Tre generasjoner på tur sammen.

Slik unngår du skader på hytta

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke
overholdes.

Sikring mot brann

Fritidsboligen skal ha godkjente røykvarslere plassert slik at de høres tydelig på soverom når dører er lukket, og godkjent slokkeutstyr.

Sikring mot frostskader

Bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet eller hovedstoppekran stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes. Når fritidsbolig forlates for mer enn tre døgn, skal hovedstoppekran stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes. Tilsvarende gjelder for svømmebasseng/badestamp mv.

Arbeid på hytta

Elektro- og VVS arbeid, samt bygningsarbeid som berører bærende konstruksjoner skal utføres av godkjent/autorisert håndverker og utføres etter gjeldende forskrifter.

Snømåking

Snø skal jevnlig fjernes fra tak, takrenner, vegger, terrasser/balkonger for å unngå skade ved snøtyngde og ras. Snømåking må tilpasses forventet snøfall ut fra værvarsel, årstid og sted.

Brannfarlig væske og andre kjemikalier

Myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker/beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier, skal følges.

Sikring mot tyveri og hærverk

Dører, åpninger og oppbevaringssted skal låses, og vinduer skal lukkes for å hindre tyveri (fra bygning, rom, bod, garderobeskap mv.) og hærverk. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Nøkler/koder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

Rengjøring

Sluk og vannlåser skal rengjøres regelmessig og kontrolleres at sluk ikke er tildekket.

Skadeforebyggende utstyr

Skadeforebyggende utstyr som det er gitt rabatt for, skal være i bruk og vedlikeholdes.

Når utvidelser er valgt, gjelder i tillegg:

Råte- og insektskader

Feil og mangler skal utbedres omgående. Reparasjoner etter skade skal utføres av kvalifisert fagfolk.

Fritidshus Maks

Takrenner, nedløp og taksluk skal renses slik at disse til enhver tid holdes åpne for å kunne ta unna nedbør. Synlige lekkasjer, løse beslag, manglende takstein og øvrige feil og mangler skal utbedres umiddelbart.