Våre fondspakker

Fondspakkene er satt sammen for å passe ulike sparehorisonter og risikonivå.

KLP Nåtid er sammensatt av 6 rentefond fordelt over hele verden. Denne fondspakken har lav risiko og dermed også lav forventet avkastning.

KLP Kort Horisont er et kombinasjonsfond som består av 18 % aksjer og 82 % renter fordelt over hele verden. Fondspakken har lav risiko og dermed også lav forventet avkastning. Fondet investerer i KLP Framtid (18 %) og KLP Nåtid (82 %).

KLP Lang Horisont er et kombinasjonsfond som investerer i KLP Framtid (ca. 60%) og KLP Nåtid (ca. 40%). Fondspakken har middels risiko og dermed også middels forventet avkastning.

KLP Framtid består av et bredt utvalg norske og globale aksjefond. Dette er vår fondspakke med høyest risiko og dermed også høyest forventet avkastning.

Våre fondspakker er tilnærmet valutanøytrale. Det betyr at avkastning i liten grad påvirkes av svingninger i kronekursen. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Hvorfor passer fondspakkene til sparehorisontene?

Våre modeller hjelper oss. En modell vil alltid være en grov forenkling av virkeligheten. Til tross for sine mangler, kan modeller gi en pekepinn på hvordan markedene vil utvikle seg. Over tid har vi sett at aksjefond og obligasjonsfond ikke svinger i takt, men ofte i hver sin retning. Andre investeringer svinger i større grad i takt, f.eks. pengemarkeds-  og obligasjonsfond.

Vår modell tar inn forutsetninger om hvordan ulike fond typisk svinger, både på egen hånd og relativt til hverandre. Målet er å sette sammen fond med ulike egenskaper som sammen gir et bedre forhold mellom risiko og avkastning enn de ville gitt hver for seg.

Risiko og avkastning

En modell kan også gi oss en formening om hvilken avkastning en bestemt sammensetning av fond kan gi oss over tid, og hvor sannsynlig det er å tape penger etter en viss periode. Du får ofte betalt for høyere risiko i form av høyere avkastning. Sannsynligheten for høyere avkastning øker jo lengre du sparer. Vi har laget fondspakker som er tilpasset ulike sparehorisonter. Du tåler større risiko, jo lengre du kan spare.

Fondspakken som er tilpasset lang sparehorisont har derfor høyere aksjeandel enn fondspakkene som er tilpasset kortere sparehorisonter. Det føles kanskje intuitivt feil at du skal ta mer risiko når du skal spare lenge. Historisk har det imidlertid vist seg svært lønnsomt med aksjefond når man eier disse over en lang periode.

Med andre ord er det på lang sikt sannsynligvis mer risikabelt for privatøkonomien å eie trygge rentefond som svinger lite enn det er å eie risikable fond som svinger mye.

Hva slags modell bruker vi?

Vi har brukt en standard normalfordelt modell i våre beregninger, til tross for åpenbare mangler (f.eks. at det i virkeligheten ofte blir mer ekstreme utslag enn det sannsynlighetsfordelingen spår). Modellens svakeste punkt er våre forutsetninger om fondenes fremtidig avkastning. Forutsetningene vil aldri treffe helt, men vi mener de treffer godt nok til å si noe om hvilke fondspakker som kan passe ulike sparehorisonter.

Realistiske forutsetninger

Vi bruker en enkel og etterprøvbar modell, med robuste og mest mulig realistiske forutsetninger. I anslagene for avkastning bruker vi rentenivåer som ligger nær dagens, og for aksjemarkedene bruker vi et påslag på linje med langsiktig historisk meravkastning (globale aksjer ligger ca. 3,5 % over globale renter). Avkastningen som benyttes i denne modellen er ikke justert for inflasjon.

For å utrykke forventede svingninger (ofte omtalt som standardavvik eller volatilitet) bruker vi anslag som ligger nær langsiktig historiske nivåer for årlig standardavvik for de ulike aktivaklassene. Modellen bruker også antagelser på samvariasjon (korrelasjon) mellom aktivaklassene. Her bruker vi historiske observasjoner som grunnlag kombinert med skjønn. Modellen forsøker å være så realistisk og konservativ som mulig.

Hva er sannsynligheten for å tape penger?

Fondspakkene som er tilpasset en bestemt sparehorisont, har ca. 85-95 % sannsynlighet for positiv avkastning ved utløpet av perioden (definert som den korteste delen av det tidsintervallet fondspakkene er ment for). Husk at sannsynligheten for positiv avkastning stiger med sparehorisonten.

Vi har også gjort beregninger som viser at et brått fall i aksjemarkedet trolig ikke fører til et større tap enn ca. 10-15 % når man ser på hele perioden under ett. Igjen er det sparehorisonten som avgjør utfallet. Det er også et viktig poeng å spre kjøpene og uttakene over tid. På den måten kan man glatte ut tilfeldig svingninger fra år til år og gjøre sparingen mer forutsigbar.

Sammensetning av Fondspakkene

KLP Framtid Andel
KLP AksjeGlobal Flerfaktor 7,5 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret 12,5 %
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks

7,5 %

KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks 7,5%
KLP AksjeUSA Indeks 7,5 %
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret 12,5%
KLP AksjeEuropa Indeks 7,5%
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret 12,5 %
KLP AksjeAsia Indeks 2,5 %
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret 2,5 %
KLP AksjeNorge Indeks 20 %
KLP Nåtid Andel
KLP Pengemarked 18 %
KLP FRN 18 %
KLP Obligasjon 1 år 18 %
KLP Obligasjon 5 år 8 %
KLP Kredittobligasjon 13 %
KLP Obligasjon Global 25 %
Kort Horisont Andel
KLP Framtid 18 %
KLP Nåtid 82 %
KLP Lang Horisont Andel
KLP Framtid 60 %
KLP Nåtid 40 %