Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar om fond. Trykk på en kategori, så ser du spørsmålene som er om temaet.

OBS:

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tilbyr investerings­rådgivning, det vil si personlige anbefalinger, til fondskunder. I den grad vi har anbefalinger må dette anses som generelle spare- og investeringsråd.

Aktiv forvaltning er en strategi som forsøker å oppnå høyere avkastning enn den indeks fondet måles mot. Dette gjøres ved å over- eller undervekte de selskapene som ligger i fondets investeringsunivers.

Tradisjonelle aktive fondsforvaltere har som mål å "slå markedet". Alle undersøkelser viser at i praksis er det nesten ingen forvaltere som greier dette over tid. En viktig forklaring på dette er kostnadene; markedet betaler jo ingen tegnings- og forvaltningshonorarer!

Indeksforvaltning er en strategi der fond følger aksjemarkedets utvikling så tett og kostnadseffektivt som mulig.

Viktigste argument for indeksfond, og som alle undersøkelser viser, er at nesten ingen forvaltere oppnår høyere avkastning enn markedet over tid. En viktig forklaring på dette er kostnadene; markedet betaler jo ingen tegnings- og forvaltningshonorarer!

Et indeksnært fond er et verdipapirfond som forvaltes ”passivt” i forhold til fondets referanseindeks. Indeksert forvaltning kan grovt sett utføres på tre måter:

  1. Full replikering, som innebærer at fondet investerer i de samme verdipapirer som indeksen består av, og der papirene inngår i porteføljen med samme vekt som i indeksen.
  2. Delvis (partiell) replikering innebærer at indeksen splittes i ulike faktorer (som for eksempel ulike bransjer), og at fondet følger indeks gjennom å investere i samsvar med de ulike faktorenes betydning i indeksen (det vil si uten å investere i nøyaktig de samme verdipapirene som inngår i indeksen).
  3. Optimalisert utvelgelse som innebærer at fondet avveier kostnaden av å investere i tråd med indeks mot konsekvensen i form av forventet avkastningsavvik ved å avvike fra indeks. Det foretas en lønnsomhetsanalyse for å vurdere om fondet vil være best tjent med å følge indeks eller avvike fra denne.

Uansett valg av tilnærming, innebærer indeksforvaltning at avkastningen i indeksfondet vil samvariere ganske nært med utviklingen i indeks.

Rentefond er en samlebetegnelse for fond som kun investerer i rentebærende papirer (for eksempel sertifikater og obligasjoner) og bankinnskudd. Det finnes to typer rentefond; pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Normalt vil rentefond oppnå bedre rentebetingelser enn det privatpersoner klarer ved å sette pengene i banken.

Et aksjefond er en kollektiv investering der flere enkeltpersoner går sammen i et fellesskap for å plassere penger i aksjemarkedet. En slik plassering er enkel, fleksibel og kostnadseffektiv. Samtidig får du en bredt sammensatt portefølje som reduserer sannsynligheten for store verdifall sammenlignet med kjøp av enkeltaksjer. Investorer i aksjefond kjøper andeler i fondets kollektive investering.

Fondets avkastning forteller hvordan andelsverdien har endret seg i en periode. Avkastningen oppstår som følge av utbytte, kursendring og eventuelt valutakursendringer (for verdipapirfond som investerer i utenlandske verdipapirer) i tilknytning til de verdipapirer fondet har investert i. Alle avkastningstall for verdipapirfond er oppgitt netto, det vil si etter fradrag for alle kostnader som belastes fondet.

Litt forenklet er durasjon en veiet gjennomsnittlig løpetid (hvor lang tid det er til rentepapirene forfaller) på porteføljen i et rentefond.

Den løpende effektive renten uttrykker hvilken avkastning et pengemarkedsfond vil gi kommende 12 måneder, forutsatt at rentenivået og fondets rentefølsomhet ikke endrer seg i denne perioden. Effektiv rente er oppgitt etter fradrag for forvaltningshonorar.

Forvaltningshonorar er det forvaltnings- og administrasjonsgebyr som daglig belastes verdipapirfondet og overføres til forvaltningsselskapet som administrerer fondet. Det beregnes i prosent av forvaltet kapital, og oppgis som årlig rate.

Et obligasjonsfond investerer vanligvis i rentebærende papirer (fortrinnsvis obligasjoner) med lengre løpetid enn det pengemarkedsfondene har anledning til å gjøre (over ett års rentebindingstid). I Verdipapirfondenes Forenings standard defineres således et obligasjonsfond som et rentefond som ikke er et pengemarkedsfond.

Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i pengemarkedsinstrumenter, det vil si at fondet ikke kan investere i instrumenter med en rentebindingstid over ett år.

En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt.

Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det investeringsmandatet fondet har. En referanseindeks kan derfor benyttes til å sammenligne i hvilken grad forvaltningsselskapet har lyktes med forvaltningen av sine fond. Hvis for eksempel fondets avkastning i en bestemt periode har vært høyere enn referanseindeksens avkastning har forvaltningsselskapet gjort en god jobb.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som både investerer i aksjer og rentebærende verdipapirer.

Noen av KLP-fondene inngår i en fond-i-fond struktur der et fond investerer i et annet fond. KLP AksjeNorge Indeks og KLP AksjeNorge Indeks II er et eksempel på en slik struktur. Det første fondet investerer direkte i aksjer mens det andre investerer indirekte i de samme aksjene via investering i det første fondet. Investorer i begge fond er likevel identisk eksponert mot de samme aksjene.  Som investor betaler du ikke dobbelt i en fond-i-fond struktur, kun forvaltningshonoraret som er oppgitt for fondet. Fondene som inngår i en fond-i-fond struktur har ulikt førstegangs minsteinnskudd.

Alternativ 1: Selg elektronisk på Min Side (logg inn med bank ID og gå til VPS Investortjenester)
Alternativ 2: Fyll ut og send innløsningsblankett

Verdistigningen på aksjefond beskattes først når andelene selges (realisasjon). Det skal for 2019 betales 31,68% skatt for realisert gevinst som overstiger avkastningen på statspapirer med tre måneders løpetid (skjermingsrenten). For deg betyr dette at årlig avkastning opp til skjermingsrenten vil være skattefri. For informasjon om aksjesparekonto og skatt, se temaet "aksjesparekonto".

Skjermingsrenten fastsettes etter årsslutt, og tilordnes eieren av aksjeandelen per 31.12. Realisert tap på andelene er fradragsberettiget etter samme sats.

Skjermingsfradraget er:

2014: 0,9%

2015: 0,6%

2016: 0,4%

2017: 0,7%

2018: 0,8%

For skatteåret 2019 gjelder følgende: Ligningsverdien for aksjefond er lik 75% av markedsverdien per 31/12-19.

Aksjedelen av fondet beskattes som et aksjefond. Rentedelen av fondet beskattes som et rentefond. Hensikten er at renteinntekt skal skattlegges som renteinntekt, og at aksjegevinst (fratrukket skjermingsrente) skal skattlegges som aksjegevinst.

Formueskatt: Ligningsverdien er lik 100% av markedsverdien per 31.12 for rentedelen og 75% (i 2019) for aksjedelen.

Normalt utbetaler rentefond sin skattepliktige avkastning til andelseierne ved årsslutt. Den skattepliktige avkastningen består av fondets opptjente renter samt realiserte kursgevinster/tap på rentebærende papirer.

Utbetaling til andelseierne skjer i form av nye andeler. Utbetalingen skattelegges som ordinær kapitalinntekt, på lik linje med vanlig bankinnskudd.

Kursgevinster/tap kommer først til beskatning eller fradrag den dagen andelseier selger fondsandeler. Kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.

Ved salg av andeler i rentefond legges FIFO-prinsippet til grunn. Det vil si at det er de andelene du kjøpte først, som blir solgt først.

For 2019 er skattesatsen på kapitalinntekt 22%.

Andelens ligningsverdi utgjør 100% av markedsverdien per 31. desember i ligningsåret.

Ved hvert årsskifte utbetales utbytte fra rentefond, gitt at rentefondet går med skattemessig overskudd. Utbyttet utbetales som nye andeler (slik at antall andeler i fondet øker) til de som er andelseiere i fondet per 31.12. Dette blir å regne som skattepliktig inntekt (på linje med vanlige renteinntekter) for de som mottar andelene.

Verdien av disse andelene blir tillagt andelseierens kostpris, slik at andelseieren ved senere salg av andelene skal unngå dobbeltbeskatning. På grunn av dette vil fondets avkastning for året som helhet se negativ ut, men andelseieren har altså fått flere andeler uten å betale for dette.

For aksjefond er kostpris innbetalt beløp + skjermingsrente.

For rentefond blir kostpris beregnet på følgende måte: Tegningsbeløp – (antall andeler x avkastningsdel)

Eksempel:

Tegningsbeløp: 10 000,-

Avkastningsdel: 5

Antall andeler: 10

Kostprisen blir: 10 000 – (10 x 5) = 9 950,-

Avkastningsdelen er fondets skattepliktige resultat pr andel. Dette tallet kommer frem av endringsmeldingen du mottar fra VPS.

Alle andelseiere i våre fond mottar årsoppgaver. Ved salg av fondsandeler vil man dessuten motta en realisasjonsoppgave. Her fremgår det hvilke beløp som skal føres opp på de aktuelle postene i selvangivelsen. Vi rapporterer dessuten til ligningsmyndighetene, noe som vil framgå av den forhåndsutfylte selvangivelsen som alle mottar fra ligningsmyndighetene hvert år.

Norge har inngått avtaler med flere land om automatisk utveksling av opplysninger for å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet. Avtalene medfører at Skatteetaten vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres finansielle formue og verdier i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske skattemyndigheter. Avtalene omtales ofte som CRS (Common Reporting Standard) og FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Du kan lese mer om dette på skatteetaten.no

KLP-fondene (registrert og skattemessig hjemmehørende i Norge) har ikke skatteplikt for realisasjonsgevinst på aksjer, uansett hvor aksjene er skattemessig hjemmehørende (Skatteloven § 10-31), dette til forskjell fra aksjeselskaper som kun har fritak for skatteplikt for aksjeinvesteringer innen EØS. For aksjeutbytte som kommer fra et selskap utenfor EØS har også aksjefond skatteplikt. I tillegg kan både aksjefond og andre "selskaper" som eier aksjer i utenlandske selskaper ilegges kildeskatt på utbyttet. Kildeskatten betales til det landet aksjen er hjemmehørende, størrelsen på kildeskatten er avhengig av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet.

For andelseiere i KLPs aksje- og kombinasjonsfond som er aksjeselskaper, aksjefond, stiftelser, kommuner/fylkeskommuner etc. gjelder den såkalte fritaksmetoden. Den innebærer at denne type skatteytere er fritatt for skatteplikt ved realisert gevinst og utbytte og har heller ikke fradragsrett for tap ved salg av fondsandelene. (Skatteloven § 2-38). 

Risiko er et mål på hvor mye fondets kurs svinger i verdi. Svinger fondets verdi mye har det høy risiko, men også større mulighet for høy avkastning. Aksjefond har normalt høy risiko. Fond som svinger lite i verdi har lav risiko, men også mindre mulighet for høy avkastning. Pengemarkedsfond og andre rentefond har normalt lav risiko. Vi rangerer våre fonds risiko på en skala fra 1-7. 1 er lavest risiko og 7 er høyest risiko.

Oslo Børs har et betydelig innslag av råvarebaserte selskaper i sin aksjesammensetning. Aksjekursene i disse selskapene svinger mye og Oslo Børs/norske aksjefond har derfor isolert sett ekstra høy risiko. Ved å inkludere internasjonale aksjer i porteføljen kan du gjøre sparingen din mindre risikabel, uten at dette i særlig grad reduserer forventet avkastning. De fleste velger derfor å ha mesteparten av sparingen i internasjonale aksjefond.

Hvis plasseringen er kortsiktig, det vil si under ett år, er det generelle sparerådet å velge et plasseringsalternativ med lav risiko. I slike tilfeller vil derfor bankinnskudd eller pengemarkedsfond normalt være de beste spareformene. For plasseringer med et perspektiv på 1-3 år, er det generelle sparerådet å fordele plasseringen mellom bank/pengemarkedsfond og obligasjonsfond. For langsiktige plasseringer, det vil si med et perspektiv på minst fem år, er det generelle sparerådet å fordele plasseringen mellom bank/pengemarkedsfond, obligasjonsfond og aksjeindeksfond. Hvor mye som plasseres i hver kategori, er avhengig av hvilken risiko man har mulighet til å ta, og er komfortabel med å ha. For langsiktige plasseringer over ti år, er det generelle sparerådet å bruke aksjeindeksfond.

Månedlig sparing, også kalt spareavtale, betyr at du kjøper fondsandeler automatisk hver måned ved at et fast beløp trekkes automatisk fra din bankkonto.

Betalingene aktiveres med avtalegiro som du oppretter fra din nettbank.

Risikoen for å plassere større summer på et ugunstig tidspunkt reduseres ved månedlig sparing i forhold til engangsbeløp. Med månedlig sparing vil du over tid kjøpe fondsandeler både når markedet er på høye og lave nivåer. Du trenger altså ikke bekymre deg for om du velger riktig eller galt tidspunkt for plasseringen, ettersom dette jevner seg ut over tid.

En spareavtale, også kalt månedlig sparing, betyr at du kjøper fondsandeler automatisk hver måned ved at et fast beløp trekkes automatisk fra din bankkonto.

Betalingene aktiveres med avtalegiro som du oppretter fra din nettbank. Risikoen for å plassere større summer på et ugunstig tidspunkt reduseres ved månedlig sparing i forhold til engangsbeløp. Med månedlig sparing vil du over tid kjøpe fondsandeler både når markedet er på høye og lave nivåer. Du trenger altså ikke bekymre deg for om du velger riktig eller galt tidspunkt for plasseringen, ettersom dette jevner seg ut over tid.

Logg inn på Min Side for en enkel oversikt over din fondssparing. Her ser du din avkastning og fondsbeholdning.

Logg inn på VPS Investortjenester for skatteopplysninger. Her kan du også administrere sparingen din.

Ønsker du å spare til barna dine eller andre i familien?

Les mer om hvordan du bestiller sparing til andre.

Bare personlige skatteytere med Bank ID kan opprette aksjesparekonto i KLP, ikke organisasjoner, aksjeselskap og lignende. Vi tilbyr ikke aksjesparekonto for mindreårige (gavesparing).

Nei, du kan kun ha KLP-fond på en aksjesparekonto hos oss.

For de fleste vil det være fornuftig å flytte alle aksjefondsandeler over til aksjesparekontoen på grunn av skattefordelene. Men det er et klart unntak:

  • Hvis du har urealisert tap på aksjefondene dine, vil du kunne spare skatt ved først å selge de aktuelle andelene og få skattefradrag for pengene, før pengene deretter reinvesteres i fond på en aksjesparekonto.

Nei. Bare aksjefond kan stå på aksjesparekontoen (fond med mer enn 80% aksjer). Alle andre fond, inkludert rente- og kombinasjonsfond må fortsatt stå på en "vanlig" VPS-konto.

Ja, du kan etablere nye spareavtaler i en aksjesparekonto. 

Når du overfører andeler i aksjefond du har kjøpt hos oss (der vi er kontofører for din VPS-konto, det vil si VPS-kontonumre som begynner med 23420), vil aktive spareavtaler følge med over til aksjesparekontoen.

Ja, du kan ha flere aksjesparekontoer for oppbevaring av fondsandeler i KLP, men det er unødvendig. Skattemessig vil alle aksjesparekontoer hos KLP bli behandlet samlet. Ved flytting eller arv må alle aksjesparekontoene som står på samme person flyttes samtidig.

Nei. Det er gratis hos oss akkurat som for vanlige VPS-kontoer. Vi vil fortsatt ha de samme lave fondsgebyrene.

Ved etablering av en aksjesparekonto vil du få mulighet til å opprette en ASK-bankkonto i KLP Banken. Du trenger en slik konto hvis du ønsker å ta ut penger midlertidig av aksjefond uten å realisere og/eller om du ønsker å flytte ASK-midler til/fra KLP. Kontoen vil være sperret for annen bruk og vil ikke betale renter. Kontoen er som andre kontoer i KLP Banken dekket av innskuddsgarantien fra bankenes sikringsfond.

Du vil kunne selge fondene dine på vanlig måte fra Min Side. Her velger du om du skal innløse til din vanlige bankkonto eller til din ASK-bankkonto i KLP Banken (hvis du har opprettet en slik konto). Det er viktig å være klar over at om du innløser til din vanlige bankkonto for mer enn den opprinnelige investeringen, må du betale skatt av gevinsten.

Du kan ta ut hele innskuddet ditt fra aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt. Om du skulle ønske å få fradrag for tap, må du først ta ut alt fra aksjesparekontoen (inkludert den tilhørende ASK-bank-kontoen). Deretter må vi få beskjed om å avslutte aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen (på klp.no, velg kontakt, privat og fond). Tapet vil kun bli godkjent av Skatteetaten om dette blir gjort.

Nei. Du kan overføre hele aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Mottakeren vil da overta ditt skattegrunnlag.

Skjermingsrenten er en rente som blir fastsatt av myndighetene hvert år. Den reduserer gevinstbeskatningen for sparere i aksjefond fordi avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Grunnlaget for beregningen av skjermingsrenten på aksjesparekontoer er litt annerledes enn for VPS-kontoer. For aksjesparekontoer beregnes skjermingsrenten med basis i laveste innskudd på aksjesparekontoen i av løpet av året.

Eksempel:

La oss anta følgende: 1. januar står det andeler med kostpris 100.000 kroner på aksjesparekontoen. 1. april selges andeler for 50.000 kroner som tas ut fra aksjesparekontoen. Kostpris på innestående beholdning reduseres til 50.000 kroner. 1. august kjøpes det andeler for 150.000 kroner. Kostpris på innestående beholdning øker til 200.000 kroner. 31. desember er kostpris på innestående beholdning 200.000 kroner, men skjermingsrenten for året beregnes med utgangspunkt i laveste innskudd i løpet av året (50.000 kroner). Er skjermingsrentesatsen 1 prosent, så blir skjermingsrenten for dette året 50.000 kroner x 0,01 = 500 kroner. 500 kroner av en eventuell gevinst er altså skattefri.  

IPS er en skattemessig gunstig form for pensjonssparing.

Du får trukket fra innskuddene i din alminnelige inntekt i ligningen (skattesats 22% i 2019). Pensjonskapitalen er fritatt for formuesskatt. Fremtidige pensjonsutbetalinger vil bli beskattet som alminnelig inntekt, det vil si med lavere skattesats enn personinntekt.

Du låser sparepengene til pensjonsformål. Du kan først begynne å ta ut pengene fra fylte 62 år. Det er kun unntak ved uførhet. Utbetalingen må vare i minimum ti år og kan tidligst stoppe når du er 80 år. En annen ulempe er at du ikke får skjermingsfradrag.

Ja, men man bør ikke sette inn mer enn 40.000 kr i året i IPS-ordninger totalt hos alle tilbydere. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 40.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

40.000 kr i året. Det er ikke noe tak på hvor mye man plassere totalt hos flere tilbydere, men man bør ikke sette inn mer enn 40.000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 40.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Man bør ikke sette inn mer enn 40.000 kr i året. Du får ikke fradrag i alminnelig inntekt eller formuesskatt for beløpet som overstiger grensen, og du risikerer å betale inntektsskatt av beløpet når pensjonen utbetales. Beløpsgrensen på 40.000 i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Ja. Pensjonskapitalen kan flyttes til andre tilbydere. Våre generelle vilkår for IPS i KLP og myndighetsreglene for IPS inneholder nærmere opplysninger om hvordan flytting foretas.

Ja, du kan spare til du blir 75 år uavhengig av om du har startet utbetalinger eller ikke.

Beløpsgrensen er økt til 40.000 kr i året. Beskatningen er nå gunstigere. Innbetalinger gir fradrag i alminnelig inntekt og utbetalinger skattlegges som alminnelig inntekt. I den gamle IPS-ordningen er det ikke symmetri i skattesatsene ved inn- og utbetalinger. Utbetalinger blir beskattet som personinntekt, det vil si med en høyere skattesats enn alminnelig inntekt. Beløpsgrensen på 40.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny og gammel IPS-ordning.

Nei. Skattereglene er ulike for de to ordningene, og myndighetene har uttalt at midler fra den gamle ordningen ikke kan flyttes inn i den nye ordningen.

IPS i KLP tilbys av KLP Kapitalforvaltning AS.

Du kan åpne en IPS-konto på klp.no. Du kan velge mellom fire spareprofiler (fond). Minsteinnskuddet er 3000 kr ved enkeltbeløp. Når månedlig sparing blir mulig i januar, vil minste månedlig beløp være 500 kr.

Totalt 0,4% av saldo på pensjonskapitalen årlig. Kostnaden er den samme uansett hvilken spareprofil (fond) man velger. Forvaltningshonoraret, i fondet som pensjonskapitalen plasseres i, og administrasjonsgebyr inngår i kostnaden.

Du kan velge mellom fire spareprofiler (fond); KLP Framtid, KLP Lang Horisont, KLP Kort Horisont og KLP Nåtid. Vi kaller fondene for spareprofiler fordi de er fond som investerer i et bredt utvalg av andre KLP-fond.

Ja, du kan ha månedlig sparing fra 10. januar 2018. Minste månedlige sparebeløp vil være 500 kr.

Nei, kun en IPS-konto per person. Et par kan ha hver sin konto og spare inntil 40.000 kr hver per år.

Nei. Maksimalt sparebeløp i IPS-ordningen er 40.000 kr i året. Beløpsgrensen på 40.000 kr i året gjelder samlet for innbetalinger etter ny IPS-ordning og eventuell gammel IPS-ordning hos annen leverandør.

Nei, du må selge deg ut av aksjesparekontoen til en vanlig bankkonto (ikke ASK-bankkonto). Deretter kan du bestille IPS med trekk fra den samme bankkontoen. Du betaler ikke skatt om du kun tar ut deler av det opprinnelige innskuddet fra aksjesparekontoen. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt.

Alle fondene våre følger KLPs etiske retningslinjer. Dette innebærer blant annet at vi gjør de samme ekskluderinger som Statens Pensjonsfond Utland. Du kan lese mer om det her.

Du skal hvert år få en kontoutskrift som gir opplysninger om årets innskudd, årets avkastning før og etter at kostnadene er trukket fra, årets kostnader og årets utvikling i alderspensjonskapital. I tillegg vil du finne oppdatert informasjon om din IPS-konto under "Pensjon" på "Min Side".

IPS-kontoene blir ikke berørt av en eventuell konkurs i KLP Kapitalforvaltning AS. Pensjonskapitalen til den enkelte kunde er skilt fra KLP Kapitalforvaltning AS sine midler. Kapitalen oppbevares på separate VPS-kontoer i den enkelte kundes navn.

Ja, du kan bytte, men er begrenset til en spareprofil av gangen.

Nei, du kan kun ha en spareprofil (fond) om gangen. Du kan bytte mellom spareprofilene (fondene) våre, men da må du bytte alt som står på kontoen.

Vi tilbyr nå fire spareprofiler (fond) med ulik risiko (fra 100% til 0% aksjeandel). Du kan bytte mellom disse når du selv ønsker det. Når du har få år igjen til uttak av pensjon vil vi gi deg veiledning om hva du kan gjøre for å redusere risikoen i din IPS-sparing.

Du kan tidligst starte uttak av oppspart IPS fra du er 62 år og senest fra du er 75 år. Om vi får skriftlig beskjed om det, kan utbetalingen starte senere enn 75 år eller ikke bli utbetalt i det hele tatt (inngår da i arveoppgjøret).

Alderspensjon skal utbetales i et fastsatt antall år fra uttak av pensjon og minst til fylte 80 år, og ikke mindre enn 10 år.

Det er et unntak fra dette om du ikke har spart nok til å få minst 20% av folketrygdens grunnbeløp (G) årlig. Da vil utbetalingstiden bli satt ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 20% av G.

Dersom du har spart mindre enn 20% av G vil kapitalen bli utbetalt i en engangssum (G utgjør i dag 99.858 kroner).

Utbetalinger fra IPS skal beskattes som alminnelig inntekt. KLP trekker ikke denne skatten for deg. Du kan derfor risikere å få restskatt.

For å unngå dette kan du:

Sette av 22 % av IPS-utbetalingene dine hver måned.
Betal innen 31. mai neste år. Da slipper du rente på restskatten.
Bruk kontonummer og KID-nummer fra Skattemeldingen, som du finner på Altinn.

Hva skal du betale?

Har du ikke gjort endringer i skattemeldingen, finner du beløpet du skylder på siste side.
Har du gjort endringer i skattemeldingen som kan påvirke sluttresultatet, kan du bruke skatteberegningsprogrammet for å regne ut beløpet.

Dersom du har betalt inn for mye restskatt, vil du godtgjøres renter ved tilbakebetaling.

IPS og utbetalt beløp

IPS blir utbetalt uten at det blir trukket skatt. Derfor kan utbetalingen være høyere enn det som er vist i beregninger av IPS-utbetalingen på Min side. Grunnen til det, er at vi er pålagt å trekke fra skatten i beregninger som viser forventet utbetaling av IPS.

IPS og skattemelding

Utbetalt IPS blir rapportert til Skatteetaten og skal komme automatisk på Skattemeldingen. Vi anbefaler likevel at du sjekker skattemeldingen mot årsoppgaven du får fra oss.

Dersom du dør og det er mer kapital igjen på din IPS-konto, vil det utbetales til dine etterlatte. Hvem som får utbetalingene følger arveloven.

Det utbetales først en årlig barnepensjon på 1G (kr. 99.858) i året til barnet fyller 21 år.

Dersom du ikke har barn eller har en sparebeholdning som er større enn det som kreves for å utbetale barnepensjon, vil ektefelle, samboer eller registrert partner få utbetalt resterende som pensjon over 10 år etter din død. Utbetalingene forutsetter at det er nok oppspart kapital.

Dersom du ikke har barn, ektefelle, samboer eller registrert partner, utbetales kapitalen som et engangsbeløp og blir fordelt mellom arvinger etter reglene i arveloven og testamente.

Hvis du har rett til uføreytelser fra folketrygden (arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd), kan du starte utbetaling av oppspart kapital i samsvar med den uføregraden Folketrygden setter. Det utbetales så lenge du har kapital i beholdningen og rett til uføreytelse fra Folketrygden. Utbetalingen blir beskattet som alminnelig inntekt.

Ønske om tidlig utbetaling sender du i vårt kontaktskjema (velg Individuell Pensjonssparing - IPS). Vi vil deretter sende deg et skjema for oversendelse av uførevedtak/samtykke til behandling av personopplysninger. Du fyller ut disse dokumentene, og returnerer det sammen med uførevedtaket fra NAV ved å laste opp alt i det samme kontaktskjemaet.
Alternativt kan du returnere og sende alt per post til: KLP Kapitalforvaltning AS, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo.

Det er viktig at du gir oss beskjed om endringer i uføregraden eller vedtak fra Folketrygden som påvirker retten du har til utbetaling av IPS. Dette gjør du ved å kontakte oss i kontaktskjemaet.

Ja. IPS-utbetalinger tas med som pensjonsinntekt når egenandel for sykehjemsplass beregnes.

Faktorfond er fond som investerer i aksjer med spesielle særtrekk (faktorer), som historisk har gitt høy avkastning. KLP har valgt å investere i tre særtrekk som vi tror spesielt på: verdi, kvalitet og lav volatilitet.

Verdi: Selskaper som blant annet handler på lavt pris/bok - forhold. Det vil si at markedsverdien av aksjene er lav i forhold til den bokførte egenkapitalen i selskapet.

Kvalitet: Selskaper som driver godt, f.eks. ved at de har høyere avkastning på egenkapitalen enn sammenlignbare selskaper.

Lav volatilitet: aksjer som svinger mindre opp og ned enn gjennomsnittet.

I tillegg til de tre ovennevnte faktorene investerer dette fondet bare i mindre selskaper. Historisk har mindre selskaper gitt meravkastning.

I tillegg til de tre ovennevnte faktorene investerer dette fondet bare i selskaper i fremvoksende markeder (Kina, Sør Korea, Taiwan, India og Brasil er viktige land).

Selv om alle aksjene i verden beveger seg stort sett i samme retning, viser historien at investeringer i disse landene kan gi en helt annerledes avkastning enn tilsvarende investeringer i mer modne markeder som USA, EU og Japan. Dette gjør fremvoksende markeder til et interessant investeringsunivers med hensyn til diversifisering.

Vi benytter oss av egenutviklede IT-verktøy for å gjøre forvaltningen av fondene så effektiv og kontrollert som mulig. Det gjør at vi kan overvåke og følge et stort antall aksjer, og raskt utnytte muligheter som oppstår i markedet. KLP har et eget team med lang erfaring innenfor handling med aksjer som hjelper oss å holde handelskostnadene for fondene lave.

Ja. Selskaper som er på eksklusjonslisten, kjøpes ikke inn uansett hvor gunstige de måtte være ut i fra et faktorperspektiv.