Åker sol fjell

Etteroppgjøret på AFP

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i avtalefestet pensjon (AFP). Det kaller vi et etteroppgjør.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Denne videoen gir den innføring i hvordan.

I etteroppgjøret sjekker vi om inntekten (utenom pensjonen) du hadde i det aktuelle året stemmer med den inntekten vi har lagt til grunn at du skulle ha. Det gjør vi for at pensjonsutbetalingene fra oss skal være korrekte. Har du mottatt AFP i det aktuelle året, får du et brev fra oss før vi behandler etteroppgjøret. I brevet står det informasjon om hva du eventuelt må foreta deg.

Vær klar over at dette gjelder AFP for de som er født i 1962 eller tidligere. De som er født i 1963 eller senere skal få en livsvarig AFP som du kan lese mer om her.

Et toleransebeløp på 15.000 kroner

Det du har i inntekt ved siden av AFP vil påvirke hva du får utbetalt fra KLP. Siden det er vanskelig å si på forhånd nøyaktig hva du tjener er det innført et toleransebeløp, som er på 15.000 kroner i året. Hvis forskjellen mellom det du meldte fra om at du skulle tjene og det du faktisk tjente, er mindre enn 15.000 kroner, endrer vi ikke pensjonen din.

Sjekker om du har fått riktig pensjon

Hvert år når skatteoppgjøret er klart sjekker vi om du har fått riktig pensjon ut fra inntekten som du har oppgitt. Hvis du har fått for mye eller for lite i pensjon gjennomfører vi et etteroppgjør.

Hvis det viser seg at den faktiske inntekten din etter at du gikk av med AFP avviker med mer enn 15.000 kroner fra den inntekten pensjonen er beregnet ut fra, korrigeres dette i etteroppgjøret. Du får da enten etterbetalt pensjon eller du må betale tilbake dersom du har fått for mye utbetalt. Har du fått for mye utbetalt trekkes det i pensjonen over 12 måneder. Du får et brev om din AFP blir endret gjennom et etteroppgjør.

All pensjonsgivende inntekt regnes med i etteroppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteoppgjøret, også brukes i etteroppgjøret.

Dette gjelder blant annet:

  • Arbeidsinntekt fra privat eller offentlig sektor. Lønn inkludert overtid, bonuser og variable tillegg er typiske inntekter fra arbeid som regnes som pensjonsgivende inntekt i folketrygden.
  • Feriepenger som er opptjent fra arbeid du har utført etter at du tok ut hel eller delvis AFP første gang
  • Styrehonorar eller honorar for tillitsverv.
  • Beregnet personinntekt eller annen pensjonsgivende inntekt fra næringsvirksomhet.
  • Trygdeytelser som blant annet sykepenger, foreldrepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger og omsorgslønn.

Er du usikker på hva som regnes som pensjonsgivende inntekt? Ta kontakt med skatteetaten.no

Har du inntekt som holdes utenfor etteroppgjøret?

Opplysningene vi får fra Skatteetaten viser all inntekt du har hatt i det aktuelle året. Det er viktig at vi vet når inntekten din er opptjent for å se om inntekten skal være en del av etteroppgjøret eller holdes utenfor. Inntekt som holdes utenfor er:

  • Inntekt du tjente opp før du fikk AFP: Dersom du tok ut hel eller delvis AFP for første gang i det aktuelle året, trenger vi dokumentasjon på inntekten du hadde før du tok ut AFP.
  • Feriepenger du tjente opp før du fikk AFP: Dersom du fikk utbetalt feriepenger som var opptjent av arbeid før du tok ut AFP første gang, trenger vi dokumentasjon på dette.
  • Inntekt du tjente opp etter at du ble 67 år: Hvis du ble 67 år og har jobbet i det aktuelle året, trenger vi dokumentasjon på inntekten din fra måneden du fylte 67 år og fra desember samme år.
  • Inntekt i tidsrom hvor AFP har vært stanset: Stans av AFP skyldes at du har valgt å motta annen pensjon, for eksempel alderspensjon fra NAV. Inntekt i slikt tidsrom kan holdes utenfor etteroppgjøret.
  • Pensjonistlønn: Hvis du har AFP beregnet som alderspensjon fra KLP kan du arbeide på pensjonistlønn etter fylte 65 år. Pensjonistlønn kan da holdes utenfor etteroppgjøret.

Godkjent dokumentasjon er lønnsslipper og/eller lønns- og trekkoppgave som viser hvilken inntekt du mener skal holdes utenfor etteroppgjøret. Dokumentasjonen må vise hvilket tidsrom inntekten ble opptjent i fordi det kan være relevant.

Mangler du noe av den dokumentasjonen vi trenger, bør du ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få dette.

 

Les også

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

05.03.20

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

ung jente med sin læremester

Inntekt og AFP

13.02.20

Det er begrensninger for inntekt i forhold til Avtalefestet pensjon (AFP) for deg som er født i 1962 eller tidligere.

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

17.08.21

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.