Far og datter

Oppdatert pensjonsveileder på Min side

Prøv pensjonsveilederen på Min Side og estimer pensjonen din. Se hvordan dine personlige valg påvirker pensjonsberegningene. 

Logg inn på Min side

Fra 1. januar 2020 blir opptjeningen av alderspensjon endret for medlemmer som er født i 1963 og senere. Vi har nå oppdatert pensjonsveilederen på Min Side i tråd med endringene. Det betyr at alle nå kan gå inn og simulere hvor mye de kommer til å få i pensjon. De kan selv legge inn ulike valgmuligheter, som hvilken alder de ønsker å ta ut pensjonen fra.

Ikke alle regler er på plass ennå. Simuleringen av pensjonene på MinSide, vil gradvis bli forbedret etter hvert som mer av regelverket også kommer på plass. Blant annet er ikke reglene for AFP og pensjon basert på særaldersgrenser avklart ennå.

Slik ser pensjonsveilederen ut

simuleringssiden min side

Medlemmer født i 1963 og senere kan nå få simulert pensjon på Min Side etter de endrede reglene fra 2020. De kan se hva de får i alderspensjon fra NAV, og hva de får fra KLP.

Først gis et anslag på pensjonen, hvis den tas ut ved fylte 67 år. Etterpå kan medlemmet velge å se hvordan pensjonen blir dersom hen i stedet velger å ta ut pensjonen sin på et annet tidspunkt, mellom fylte 62 og 75 år. Hen kan bare gjøre ett valg av gangen og får en sammenligning av pensjonen ved uttak fra 67 år i forhold til uttak for eksempel fra 62 år.

Slik ser pensjonsveilederen ut på MinSide

pensjonskalkulatoren på minside v3.jpg

Gir ny innsikt

Pensjonsveilederen gir også innsikt i hvert av elementene pensjonsanslaget bygger på. Medlemmet kan se pensjonsgrunnlag og opptjeningstid for pensjonen opptjent frem til 1. januar 2020. I tillegg vises opptjente grunnlag for pensjonen etter 2020 i form av påslagsbeholdning, AFP-beholdning og betinget tjenestepensjonsbeholdning, delingstall og folketrygdbeholdning (i NAV). Dersom medlemmet ikke oppfyller vilkårene for AFP, vil det stå 0 kroner i feltet for AFP-beholdning.

Noen begrensninger

Det kan være greit å vite at pensjonsveilederen på Min Side foreløpig har noen begrensninger:

  • Hvis medlemmet har andre ytelser fra før, som for eksempel uførepensjon, vil hen ikke ha mulighet til å simulere pensjon ennå. 
  • Tidligpensjon basert på særaldersgrense kan ikke simuleres.  
  • Det er ikke mulig å legge inn inntekt ved siden av uttak av pensjon. 

Hvorfor endres pensjonsopptjeningen?

Opptjeningen av alderspensjon blir endret for å sikre en god pensjonsordning for yngre årskull. For disse vil pensjonen bli beregnet på grunnlag av all lønnen medlemmet har hatt hvert år, slik at det vil gi høyere pensjon, jo lenger en står i lønnet arbeid. Endringene betyr også at det med hensyn til pensjon blir sikrere og lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Hva er de viktigste endringene? 

Alderspensjon som opptjenes i KLP fra og med 1. januar 2020 vil for de som er født i 1963 og senere kalles påslagspensjon. Denne gir pensjonsopptjening for alle årene en jobber. Pensjonen blir mer fleksibel, og medlemmene kan ta ut hele eller deler av pensjonen sin når de ønsker fra de er 62 år og eventuelt jobbe samtidig, uten at lønnen reduserer pensjonsutbetalingen. Det blir fortsatt livsvarig pensjonsutbetaling for alle med offentlig tjenestepensjon. AFP til disse vil også bli livsvarig. 

Hva med pensjonsopptjening fra før 2020?                                 

Før 1.1.2020 ble all alderspensjonen fra KLP sett i sammenheng med medlemmets pensjon fra NAV. Etter 1.1.2020 blir ny opptjening av alderspensjon i KLP beregnet uavhengig av alderspensjon fra NAV.
Alle som er født i 1963 og senere, og som har tjent opp pensjonsrettigheter i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger før 2020, kommer til å ha pensjonsopptjening både i dagens og fremtidens pensjonsordning. De vil fortsatt være medlemmer i KLP, og pensjonsopptjening etter de nye reglene skjer automatisk fra 1.1.2020.

Les mer om hva som blir nytt fra 1. januar 2020