KLP_Ansattprat_Taket2

Pensjonsordninger for folkevalgte

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av en tariffavtale, men kan likevel få offentlig tjenestepensjon. Det er kommunestyret eller fylkestinget som avgjør hvilken pensjonsordning som skal gjelde for sine folkevalgte. Sjekk derfor først hvilken ordning din kommune har valgt, og om det er KLP som forvalter den.

Tre ordninger for folkevalgte

Litt forenklet finnes det tre ulike ordninger for folkevalgte:

  • Den ordinære ordningen som gjelder for alle ansatte
  • Den særskilte ordningen som bare gjelder for folkevalgte
  • Den særskilte ordningen som bare gjaldt for folkevalgte til og med 2013

Den ordinære ordningen som gjelder for alle ansatte

Som folkevalgt kan du være omfattet av den ordinære offentlige tjenestepensjonsordningen som gjelder alle ansatte, hvis kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt at pensjonsordningen for de ansatte også skal omfatte folkevalgte. Dette ble først mulig fra 2014.

 Er du omfattet av den ordinære offentlige tjenestepensjonsordningen? Les mer om ordningen her.

Spesielt for deg som folkevalgt i den ordinære ordningen

Reglene for å bli innmeldt i pensjonsordningen kan være annerledes for folkevalgte. Det er vanlig at du må motta mer enn 1/3 av godtgjørelsen for den høyest lønnende heltidspolitikeren i kommunen eller fylkeskommunen for å bli innmeldt i pensjonsordningen.

Vær oppmerksom på at din kommune eller fylkeskommune likevel kan ha valgt andre regler for sine folkevalgte. Det er også opp til kommunen eller fylkeskommunen om du som folkevalgt skal ha rett til avtalefestet pensjon (AFP).

Den særskilte ordningen som gjelder for folkevalgte

Noen få kommuner eller fylkeskommuner har valgt å melde sine folkevalgte inn i den særskilte ordningen for folkevalgte. Den følger reglene som er beskrevet i Stortings- og regjeringspensjonsloven og Særskilte vedtekter for pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.

Opptjening i den særskilte ordningen

Hvis du som folkevalgt er med i den særskilte ordningen for folkevalgte, tjener du opp pensjon med:

  • 6,03 prosent av opptjeningsgrunnlaget, opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp
  • 24,13 prosent av opptjeningsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 ganger folketrygdens grunnbeløp

Opptjeningen tilføres en pensjonsbeholdning, og opptjeningsgrunnlaget er den faste godtgjørelsen din, pluss en sjablonmessig beregnet møtegodtgjørelse.

Det ble først mulig å være med i denne ordningen fra 2014.

Den særskilte ordningen som gjaldt for folkevalgte til og med 2013

Hvis du har opptjening i den særskilte ordningen for folkevalgte som gjaldt til og med 2013, kan du ta ut alderspensjon fra fylte 65 år. Full opptjeningstid i denne ordningen er 16 år, og gir maksimalt 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt i alderspensjon. For å få utbetalt alderspensjon fra denne ordningen, må du helt eller delvis fratre verv og/eller stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Den særskilte ordningen som gjaldt til og med 2013 skal …

  • Samordnes med alderspensjon fra folketrygden
  • Begrenses, slik at du ikke kan få mer i tjenestepensjon enn om du hadde full opptjening i den ordinære ordningen eller folkevalgtordningen

Etterlattepensjon for folkevalgte med medlemskap til og med 2013

Var avdøde medlem av pensjonsordningen for folkevalgte mellom 1. mai 1991 og 1. januar 2014, og hadde minst 1,6 års medlemskap, kan gjenlevende få ektefellepensjon. Før 1. mai 1991 var vilkåret 2 års medlemskap.

For deg som tidligere har vært folkevalgt

Hvis du tidligere har vært folkevalgt, kan du ha rett på alderspensjon. For å ha rett til alderspensjon som tidligere folkevalgt, må du enten ha …

  • 1 års opptjeningstid hvis du er født i 1963 eller senere, eller
  • 3 års opptjeningstid hvis du er født i 1962 eller tidligere, eller
  • 1,6 års opptjeningstid i den særskilte ordningen som gjaldt for folkevalgte til og med 2013

Vil du vite mer?

Vil du vite mer kan du lese … 

Særskilte vedtekter for pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner.

Tillegget til vedtektene om de særskilte vedtekter for pensjonsordningen for folkevalgte.

Vedtekter for offentlig tjenestepensjon for de ordinært ansatte.

Forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune eller fylkeskommune.