Smykke i snøen

Slik unngår du skader på verdigjenstander

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Tilsyn

Det skal føres tilsyn med gjenstander og alle eiendeler tas med når du forlater et sted.

Sikring mot tyveri og hærverk

Dører, åpninger, og oppbevaringssted skal låses og vinduer skal lukkes for å hindre tyveri(fra bygning, motorkjøretøy, båt, hotellrom, telt mv.). Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Lås

Verdigjenstander skal alltid låses inn dersom de forlates. Dersom låst oppbevaring ikke er tilgjengelig, skal du bære gjenstandene med deg. Med verdigjenstander menes gjenstander som: foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, smykker, ur o.l, kunst/antikviteter, sportsutstyr, pels, våpen, kontanter/verdibevis, reisedokumenter/pass, musikkinstrumenter.

Oppbevaring i motorkjøretøy

Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks, eller fjernes dersom kjøretøy ikke har hanskerom, bagasjerom eller skiboks

Sykkel

Sykkel/sykkeltilhenger skal være låst når den parkeres.

Transport

Gjenstander skal være innpakket og sikret slik at de tåler påregnelige påkjenninger under transport.

Gjenstander som ikke skal sendes som ekspedert bagasje

Foto-/video-/datautstyr og annet elektrisk- og optisk utstyr, smykker, ur o.l, kontanter og verdipapir, flasker, skjøre gjenstander, bedervelige varer og reseptbelagt medisiner skal ikke sendes som ekspedert bagasje.

Transportørens bestemmelser

Transportørens bestemmelser skal følges når gjenstander sendes.

Om natten

Eiendeler skal aldri etterlates i eller på motorkjøretøy/båt/campingvogn/telt om natten, eller som er hensatt for mer enn 1 døgn. Med natten menes tiden fra du forlater kjøretøyet/teltet til du er tilbake igjen neste dag, og i alle tilfelle når du er borte fra kjøretøyet/teltet mellom kl 00.00 til kl 06.00