighetshaver

Selskapet vil gi Rettighetshaver opplysninger om avtalens verdiutvikling (pensjonskapitalen) i samsvar med gjeldende regler.

Rettighetshaver samtykker til at informasjon om produktet kun vil gis elektronisk. Det innebærer at lovpålagte dokumenter som kontoutskrifter, pensjonsspareavtale, disse generelle vilkårene, pensjonskapitalbevis samt annen informasjon om produktet gjøres tilgjengelig i KLPs nettjeneste som Rettighetshaver har tilgang til ved bruk av BankID. Rettighetshaver blir varslet om dokumenter som gjøres tilgjengelig elektronisk ved at melding sendes til oppgitt e-postadresse. Melding til oppgitt e-postadresse eller sist kjente e-postadresse, er alltid tilstrekkelig varsling fra Selskapets side.

Selskapet kan også benytte elektronisk kommunikasjon til informasjon som er av betydning for kontraktsforholdet, nyheter fra selskapet, samt en frivillig kundetilfredshetsundersøkelse.

§ 20. Foreldelse

Krav på alderspensjon eller utbetalinger til etterlatte foreldes etter de generelle regler i lov om foreldelse av fordringer, samt øvrige bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i lov.

§ 21. Endring av avtalevilkår og honorarer

Selskapet har anledning til å gjøre endringer i avtalevilkårene av praktisk og redaksjonell art. Selskapet kan videre endre avtalevilkår og administrasjonshonorarer, innenfor de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av myndighetene.

§ 22. Force majeure

Selskapet er ikke ansvarlig for tap som skyldes forhold utenfor Selskapets kontroll, som f.eks. ny lovgivning, offentlige beslutninger, stenging av børs, krig, streik, lockout, blokade eller strømbrudd.

§ 23. Behandling av tvister

Tvist som oppstår i forbindelse med pensjonsspareavtalen kan bringes inn for Finansklagenemda.