Bestefar med barnebarn på nakken

AFP for deg som er født i 1963 eller senere

Regelverket for AFP er ikke vedtatt av partene i arbeidslivet ennå. Dette vet vi så langt. 

Slik blir hovedtrekkene i livsvarig AFP

 • AFP utbetales livsvarig for de som er født i 1963 eller senere.
 • Den tjenes opp i en AFP-beholdning med 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp fra fylte 13 til 61 år. 
 • AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan tas ut i tillegg til lønn eller alderspensjon. Årlig AFP blir høyere hvis du venter med å ta den ut.
 • AFP kan ikke graderes eller settes i gang igjen etter at den er stanset.
 • Årlig AFP beregnes og levealdersjusteres ved å dele AFP-beholdningen på folketrygdens delingstall på tidspunktet du tar ut AFP.
 • Det skal bli enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor med AFP, uten å tape retten til AFP. 

Hva er kravene for å få AFP?

AFP-livsvarig er en kvalifikasjonsordning der du må oppfylle en del vilkår for å få rett til AFP.

Følgende vilkår må være oppfylt ved 62 år:

a) Du må ha vært i arbeid hos en virksomhet med AFP i minst 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. Arbeidsforholdet som gir rett til AFP, må være hovedarbeidsforholdet og stillingsandelen minst 20 prosent.

 • Ansiennitetstid i AFP-ordningen i privat sektor skal kunne medregnes i vurderingen om ansiennitetsvilkåret ved 62 år i offentlig AFP er oppfylt.

b) Du kan ikke hatt øvrige inntekter som overstiger den pensjonsgivende inntekten fra arbeidsgivere med AFP, i de samme 7 av de siste 9 årene.

c) Du kan ikke være mottaker av pensjon, ventelønn eller annen ytelse uten motsvarende arbeidsplikt i de siste tre årene før fylte 62 år, hvis den årlige verdien av disse ytelsene er større enn 1,5 G. Uføretrygd og uførepensjon er unntatt fra dette.

 • Du kan ikke ha mottatt uføretrygd fra folketrygden etter fylte 62 år.

Følgende vilkår må være oppfylt på uttakstidspunktet:

a) Du må ha vært ansatt og reell arbeidstaker i en stilling med offentlig tjenestepensjon i de siste tre årene før uttakstidspunktet.

 • Du må ha jobbet i minst 20 prosent av en full stilling. Samtidige stillinger legges sammen.
 • Det er tillatt med opptil 78 uker fravær som følge av sykdom/skade.
 • Det er tillatt med opptil 26 uker fravær uten å være ansatt og reell arbeidstaker ved annen årsak til fraværet enn sykdom/skade, forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden.
 • Du kan på visse vilkår få AFP selv om du er permittert på uttakstidspunktet eller har vært permittert i de siste tre årene før uttakstidspunktet. 

b) Du må ha en pensjonsgivende inntekt som omregnet til årsinntekt utgjør minst 1 G på uttakstidspunktet og i det foregående inntektsåret oversteg det gjennomsnittlige grunnbeløpet.

c) Du kan ikke være eller ha vært mottaker av AFP (avtalefestet pensjon) fra offentlig eller privat sektor, særalderspensjon eller betinget tjenestepensjon.

Trenger ikke ta ut folketrygd

Du må ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden for å kunne ta ut offentlig AFP. Men ny AFP i offentlig sektor skal inngå i vilkårsprøvingen for å kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år slik som i privat sektor.

Spesielt for deg som er født i 1963 til 1966

Er du født i 1963–1966, men ikke oppfyller de ordinære vilkårene for AFP-livsvarig ved 62 år, kan du likevel få innvilget AFP. Da må du:

 • Ha en samlet tjenestetid som er minst ti år, og
 • Ved 62 år ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP i henhold til følgende kvalifikasjonskrav:

Årskull Kvalifikasjonskrav

1963   3 av 5 siste år

1964   4 av 6 siste år

1965   5 av 7 siste år

1966   6 av 8 siste år

Hva skjer om du ikke oppfyller kravene for å få AFP?

De som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene og ikke får AFP i offentlig eller privat sektor, kan få betinget tjenestepensjon:

 • Du må ha minst et års medlemstid i den offentlige tjenestepensjonsordningen for å kunne få betinget tjenestepensjon.
 • Du tjener opp betinget tjenestepensjon fra og med 2020 og frem til og med måneden du fyller 62 år. 
 • Den tjenes opp med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget, som hovedsakelig er lønnen din, opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp.  
 • Opptjeningen samles i en pensjonsbeholdning. 
 • Den årlige pensjonsutbetalingen beregnes ved å dele pensjonsbeholdningen på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet.  
 • Betinget tjenestepensjon kan tas ut fra 62 år. 
 • Pensjonen utbetales livsvarig og påvirkes ikke av arbeidsinntekt.

Husk at forslaget til livsvarig AFP ikke er vedtatt 

Dette forslaget til AFP livsvarig er basert på pensjonsavtalen i offentlig sektor fra 3. mars 2018, og høringsnotat fra 17.11.2022. Vær oppmerksom på at det er mange uavklarte spørsmål når det gjelder ny offentlig AFP, og reglene er ikke vedtatt. 

Vi oppdaterer siden så snart vi vet noe mer.