Smilende dame og mann som spiller kort utenfor campingbil på en sommerkveld

Slik kan du unngå skader på reise

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Tilsyn med gjenstander

Det skal føres tilsyn med gjenstander, og alle eiendeler tas med når du forlater et sted.

Sikring mot tyveri og hærverk

Dører, åpninger, og oppbevaringssted skal låses og vinduer skal lukkes for å hindre tyveri (fra bygning, motorkjøretøy, båt, hotellrom telt mv.). Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Penger og pass

Dette skal bæres på/med deg - eller låses inn i fastmontert safe/oppbevaringsboks i bygning. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Verdigjenstander skal alltid låses inn dersom de forlates 

Dersom låst oppbevaring ikke er tilgjengelig, skal du bære gjenstandene med deg. Med verdigjenstander menes gjenstander som: foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/optisk utstyr, mobiltelefon, smykker, ur o.l, kunst/antikviteter, sportsutstyr, pels, våpen, kontanter/verdibevis, reisedokumenter/pass, musikkinstrumenter.

Oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn

Ved oppbevaring i motorkjøretøy eller campingvogn skal slike gjenstander oppbevares i lukket hanskerom, låst bagasjerom/skiboks, eller fjernes dersom kjøretøy ikke har hanskerom, bagasjerom eller skiboks.

Etterlatte eiendeler

Eiendeler skal aldri etterlates i eller på motorkjøretøy/båt/campingvogn/telt om natten, eller som er hensatt for mer enn 1 døgn. Med natten menes tiden fra du forlater kjøretøyet/teltet til du er tilbake igjen neste dag, og i alle tilfelle når du er borte fra kjøretøyet/teltet mellom kl 00.00 til kl 06.00

Pakking av gjenstander

Gjenstander skal pakkes forsvarlig og sikres, slik at det tåler den aktuelle transport.

Gjenstander som ikke skal sendes som innsjekket bagasje

Foto-/video-/datautstyr og annet elektrisk-, elektronisk og optisk utstyr, smykker, ur og lignende, kontanter, verdipapirer, flasker, skjøre gjenstander, bedervelige varer og reseptbelagte medisiner.

Transportørens bestemmelser skal følges når gjenstander sendes.

Parkering av sykkel/sykkeltilhenger

Sykkel/sykkeltilhenger skal være låst når den parkeres.