Åker sol fjell

Etteroppgjøret på AFP

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i avtalefestet pensjon (AFP). Det kaller vi et etteroppgjør.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Sjekker om du har fått riktig pensjon 

I etteroppgjøret sjekker vi om inntekten (utenom pensjonen) du hadde i det aktuelle året stemmer med den inntekten vi har lagt til grunn at du skulle ha. Det gjør vi for at pensjonsutbetalingene fra oss skal være korrekte. Har du mottatt AFP i det aktuelle året, får du et brev fra oss før vi behandler etteroppgjøret. I brevet står det informasjon om hva du eventuelt må foreta deg.

Vær klar over at dette gjelder AFP for de som er født i 1962 eller tidligere. De som er født i 1963 eller senere skal få en livsvarig AFP som du kan lese mer om her.

Du kan tjene toleransebeløpet uten at pensjonen reduseres

Det du har i inntekt ved siden av AFP påvirker hva du får utbetalt fra KLP. Siden det er vanskelig å si på forhånd nøyaktig hva du tjener er det innført et toleransebeløp.

Toleransebeløpet er på 15.000 kroner i året for 2021. Toleransebeløpet blir økt til 30.000 kroner i året fra og med 2022 i kommune- og helsesektoren.

Er forskjellen mellom den inntekten du oppga at du skulle tjene og det du faktisk tjente mindre enn toleransebeløpet, endrer vi ikke pensjonen din.

Sjekker om du har fått korrekt pensjon i forhold til inntekt

Hvert år når skatteoppgjøret er klart sjekker vi om du har fått riktig pensjon ut fra inntekten som du har oppgitt. Har du fått for mye eller for lite i pensjon endrer vi pensjonen i etteroppgjøret.

Viser det seg at den faktiske inntekten din etter at du gikk av med AFP avviker med mer enn toleransebeløpet fra den inntekten pensjonen er beregnet ut fra, korrigeres dette i etteroppgjøret. Du får da enten etterbetalt pensjon eller du må betale tilbake dersom du har fått for mye utbetalt. Har du fått for mye utbetalt trekkes det i pensjonen over 12 måneder. Du får et brev om din AFP blir endret gjennom et etteroppgjør.

All pensjonsgivende inntekt regnes med i etteroppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteoppgjøret, også brukes i etteroppgjøret.

Dette gjelder blant annet:

  • Arbeidsinntekt fra privat eller offentlig sektor. Lønn inkludert overtid, bonuser og variable tillegg er typiske inntekter fra arbeid som regnes som pensjonsgivende inntekt i folketrygden.
  • Feriepenger som er opptjent fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis AFP første gang
  • Styrehonorar eller honorar for tillitsverv.
  • Beregnet personinntekt eller annen pensjonsgivende inntekt fra næringsvirksomhet.
  • Trygdeytelser som blant annet sykepenger, foreldrepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn.

Er du usikker på hva som regnes som pensjonsgivende inntekt? Ta kontakt med skatteetaten.no

Har du inntekt som holdes utenfor etteroppgjøret?

Opplysningene vi får fra Skatteetaten viser all inntekt du har hatt i det aktuelle året. Det er viktig at vi vet når inntekten din er opptjent for å se om inntekten skal være en del av etteroppgjøret eller holdes utenfor. Inntekt som holdes utenfor er:

  • Inntekt du tjente opp før du fikk AFP: Tok du ut hel eller delvis AFP for første gang i det aktuelle året, trenger vi dokumentasjon på inntekten du hadde før du tok ut AFP.
  • Feriepenger du tjente opp før du fikk AFP: Fikk du utbetalt feriepenger som var opptjent av arbeid før du tok ut AFP første gang, trenger vi dokumentasjon på dette.
  • Inntekt du tjente opp etter at du ble 67 år: Ble du 67 år og jobbet i det aktuelle året, trenger vi dokumentasjon på inntekten din fra måneden du fylte 67 år og fra desember samme år.
  • Inntekt i tidsrom hvor AFP har vært stanset: Stans av AFP skyldes at du har valgt å motta annen pensjon, for eksempel alderspensjon fra Nav. Inntekt i slikt tidsrom kan holdes utenfor etteroppgjøret.
  • Pensjonistlønn: Har du AFP beregnet som alderspensjon fra KLP kan du arbeide på pensjonistlønn etter fylte 65 år. Pensjonistlønn kan da holdes utenfor etteroppgjøret.

Godkjent dokumentasjon er lønnsslipper og/eller lønns- og trekkoppgave som viser hvilken inntekt du mener skal holdes utenfor etteroppgjøret. Dokumentasjonen må vise hvilket tidsrom inntekten ble opptjent i fordi det kan være relevant.

Mangler du noe av den dokumentasjonen vi trenger, bør du ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få dette.

 

Les også

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

11.07.22

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

ung jente med sin læremester

Inntekt og AFP

18.11.22

Det er begrenset hvor mye du kan tjene om du mottar avtalefestet pensjon (AFP) og er født i 1962 eller tidligere.

norske penger i sedler og mynter

Når utbetales pensjoner fra KLP?

12.09.22

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.