norske penger i sedler og mynter

God avkastning i takt med økt ESG-fokus

Halvparten av KLP Kapitalforvaltning sin nettotegning i fond for 2021 var i Mer Samfunnsansvar-fond. Blant de sterkeste trendene i fondsmarkedet er økt ESG-fokus, kombinert med en tydelig dreining mot indeksnære produkter med lave forvaltningshonorar.

Aksjemarkedet i 2021

Aksjemarkedene var sterke i 2021, anført av USA. Året markerte er skikkelig comeback for olje & gass aksjer som leverte mer enn 40 prosent avkastning for året. Blant de svakeste aksjene var de typisk grønne aksjene, som steg svært mye i 2020, og nådde en foreløpig topp i januar 2021. En indeks som måler utviklingen for grønne aksjer i USA falt med 30 prosent. Samlet for året ble avkastningen i KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 25,8 prosent. Avkastningen for indeksen, MSCI World, var 25,5 prosent.

KLP Mer samfunnsansvar er brede ESG-Fond

Ut over våre tradisjonelle indeksfond, er KLP Kapitalforvaltning en av de ledende tilbyderne i Norden av Svanemerkede fond. Høsten 2021 lanserte vi KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar, og med dette fondet, tilbyr vi totalt ti ulike Svanemerkede fond. Disse fondene tar ansvarlige investeringer et steg videre. Mens indeksfondene gjør ekskluderinger og jobber med eierskap, gjør våre Svanemerkede fond en positiv utvelgelse i tillegg. Det vil si at selskaper som gjør det bra på samfunnsansvar vektes opp, i stedet for kun å unngå de selskapene som bryter med våre investeringskriterier. Vi benytter analyser og data fra MSCI ESG Research for dette formålet i en kvantitativ modell. De Svanemerkede fondene investerer ikke i kull, olje eller naturgass og har dermed lave karbonutslipp sammenlignet med markedet. Sammenlignes det globale fondet mot andre globale fond fra norske forvaltere er det tydelig at Mer Samfunnsansvar har lav karbonintensitet og svært god ESG-score.

ESG leverte god avkastning i 2021

I 2021 fikk både AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar og AksjeNorden Mer Samfunnsansvar en høyere avkastning enn sine respektive indekser. I AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar var avkastningen 0,2% bak indeksen. I det Globale fondet observerte vi en negativ allokeringseffekt på ca. 0,5 prosent som følge av fondets nullvekt i de tradisjonelle energiselskapene. Men dette ble mer enn oppveid av en positiv seleksjonseffekt på 1,4 prosent knyttet til fondets oppvekting av de sterkeste ESG-selskapene i respektive sektorer. Det var rundt 10 prosentpoeng forskjell mellom avkastningen til de sterkeste og svakeste ESG-selskapene. Siden oppstarten av fondet har dette vært en betydelig effekt og resultert i mer enn 2 prosent årlig meravkastning sammenlignet med MSCI World.

I 2022 kommer reviderte kriterier fra det nordiske miljømerket

Mange kunder spør oss hvorfor vi har valgt å Svanemerke ESG-fondene våre. All den tid det ikke finnes noe fasit på hva som er ESG eller bærekraftig, synes vi det er fornuftig med et eksternt rammeverk for å definere og operasjonalisere fondene våre. Det sikrer at fondenes konstruksjon er i tråd med Svanemerkets forventninger og krav. Alle KLPs Mer Samfunnsansvar fond er bygget på samme lest, men med enkelte tilpasninger gitt de ulike fondsuniversene. I 2022 lanserer det Nordiske Miljømerket nye krav til Svanemerkede fond. KLP har deltatt i høringsrunder om de nye kriteriene. Vi ønsker å tilpasse fondene til disse og å holde produktene relevante, spesielt med tanke på EUs arbeid om bærekraftig finans og taksonomien. De nye kriteriene trer i kraft fra mars 2023.