Hva er risiko?

Risiko i et fond sier noe om hvor mye fondets verdi svinger opp og ned. Sparer du lenge kan du ta høyere risiko fordi du gir sparingen bedre tid til å ta igjen perioder med verdifall. Med kortere sparehorisont bør du ta lavere risiko. Høyere risiko gir høyere forventet avkastning på lang sikt. For å høste langsiktig gevinst bør man forbli i fondet gjennom perioder med ubehagelig verdifall, på tross av frykt for å tape mer. Selger du deg ut risikerer du nemlig å gå glipp av neste oppgang.

Hvor store svingninger kan jeg forvente?

Risikoen varierer fra fond til fond. Ingen fond er helt risikofrie, men korte rentefond svinger normalt svært lite. Du kan derfor investere i rentefond selv med kort sparehorisont. Kombinasjonsfond består av både renter og aksjer og kan svinge mer i verdi. Rentedelen i kombinasjonsfond demper svingningene. Kombinasjonsfond passer for sparing på mellomlang sikt, gjerne fra 2 til 10 år avhengig av aksjeandelen. Rene aksjefond kan til tider svinge mye. Sparing i aksjefond er risikabelt på kort sikt, men passer godt for langsiktig sparing, gjerne 10 år eller mer.

Dersom du sparer i aksjefond må du være forberedt på at verdien kan svinge opp og ned med 15-20 % eller mer fra år til år, noen ganger betydelig mer. Ved noen anledninger har aksjemarkedet mer enn halvert seg i verdi. Etter noen år har verdien hentet seg inn igjen. Under finanskrisen i 2008 og 2009 falt det norske aksjemarkedet ca. 60 % fra toppen, og det brukte ca. 6 år på å ta seg opp igjen til samme nivå. Enda 3 år senere lå markedet ca. 30 % høyere. Det kan komme brå fall som reduserer verdien av fondet kraftig på kort sikt. Ingen vet med sikkerhet når slike fall kommer og hvor store de blir. Det klokeste er som regel å fortsette sparingen jevnt og trutt selv om markedet er usikkert.

Våre fondspakker er satt sammen slik at svingningene skal være mer dempet enn om du f.eks. investerer kun i det norske aksjemarkedet. Det gjelder uansett hvilken av fondspakkene du velger. Vår fondspakke tilpasset langsiktig sparing vil likevel ha høy risiko. Sammensetningen i fondspakken KLP Lang Horisont (60 % aksjer) falt med rundt 40 % under finanskrisen, mens en sammensetning som i KLP Framtid (100 % aksjer) falt med rundt 50 %. Begge alternativer har i dag hentet seg godt inn og fremstår som gode investeringer, selv for den som var med på dette store fallet.

Hva er sannsynligheten for å tape penger?

Dette kommer an på sammensetningen av fondet og sparehorisonten. Vi har satt sammen våre fondspakker slik at de har omtrent 5-15 % sannsynlighet for tap på den minimumshorisonten fondspakken er beregnet for. Det betyr 85-95 % sannsynlighet for positiv avkastning. Et eksempel er fondspakken KLP Lang Horisont som er beregnet for sparing i 5-10 år. Gjennom de siste 20 årene har en sammensetning som i dette fondet hatt positiv avkastning i 90 % av alle 5-årsperioder, mens alle 10-årsperioder har vært positive. Du er med andre ord sikrere på å få positiv avkastning jo lengre  du sparer, uansett risikonivå.

Hva er riktig risikonivå for deg?

Sparehorisonten er det viktigste parameteret for valg av risiko. Når vi har tilpasset fondspakker til ulike sparehorisonter har vi tenkt at det bør være ca. 85 % eller høyere sannsynlighet for positiv avkastning ved utløpet av sparehorisonten. Vil du være sikrere på positiv avkastning ved utløpet av din sparehorisont, bør du velge en fondspakke med lavere risiko. Dette gjelder også hvis du ikke kan akseptere så store svingninger på kort sikt som det en fondspakke kan gi, selv om den i utgangspunktet er tilpasset din horisont. Ulempen med å velge et lavere risikonivå er at du går glipp av muligheten for høyere avkastning over tid.