Bamse hjerte

Tidligere innmeldingsregler i KLP

Reglene for når man meldes inn i KLP har endret seg gjennom tidene. Her får du oversikten.

Hvor mye du må jobbe for å meldes inn i KLP er avhengig av de gjeldende innmeldingsreglene, som er fremforhandlet av partene i arbeidslivet.
De avhenger også av hvor du jobber. Jobber du for eksempel i kommunesektoren, under KS sitt tariffområde, vil du i dag meldes inn fra første time du jobber. Men slik var det ikke tidligere.

Mangler du medlemstid og mener du skulle vært innmeldt i KLP tidligere i karrieren, må du ta kontakt med den aktuelle arbeidsgiveren din.

Du kan sjekke de tidligere innmeldingsreglene her:

  FAST ANSATTE MIDLERTIDIGE ANSATTE

01.05.2014-

Nedre grense  for innmelding ble opphevet for tariffområdene
KA og Virke.

Ingen nedre grense.
Ansatte meldes inn i de kvartalene de jobber.

21.06.2013-21.06.2014

Ingen nedre grense for KS og KS Bedrift.
Ansatte skal meldes inn fra første time.
De med ekstra timer skal meldes inn på grunnlag av
gjennomsnittlig stillingsprosent for hele kvartalet.

Ingen nedre grense.
Ansatte meldes inn i de kvartalene de jobber.
Ansees å gjelde fra 01.07.2013.

01.04.2013-21.06.2013 

Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere sees på tvers
for oppnåelse av medlemskap. Meldes inn som en
midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning.

Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere legges sammen
for oppnåelse av medlemskap.
Skal sees i sammenheng hos forskjellige arbeidsgivere.
Arbeidsgiver kan reservere seg mot å legge sammen
stillinger på tvers av forskjellige tariffområder.
Dette må i tilfelle tas opp med KLP.

01.01.1999-01.04.2013

Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende.
De som hadde ekstratimer skulle meldes inn kvartalsvis
med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis
kravet for midlertidige ansatte ble oppfylt det aktuelle
kvartalet.

Midlertidige ansatte meldes inn når de arbeidet minst
168 timer i løpet av et kvartal. Innmeldingen skjer
kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent.

01.01.1974-01.01.1999

01.01.1974:
Minstekravet for innmelding er 18 timer pr. uke.
Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn
fra første dag.
01.01.1978:
Minstekravet for innmelding endres til 15 timer pr.
uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal
meldes inn fra første dag.

01.01.1987:
Minstekravet for innmelding endres til 14 timer pr.
uke. Ansatte som fyller innmeldingskravet skal
meldes inn fra første dag.

01.01.1974:
Ansatte som jobbet minst 18 timer pr. uke, meldes inn
etter 1 år i stillingen. Ingen regler om tilbakevirkende
kraft.
01.01.1976:
Opp til arbeidsgiver om innmelding skulle skje med
tilbakevirkende kraft.
01.01.1978:
Ansatte som jobber minst 15 timer pr. uke, meldes inn
etter 1 år i stillingen.
01.07.1986:
1 år ble endret til 6 måneder sammenhengende
ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft
hvis den midlertidige ansettelsen ble forlenget ut over
6 måneder. Sammenhengende ansattforhold betydde
at de hver uke måtte oppfylle kravet om 15 timers
arbeidstid. I praksis betydde det at timelønnede ikke
fylte kravet for innmelding.
01.01.1987:
Ansatte som jobber minst 14 timer pr. uke meldes inn
etter 6 måneder sammenhengende ansattforhold.

FØR 1974 

Individuelle variasjoner mellom avtaler som ble tegnet og mange ansatte var ikke omfattet av en offentlig pensjonsavtale før 1974
.

Individuelle variasjoner mellom avtaler som ble tegnet og mange ansatte var ikke omfattet av en offentlig pensjonsavtale før 1974
.

  FAST ANSATTE MIDLERTIDIGE ANSATTE
Fra 01.01.2020 Meldes inn fra første time Meldes inn fra første time

01.04.2016-01.01.2020

Innmeldingsgrensen endres slik at ansatte med en arbeidstid på minst 20 prosent av full stilling skal meldes inn.
 

Andre enn de som kun har faste ansettelser, og som i løpet av et kvartal har jobbet i minst 20 prosent stilling, skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent.

01.01.1999-01.04.2016 

Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende. De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfyller kravet for midlertidige ansatte det aktuelle kvartalet.

Alle ansatte på timer meldes inn når de har jobbet minst 168 timer i løpet av et kvartal.

01.01.1974-01.01.1999

Fra 01.01.1999 er ekstratimer pensjonsgivende.
De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfyller kravet for midlertidige ansatte det aktuelle kvartalet.

01.01.1987:
Minstekravet for innmelding endres til 14 timer per uke.
Ansatte som fyller innmeldingskravet skal
meldes inn fra første dag.

01.01.1978:
Minstekravet for innmelding endres til 15 timer per uke.
Ansatte som fyller innmeldingskravet skal
meldes inn fra første dag.
01.01.1974:
Minstekravet for innmelding er 18 timer per uke.
Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag.

 

01.01.1987:
Ansatte som jobber minst 14 timer per uke meldes inn etter 6 måneder sammenhengende ansattforhold.

01.07.1986:
1 år blir endret til 6 måneder sammenhengende ansattforhold. Innmelding med tilbakevirkende kraft hvis den midlertidige ansettelsen ble forlenget ut over
6 måneder. Sammenhengende ansattforhold betydde at de hver uke måtte oppfylle kravet om 15 timers arbeidstid. I praksis betydde det at timelønnede ikke
fylte kravet for innmelding.

01.01.1978:
Ansatte som jobber minst 15 timer pr. uke, meldes inn etter 1 år i stillingen.

01.01.1976:
Opp til arbeidsgiver om innmelding skulle skje med tilbakevirkende kraft

01.01.1974:
Ansatte som jobber minst 18 timer pr. uke,
meldes inn etter 1 år i stillingen. Ingen regler om
tilbakevirkende kraft.
.
 

  FAST ANSATTE MIDLERTIDIGE ANSATTE

01.04.2016-

Innmeldingsgrensen endres slik ansatte med en arbeidstid på minst 20 prosent av full stilling skal meldes inn.

Når sykepleieren har flere stillinger omfattet av pensjonsordningen, og stillingene til sammen utgjør minst 20 prosent skal de også meldes inn. I disse tilfellene skal den ansatte meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent.

 

Andre enn de som kun har faste ansettelser, og som i løpet av et kvartal har arbeidet i minst 20 prosent stilling, skal meldes inn kvartalsvis med en gjennomsnittlig stillingsprosent.

01.01.1999-01.04.2016

Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende.De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis
med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de oppfyller kravet for midlertidige ansatte det aktuelle
kvartalet.

Alle ansatte på timer meldes inn når de har arbeidet
minst 168 timer i løpet av et kvartal.

01.01.1987-01.01.1999 

Innmeldingskravet endres til 14 timer per uke.

16.03.1987
Midlertidig ansatte sykepleiere tas opp ved
ansettelse, så lenge arbeidsforholdet er forventet å
være mer enn 6 måneder.
I motsatt fall tas arbeidstaker opp med
tilbakevirkende kraft etter 6 måneder midlertidig
ansettelse.

01.07.1977-01.01.1987 

Innmeldingskravet endres til 17 timer per uke.
Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn fra første dag.

Innmeldingskravet endres til 17 timer per uke. Opptak i pensjonsordningen fra ansettelsesdagen når vedkommende har vært ansatt i 1 år.

01.05.1976-01.07.1977 Innmeldingskravet endres til 15 timer per uke. Innmeldingskravet endres til 15 timer per uke.

07.09.1962-01.05.1976 

Faste ansatte meldes inn i sykepleierordningen fra første arbeidsdag,
med mindre det er åpenbart at stillingen er under 50 prosent

Midlertidige ansatte/vikarer med minst 50 prosent stilling,
blir tatt opp i pensjonsordningen etter et år.
Unntaket var de som kom rett fra annen stilling der
de hadde vært medlem i offentlig tjenestepensjonsordning.
Disse ble innmeldt fra første dag.

  FAST ANSATTE MIDLERTIDIGE ANSATTE
Fra 01.01.2020 Meldes inn fra første time, unntak for alderspensjonister som kan jobbe under 168 timer i kvartalet før de skal meldes inn. Meldes inn fra første time, unntak for alderspensjonister som kan jobbe under 168 timer i kvartalet før de skal meldes inn.

01.10.2016-01.01.2020

Innmeldingsgrensen endret slik at ansatte med en
arbeidstid på minst 20 prosent av full stilling skal
meldes inn.

Andre enn de som kun har faste ansettelser, og som
i løpet av et kvartal har arbeidet i minst 20 prosent
stilling hos samme, eller flere arbeidsgivere til
sammen, skal meldes inn.

01.04.2013-01.10.2016

Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal sees på
tvers for oppnåelse av medlemskap. Behandles som
en midlertidig ansatt med kvartalsvis gjennomsnittsberegning.

Stillinger hos forskjellige arbeidsgivere skal legges
sammen for oppnåelse av medlemskap.
Skal sees i sammenheng hos forskjellige arbeidsgivere.
Arbeidsgiver kan reservere seg mot å legge
sammen stillinger på tvers av forskjellige tariffområder.
Dette i tilfelle tas opp med KLP.

01.01.1999-01.04.2013 

Fra denne datoen er ekstratimer pensjonsgivende.
De som har ekstratimer skal meldes inn kvartalsvis
med en gjennomsnittlig stillingsprosent hvis de
oppfyller kravet for midlertidige ansatte det
aktuelle kvartalet.

Midlertidige ansatte meldes inn når de har arbeidet
minst 168 timer i løpet av et kvartal.

01.01.1994-01.01.1999

Ordningen for underordnede og overordnede leger
ble slått sammen til en felles ordning: legeordningen.
Følger samme innmeldingsregler som fellesordningen.
01.01.1994
Minstekravet for innmelding er 14 timer pr. uke.
Ansatte som fyller innmeldingskravet skal meldes inn
fra første dag.

Innmelding etter 4 måneder i stilling som fylte
innmeldingskravet.