Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

KLP er pålagt å innhente informasjon for å avgjøre om du, et nært familiemedlem* eller kjent medarbeider** er en såkalt politisk eksponert person.

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger:

 • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
 • Medlem av styrende organ i politisk parti
 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Medlem av nasjonalforsamling 
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes 
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank 
 • Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang

* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

** Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 • Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
 • Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 • Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

Hvis du svarer ja på spørsmålet om du, et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider er en PEP ved kjøp av fond, kan det i enkelte tilfeller ta noe ekstra tid før fondskjøpet blir gjennomført.