To barn på et kjøkken

Slik kan du unngå skader og tap på innbo og løsøre

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Sikring mot brann

Boligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, og godkjent slukkeutstyr.

Sikring mot frostskader

Boligen skal være tilstrekkelig oppvarmet eller hovedstoppekran stenges, og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes.

Sikring mot tyveri og hærverk

Dører, åpninger, og oppbevaringssted skal låses og vinduer skal lukkes for å hindre tyveri (fra bygning, rom, bod, garderobeskap mv.) og hærverk. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Låsing av sykkel

Sykkelen/sykkeltilhenger skal være låst når den står parkert.

Skadeforebyggende utstyr

Skadeforebyggende utstyr som det er gitt rabatt for skal være i bruk og vedlikeholdes.

Når Innbo Maks er valgt, gjelder i tillegg:

Flytting

Gjenstander skal være innpakket og sikret slik at det tåler påregnelige påkjenninger under transport og ut-/innbæring. 

Tilsyn med gjenstander

Det skal føres tilsyn med gjenstander og alle eiendeler tas med når du forlater et sted.

Lås motorkjøretøy

Motorkjøretøy skal låses for å hindre tyveri og hærverk. Verdigjenstander skal alltid fjernes eller oppbevares i låst separat bagasjerom uten innsyn, låst skiboks eller lukket hanskerom, når bilen forlates. Med verdigjenstander menes gjenstander som: foto/video-/datautstyr og annet elektronisk/ optisk utstyr, mobiltelefon, smykker, ur o.l, kunst/antikviteter, sportsutstyr, pels, våpen, kontanter/verdibevis, reisedokumenter/pass, musikkinstrumenter