Barn bygger sandslott

Slik unngår du skader på huset

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen sier hva du skal gjøre for å begrense eller unngå skader på huset. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes. Sjekk hvordan du kan sikre huset mot blant annet brann, tyveri og frostskader.

Gjør det vanskelig for tyven

Lås alle dører, og lukk alle vinduer. Et vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.

Sikring mot brann
Boligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, og godkjent slokkeutstyr.

Sikring mot frostskader
Bygningen skal være godt nok oppvarmet til å unngå at vannet fryser i rørene. Alternativt må hovedstoppekranen stenges, og rørledning avlastes ved at tappekranene åpnes. Det samme gjelder for svømmebasseng, badestamper og lignende.

Arbeid på bygning
Elektro- og VVS-arbeid, samt bygningsarbeid som berører bærende konstruksjoner, skal utføres av godkjent/autorisert håndverker og utføres etter gjeldende forskrifter.

Snømåking
Snø skal jevnlig fjernes fra tak, takrenner, vegger, terrasser og balkonger for å unngå skade ved snøtyngde og ras. Snømåking må tilpasses forventet snøfall ut fra værvarsel, årstid og sted.

Brannfarlig væske og andre kjemikalier
Myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker og beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, skal følges.

Sikring mot tyveri og hærverk 
Dører, åpninger og oppbevaringssted skal låses, og vinduer skal lukkes for å hindre hærverk og tyveri fra bygning, rom, bod, garderobeskap og så videre. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler og koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Rengjøring av sluk
Sluk og vannlåser skal rengjøres regelmessig. Kontroller at sluk ikke er tildekket.

Skadeforebyggende utstyr
Skadeforebyggende utstyr som det er gitt rabatt for, skal være i bruk og vedlikeholdes.

Når dekning for råte- og insektskader er valgt, gjelder i tillegg:
Feil og mangler skal utbedres omgående. Reparasjoner etter skade skal utføres av kvalifisert fagfolk.

Når dekning for Hus Maks er valgt, gjelder i tillegg:
Takrenner, nedløp og taksluk skal renses slik at disse til enhver tid holdes åpne for å kunne ta unna nedbør. Synlige lekkasjer, løse beslag, manglende takstein og øvrige feil og mangler skal utbedres umiddelbart.