ung jente med sin læremester

Inntekt og AFP

Det er begrensninger for inntekt i forhold til Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt.

Du får full AFP dersom arbeidsinntekten din er mindre enn 15.000 kroner i året. Om inntekten din endrer seg mer enn 15.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min side.

Dersom forventet arbeidsinntekt overstiger 15 000 kroner i året skal AFP utbetales med en prosentandel som tilsvarer forskjellen mellom inntekt før og etter uttak av AFP.

Dette bør du passe på

  • Når du søker om AFP skal du oppgi hva du vil ha i framtidig arbeidsinntekt. Dersom du tar ut AFP og jobber samtidig må du være nøye med å oppgi forventet arbeidsinntekt til KLP, slik at du får riktig pensjon.
  • Når du oppgir forventet framtidig arbeidsinntekt må du ta med feriepenger og ulike ytelser fra arbeidsgiveren i tillegg til ordinær lønn. Dette kan for eksempel være fri telefon og forsikringer som regnes med når inntekten blir fastsatt av skatteetaten. All pensjonsgivende inntekt kan redusere AFP. Er du usikker på hva som regnes som pensjonsgivende inntekt kan du sjekke dette i skatteoppgjøret ditt eller på Skatteetaten.no
  • Ofte kan en ikke si sikkert hvor høy den framtidige arbeidsinntekten blir. Du trenger bare melde fra om endring i inntekt på mer enn 15.000 kroner per år. Dersom det er avvik på mer enn 15.000 i årlig inntekt mellom det du har oppgitt som inntekt og det som skatteetaten fastsetter inntekten til, fører det til etteroppgjør. Husk at pensjonen ikke blir redusert krone for krone mot arbeidsinntekten, men at hele pensjonen blir redusert med samme prosentandel som den nye pensjonsgivende inntekten utgjør av den tidligere pensjonsgivende inntekten. Du vil som hovedregel tjene på å kombinere arbeidsinntekt med pensjon.

Inntekt og AFP fra 65 år

Vær klar over at reglene for inntekt og AFP er forskjellige avhengig av om du mottar AFP beregnet etter folketrygdens regelverk eller beregnet som alderspensjon fra KLP. Mottar du AFP beregnet etter folketrygdens regler kan du bare tjene inntil 15.000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert.

Mottar du AFP beregnet som alderspensjon fra KLP fra 65 år gjelder de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon.

KLP sørger for at du får utbetalt den AFP som gir deg høyest utbetaling. Derfor er det viktig at vi har riktige opplysninger om inntekt og hvor du jobber.

Hva er et etteroppgjør?

Etteroppgjøret kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når din årlige pensjonsgivende inntekt er fastsatt av skatteetaten, sammenligner vi den med den inntekten som var forventet. Pensjon blir etterbetalt eller krevd tilbake i etteroppgjøret. Du bør passe på at all inntekt som du hadde før du tok ut AFP blir holdt utenfor etteroppgjøret.

Les mer om etteroppgjøret på AFP

Les også

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

05.03.20

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.