ung jente med sin læremester

Inntekt og AFP

Det er begrenset hvor mye du kan tjene om du mottar avtalefestet pensjon (AFP) og er født i 1962 eller tidligere.

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt.

Du får full AFP dersom arbeidsinntekten din er mindre enn toleransebeløpet i året. Om inntekten din endrer seg mer enn toleransebeløpet på årsbasis må du melde fra om dette på Min side.

Toleransebeløpet i avtalefestet pensjon blir økt fra 15.000 i 2021 til 30.000 kroner i året i kommune- og helsesektoren fra og med 2022. Det vil si at du fra og med kalenderåret 2022 kan ha en årlig arbeidsinntekt på 30.000 kroner uten avkortning av pensjonen.

NB! Dette gjelder ikke lærere som er med Statens pensjonskasse sin AFP-ordning og har et lavere toleransebeløp.

Jobber du deltid og tar ut delvis AFP får du det samme toleransebeløpet.

Hvis arbeidsinntekten er over 30.000 kroner i året, blir utbetalingen av AFP redusert. Pensjonen blir regnet om i forhold til all pensjonsgivende inntekt hvis du tjener mer enn toleransebeløpet. Hvor mye pensjonen reduseres avhenger av inntekten, men den reduseres ikke krone for krone. Vi regner ut pensjonen på nytt basert på inntekten du faktisk har ved siden av AFP.

Dette bør du passe på

  • Når du søker om AFP skal du oppgi hvor mye du vil få i framtidig arbeidsinntekt. Tar du ut AFP og jobber samtidig må du være nøye med å oppgi forventet arbeidsinntekt til KLP, slik at du får riktig pensjon.
  • Når du oppgir forventet framtidig arbeidsinntekt må du ta med feriepenger og ulike ytelser fra arbeidsgiveren i tillegg til ordinær lønn. Dette kan for eksempel være fri telefon og forsikringer som regnes med når inntekten blir fastsatt av skatteetaten. All pensjonsgivende inntekt kan redusere AFP. Er du usikker på hva som regnes som pensjonsgivende inntekt kan du sjekke dette i skatteoppgjøret ditt eller på Skatteetaten.no
  • Ofte kan en ikke si sikkert hvor høy den framtidige arbeidsinntekten blir. Du trenger bare melde fra om endring i inntekt på mer enn 30.000 kroner per år (fra 2022). Dersom det er avvik på mer enn 30.000 i årlig inntekt mellom det du har oppgitt som inntekt og det som skatteetaten fastsetter inntekten til, fører det til etteroppgjør.
  • Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekten, men du får beregnet en ny pensjonsgrad på bakgrunn av hele inntekten om du overskrider toleransebeløpet. Det betyr at du i mange tilfeller kommer dårligere ut hvis inntekten din akkurat overskrider toleransebeløpet. Du vil som hovedregel likevel tjene på å kombinere arbeidsinntekt med pensjon.

Inntekt og AFP fra 65 år

Vær klar over at reglene for inntekt og AFP er forskjellige avhengig av om du mottar AFP beregnet etter folketrygdens regelverk eller beregnet som alderspensjon fra KLP. Mottar du AFP beregnet etter folketrygdens regler kan du bare tjene inntil 30.000 kroner i året uten at pensjonen din blir redusert.

Mottar du AFP beregnet som alderspensjon fra KLP fra 65 år gjelder de samme reglene som når du har inntekt ved siden av vanlig alderspensjon.

KLP sørger for at du får utbetalt den AFP som gir deg høyest utbetaling. Derfor er det viktig at vi har riktige opplysninger om inntekt og hvor du jobber.

Hva er et etteroppgjør?

Etteroppgjøret kan sammenlignes med skatteoppgjøret ditt. Når din årlige pensjonsgivende inntekt er fastsatt av skatteetaten, sammenligner vi den med den inntekten som var forventet. Pensjon blir etterbetalt eller krevd tilbake i etteroppgjøret for AFP. Du bør passe på at all inntekt som du hadde før du tok ut AFP blir holdt utenfor etteroppgjøret.

 

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

15.02.23

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

Åker sol fjell

Etteroppgjøret på AFP

17.02.23

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i avtalefestet pensjon (AFP). Det kaller vi et etteroppgjør.

Pensjonister på telttur, liggende på liggeunderlag i telt.

Vilkår for å få AFP

28.03.23

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år.