Familie med 2 barn

Personforsikringer

Vær føre var og ha de rette personforsikringene dersom du skulle bli alvorlig syk, blir utsatt for en ulykke, får redusert evne til å jobbe eller dør. Disse forsikringene vil gi økonomisk trygghet for deg og dine.

Laster ...

Ulykke
Dekker behandlingsutgifter og en engangsutbetaling ved varig skade.
 

Sykdom
Dekker månedlige utbetalinger hvis du skulle bli ufør og få redusert evne til å jobbe. Dekker en engangsutbetaling ved bestemte, alvorlige sykdommer. 

Dødsfall
Dekker en engangsutbetaling. Sikrer økonomien til dine etterlatte.

Modell_forsikring_trekant

Hvorfor trenger du personforsikringer? 

Personforsikringer som du selv kjøper 

Personforsikringer som du kjøper privat, kommer på toppen av ytelser du får fra NAV og eventuelle forsikringer du har gjennom jobben. De vil dermed sikre deg og familien din et best mulig liv ved alvorlig sykdom, skade, uførhet eller dødsfall. Deler du gjeld med noen eller har familie, er det for eksempel lurt å ha en livsforsikring som gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke. Bor du alene, kan en uføreforsikring være god å ha dersom du får redusert evne til å jobbe. 

Personforsikringer gjennom arbeidsgiver 

Du som har jobb med pensjon i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning, har gruppelivsforsikring (dødsfall) og yrkesskade dekket gjennom arbeidsgiver. I tillegg har du uførepensjon og etterlattepensjon. 

Noen arbeidsgivere har i tillegg forsikringsordninger som f.eks. ulykkesforsikring for fritid for sine ansatte. 

Ytelser fra NAV 

Vi har et godt helsevesen og gode trygdeordninger i Norge. Men de vil ikke erstatte hele inntekten som blir borte hvis du dør, blir syk eller ikke kan jobbe like mye som før. Personforsikringer som du kjøper for deg selv og eventuell familie, kommer på toppen av det du får dekket gjennom NAV og jobben din. Forsikringene gjør at du kan opprettholde levestandarden din og nedbetale gjeld, selv om én inntekt blir redusert eller helt borte som følge av sykdom, uførhet eller dødsfall. 

Bor du alene?

Dersom noe skjer og du mister arbeidsevnen helt eller delvis, er det et stort tap for den økonomiske tryggheten din. 

Du kan med fordel vurdere forsikringer som sikrer deg økonomisk ved bestemte, alvorlige sykdommer og ved uførhet. 

Sjekk hva uføreforsikringen dekker

Deler du gjeld med noen?

Da er det lurt å ha livsforsikring. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Dette dekker livsforsikringen

 

Ofte stilte spørsmål

Forsikringen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av alvorlige sykdommer. Du velger selv forsikringssum mellom 100.000 og 1.500.000 kroner.

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekten opp til ca. 550.000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over 550 000 kroner, vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.

Dersom du har forsørgeransvar, bør du minimum vurdere en dødsfallforsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Den gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke, og de unngår å måtte flytte selv om én inntekt blir borte. Har du bare deg selv å tenke på, trenger du ikke dødsfallforsikring.

Den dekker en engangsutbetaling til din ektefelle, eventuelle arvinger eller personer du har begunstiget, dersom du dør eller blir varig medisinsk invalid som følge av en ulykkesskade på fritiden.

Enklere å flytte eller gjenoppta personforsikringer

Forsikringsbransjen har inngått en avtale som gjør det enklere for deg å flytte personforsikringene dine. Avtalen sikrer at du er kontinuerlig forsikret, og at du slipper å betale for forsikring i begge selskaper i flytteperioden. 

Finn ut hvordan du kan bytte selskap eller gjenoppta forsikringene i det opprinnelige selskapet.