Svingprising i KLP-fondene

Svingprising er en mekanisme som sikrer at du som sparer i fond, ikke skal betale når andre kjøper og selger andeler i ditt fond. Effekten er enkelt forklart at de som selger eller kjøper må betale for kostnaden knyttet til handelen. De som selger får utbetalt en lavere verdi enn det fondsandelen er verdt, mens de som kjøper må betale mer.

Svingprising sikrer verdiene dine

Svingprising er spesielt viktig i situasjoner hvor det gjøres mange kjøp og salg som påfører fondet store kostnader knyttet til handel av aksjer, obligasjoner og derivater.

Slik fungerer det

På dager med mer kjøp enn salg, blir fondskursen (også kalt NAV – netto andelsverdi) justert opp. 
På dager med mer salg enn kjøp, justeres fondskursen ned. Disse justeringene blir kalt svingprising.

Last ned NAV verdier på KLP-fondene.

Eksempel på svingprising

Fondskursen (NAV) i aksjefondet "KLP Sving" er 1.000. Når fondet skal kjøpe eller selge aksjer koster dette fondet 0,1% av beløpet. Svingfaktoren settes derfor til 0,1%.

La oss tenke at en kunde vil investere 10.000 kroner i fondet og at dette er eneste investering denne dagen. Kursen kunden må betale beregnes da til:

1.000 x (1+0,1%) = 1.001

Det betyr at kunden må betale 10 010 for fondsandeler som er verdt 10 000.

Siden transaksjonskostnadene dekkes av kunden vil fondskursen (NAV) neste dag fortsatt være 1.000 hvis verdiene fondet forvalter er uendret.

Hvor mye svinger fondene med?

Hvor mye fondet svinger, avhenger av størrelsen på kostnadene knyttet til kjøp og salg i fondet. Dette kaller vi fondets svingfaktor.
Slike kostnader kan være:

  • Meglerhonorar
  • Transaksjonskostnader til depotbanken
  • Skatter eller avgifter transaksjonen utløser
  • Andre kostnader knyttet til handel av aksjer, obligasjoner og derivater

Noen fond har ulik kjøps- og salgskostnad. For disse fondene vil svingfaktoren være ulik på dager med netto kjøp og netto salg i fondet.

Fire ganger i året vil vi kontrollere at svingfaktorene samsvarer med det som er det virkelige kostnadsbildet for transaksjoner i fondet.

Ekstraordinære forhold

I sjeldne tilfeller kan ekstraordinære forhold oppstå hvor svingfaktorene på et normalnivå ikke vil være tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved transaksjoner. Slike ekstraordinære forhold er normalt av kort varighet, inntil en uke, men kan også pågå over lengre tid.

I slike tilfeller har selskapet prosedyrer for å håndtere situasjonen slik at andelseiere som gjør transaksjoner i perioden med ekstraordinære forhold blir likebehandlet, samtidig som andelseiere som ikke gjør transaksjoner i perioden med ekstraordinære forhold ikke blir skadelidende.

I praksis betyr dette at svingfaktoren kan endres midlertidig for å hensynta et endret kostnadsbilde grunnet de ekstraordinære forholdene.

Forvaltningsselskapet har også lovmessig adgang til å søke Finanstilsynet om å suspendere innløsningsretten.

Våre svingfaktorer kan du se her:

 
FOND/FONDSGRUPPESVINGFAKTOR OPPSVINGFAKTOR NED
Norge Indeks0,03%0,03%
Norge aktiv0,06%0,06%
Norden0,04%0,04%
Global0,07%0,02%
Europa0,19%0,02%
USA0,03%0,03%
Asia0,07%0,05%
Fremvoksende Markeder0,14%0,20%
Small Cap0,08%0,04%
KLP Pengemarked0,01% 0,01% 
KLP FRN0,02% 0,02% 
KLP Obligasjon 1 år og KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar0,01% 0,01% 
KLP Obligasjon 3 år0,02% 0,02% 
KLP Obligasjon 5 år0,03% 0,03% 
KLP Kort Stat0,02% 0,02% 
KLP Statsobligasjon0,03% 0,03% 
KLP Kredittobligasjon0,02% 0,02% 
KLP Obligasjon Global og KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar0,16%0,16%
Fond i fondFølger av underfondenes svingfaktorFølger av underfondenes svingfaktor