Vinterlandskap

Når Nav øker sitt minstenivåtillegg, kan det påvirke pensjonen fra KLP

Alderspensjon og AFP under utbetaling ble tilleggsregulert i desember 2021. Får du såkalt minstenivåtillegg fra Nav, kan pensjonen din fra KLP bli endret.

Samlet pensjon fra KLP og Nav skal likevel være minst like stor som før endringen.

Satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon i Nav økte i desember 2021 med virkning fra 1. mai 2021. Når Nav øker disse får noen såkalt minstenivåtillegg. Da kan pensjonen din fra KLP bli endret og i noen tilfeller redusert.

Hva er minstenivåtillegg?

De som har alderspensjon fra Nav som er lavere enn et visst minstenivå i folketrygden, får et tillegg fra Nav. Dette minstenivåtillegget sikrer at alderspensjonen fra Nav ikke kommer under minste pensjonsnivå. Det gjelder flere når minstepensjonen for enslige ble økt slik som i 2021. Det er altså flere enn de som har minstepensjon i dag som får nytte av den økte minstepensjonen. Du får informasjon fra Nav om det gjelder deg.

Hvorfor endrer KLP på pensjonen?

I tjenestepensjonen fra KLP skal det gjøres fradrag for pensjon fra folketrygden (Nav). Det er dette som kalles samordning. Når pensjonen fra folketrygden øker uten tilsvarende økning i pensjonen fra KLP, kan det føre til nedgang i pensjonen fra KLP. Det er fordi KLP må følge reglene for samordning av pensjoner fra Nav. Du får brev fra KLP om det skjer endringer i pensjonen du får fra KLP. Siden minstepensjonen for enslige ble endret i både mai og i juli 2021, kan det få betydning for din pensjon.

Blir samlet pensjon større eller mindre?

Ser du på folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra KLP samlet, får du like mye i pensjon som før, hvis du har full opptjening. Har du ikke full opptjening får du litt mer i samlet alderspensjon etter endringene.

  • Når Nav øker pensjonen, får dette betydning for pensjonen fra KLP. Pensjonen fra Nav blir utbetalt fullt ut mens pensjonen fra KLP blir tilpasset hvor mye Nav utbetaler. Det er dette som kalles «samordning» av pensjoner.
  • Når vi får opplyst fra Nav at minstenivåtillegg har økt, må vi samordne med dette og pensjonen fra KLP blir lavere. KLP må følge reglene for samordning av pensjoner.
  • Det er Stortinget som har vedtatt å øke minstepensjonen i folketrygden som utbetales av Nav.
  • Samlet pensjon fra KLP og Nav skal være minst like stor som før endringen. 

Hvilken pensjon gjelder det?

Det gjelder et mindretall av de som er enslige og som får alderspensjon fra KLP. Det er også noen som har såkalt bruttoberegnet ektefellepensjon fra KLP som kan bli berørt av endringen.

Endringer i folketrygden i 2021

  • Minstepensjonen for enslige ble sommeren 2021 økt med 4.000 kroner i året med virkning fra 1. mai 2020 og med ytterligere 5.000 kroner fra 1. juli 2021.
  • Den årlige reguleringen av alderspensjon ble fra 1. mai 2021 endret til gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, men ikke større enn lønnsveksten for 2021.
  • Det ble i tillegg gitt en kompensasjon som om de nye reglene for regulering gjaldt fra 1. mai 2020.
  • Pensjoner fra Nav ble tilleggsregulert i desember 2021.

Pensjonen fra KLP ble økt med virkning fra 1. mai i 2022

Pensjonen fra både folketrygden og KLP blir regulert med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst i 2022. Det vil føre til økt pensjon for de aller fleste. Slik blir pensjonen regulert i 2022.

Norske kroner i mynter

I desember 2021 ble pensjoner tilleggsregulert

22.02.22

Alderspensjon og AFP under utbetaling ble regulert på nytt for 2021. Endringen ble gjennomført i pensjonsutbetalingen i desember.

hånd med norske kroner

Skattetrekk og pensjon

22.02.22

KLP mottar skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du mener trekket er feil må du selv kontakte Skatteetaten for å få nytt skattekort.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

11.07.22

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.