Slik fungerer finansieringen av pensjon

12.10.17

Med offentlig tjenestepensjon er størrelsen på pensjonene bestemt mange år før de skal utbetales. Pensjonsrettighetene er fastsatt av lover og tariffavtaler. Derfor er det viktig å ha god kontroll på at det spares nok til pensjon.

KLP passer på over 400 milliarder kroner for dagens og morgendagens pensjonister. Dette skal brukes til å finansiere pensjonen til over 900.000 nåværende og tidligere KLP-medlemmer.

Overskudd reduserer pensjonskostnadene

Hvert år fastsettes størrelsen på pensjonspremien som kundene skal betale til KLP. Pensjonspremien brukes til å finansiere en nødvendig økning av premiereserven det påfølgende året. Pensjonspremien og den garanterte avkastningen, med fradrag av administrasjonskostnader, går inn til premiereserven. 

Kundene er garantert en årlig avkastning fra KLP. All avkastningen KLP oppnår utover det kundene er garantert, er overskudd. Overskuddet brukes enten til å bygge buffere eller tilbakeføres til kundene. Dette kan kundene igjen bruke til å betale pensjonspremien. Størrelsen på innbetalingene fra kundene styres dermed av hvor høy avkastningen blir og hvor lave administrasjonskostnader KLP oppnår.

Nyter godt av buffere

For å ha handlefrihet til å kunne ta risiko og dermed oppnå best mulig avkastning er det viktig med god soliditet. Mulighetene for høye inntekter og lav risiko er noe helt annet i dag enn for få år siden. Aksjer og næringseiendom har gitt god avkastning, men svinger mye. Og jo mer en plassering svinger, desto større buffere må man ha for å møte en eventuelt svak avkastning.  Derfor har KLP spredd risikoen, men plassert så mye vi kan i aksjer og eiendom. Dette har vært mulig fordi KLPs kunder som også er våre eiere, har prioritert å bygge buffere fremfor store tilbakeføringer av overskudd de senere år. 
Som en motvekt er nær 50 prosent av pensjonspengene investert i stabile investeringsobjekt som gir en mindre varierende løpende avkastning. 

All avkastningen KLP oppnår utover det kundene er garantert, er overskudd.

-