Soloppgang

KLP ber om videreutvikling av Equinors energiomstillingsplan

Equinor legger frem sitt forslag til energiomstillingsplan for rådgivende avstemning på årets generalforsamling 11. mai. KLP roser selskapets ambisjoner og vilje til omstilling mot et lavutslippssamfunn, men ber Equinor om klargjøring av sentrale elementer før planen kan støttes.

KLP har et mål om å fremme en langsiktig og bærekraftig verdiskapning i de selskapene KLP investerer i. Dette innebærer å påvirke selskapene gjennom aktivt eierskap hvor dialog og stemmegivning på generalforsamlinger er de viktigste virkemidlene. Videre har KLP forpliktet seg til netto null-utslipp for sine investeringer i 2050. For å være i tråd med målene i Parisavtalen må det stilles tydelige krav til selskapene som vi håper kan bidra til at selskapene når mål om netto null-utslipp.

I anledning årets generalforsamling har Equinor lagt frem et forslag til energiomstillingsplan og lagt denne frem for rådgivende avstemning.

KLP vil først og fremst anerkjenne selskapets ambisjonen om netto-null utslipp av drivhusgasser innen 2050, i tråd med Paris avtalen og en bane mot 1,5 grader global oppvarming, som ligger til grunn for omstillingsplanen. Dette er et riktig og viktig ambisjon som reflekterer KLPs forventninger til selskapet. Planene inneholder et tydelig mål om fortsatt rask reduksjon i egne produksjonsutslipp frem til 2030, en robust og konkret satsning på fornybar energiproduksjon og tydelig ambisjoner om en ledende rolle i å utvikle og ta i bruk lavkarbonteknologier.

KLP savner imidlertid en klargjøring av Equinors planer for utvikling av olje- og gassproduksjonen, og hvordan relaterte samlede utslipp fra produksjon og bruk (scope 1, 2 og 3) forventes redusert på kort, mellomlang og lang sikt. Vi ønsker også å se en klarere ramme for bruken av «offsets» som kompensasjon for egne utslipp. Slik dette nå er presentert som en samlet reduksjon i «netto karbon intensitet» er det vanskelig å skille selskapets planer for eventuelle videre investeringer i olje- og gassproduksjon fra investeringer i fornybar energiproduksjon og kjøp av offsets. En klargjøring av dette er nødvendig for at KLP skal kunne gi sin tilslutning til planen.

KLP ser frem til å fortsette dialogen med Equinor om dette viktige arbeidet.