Slik beregnes AFP

Før du fyller 65 år, beregnes avtalefestet pensjon (AFP) basert på opptjeningen din i folketrygden. Når du har fylt 65 år, vurderer vi om AFP-en din skal beregnes basert på opptjeningen din i KLP i stedet for i folketrygden.

AFP mellom 62 og 65 år

Når du er mellom 62 og 65 år skal AFP beregnes av NAV etter folketrygdens regler. Den kalles folketrygdberegnet AFP, og utbetales av KLP. 

En folketrygdberegnet AFP består av grunnpensjon , tilleggspensjon og/ eller særtillegg. Den beregnes på samme måte som en alderspensjon fra folketrygden ved 67 år (uten levealdersjustering). I tillegg får du et AFP-tillegg på 20 400 kroner per år.

Folketrygdberegnet AFP kan maksimalt utgjøre 70 prosent av din tidligere inntekt.

AFP uten inntekt ved siden av

Du får 100 prosent AFP hvis du ikke skal ha pensjonsgivende inntekt ved siden av AFP-en. Du kan likevel ha inntekt på inntil  0,26 G (grunnbeløp i folketrygden), som per i dag er 30 841 kroner, i året før pensjonen blir redusert. Beløpet vil bli regulert opp i januar hvert år. Dette beløpet er et toleransebeløp. Det betyr at hvis din faktiske inntekt er høyere enn toleransebeløpet, reduseres pensjonen din for hele inntekten, inkludert de første 30 841 kronene.

AFP med inntekt ved siden av

Du får en gradert AFP hvis du har oppgitt fremtidig inntekt i søknadsskjemaet ditt. Pensjonsgraden beregnes med utgangspunkt i din tidligere inntekt (beregnet av NAV) og fremtidig inntekt.

Eksempel:
Hvis du oppgir en fremtidig inntekt som utgjør 65 prosent av din tidligere inntekt , får du 35 prosent av full AFP. Pensjonsgraden din blir da 35 prosent.

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, beregner vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt AFP. Dette kaller vi et etteroppgjør.

Er det avvik mellom fremtidig inntekt og din faktiske inntekt, og avviket er mer enn toleransebeløpet på 30 841 kroner per år, beregner vi en ny pensjonsgrad som justerer pensjonsutbetalingen.

Husk: Mottar du AFP og din fremtidige inntekt endrer seg, må du melde fra til KLP om dette.

Hva skjer når du får folketrygdberegnet AFP og fyller 65 år?

Når du fyller 65 år, får du utbetalt enten folketrygdberegnet AFP eller AFP beregnet som alderspensjon. Du får den som gir høyest utbetaling. Vi vurderer dette og sender deg informasjon.

AFP mellom 65 og 67 år

Fra fylte 65 år er det to alternativer til AFP, enten folketrygdberegnet AFP eller AFP beregnet som alderspensjon. KLP vurderer hvilket alternativ du har rett på og utbetaler den pensjonen som gir deg høyeste utbetaling.    

Folketrygdberegnet AFP beregnes etter samme regler som før fylte 65 år. AFP beregnet som alderspensjon beregnes slik:  

Pensjonsgrunnlag x 66 prosent x opptjeningstid / 30 x pensjonsgrad = AFP beregnet som alderspensjon.

Eksempel:
Hvis du oppgir en fremtidig inntekt som utgjør 65 prosent av din tidligere inntekt, får du 35 prosent av full AFP. Pensjonsgraden din blir da 35 prosent.

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, beregner vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt AFP. Dette kaller vi et etteroppgjør.

Er det avvik mellom fremtidig inntekt og din faktiske inntekt, og avviket er mer enn toleransebeløpet på 30 841 kroner per år, beregner vi en ny pensjonsgrad som justerer pensjonsutbetalingen.

Husk: Mottar du AFP og din fremtidige inntekt endrer seg, må du melde fra til KLP om dette.


Logg inn på Min Side 

På Min Side finner du informasjon om pensjonen og medlemskapet ditt. Du kan estimere framtidig pensjon og selv endre dine personopplysninger. 

Logg inn

Ofte stilte spørsmål

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. 

Du kan jobbe og motta AFP samtidig. Men er du født før 1963 og tar ut full AFP blir AFP redusert for inntekt over 0,26 G (grunnbeløp i folketrygden) i året eller arbeid som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen blir ikke redusert krone for krone mot arbeidsinntekt. 

Hva skjer når jeg jobber ved siden av AFP?

Når du tar ut AFP får du et vedtak fra oss hvor du får vite hvordan pensjonen din er beregnet, og hva vi har lagt til grunn at du skal ha i arbeidsinntekt. Du får full AFP dersom du tjener mindre enn 0,26 G (grunnbeløp i folketrygden) i året. Om inntekten din endrer seg mer enn 0,26 G på årsbasis må du melde fra om dette på Min Side.

AFP fra 62 til 65 år
Når du er mellom 62 og 65 år, er det alltid folketrygdens regelverk og beregningsmåte som blir brukt ved utregningen av pensjonen.

AFP svarer til den alderspensjonen du ville ha fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. Dette kalles «folketrygdberegnet AFP».  

Dessuten får du et AFP-tillegg på kr 20.400 kroner pr år.

AFP fra 65 til 67 år
AFP fra 65 år kan bli beregnet som alderspensjon fra pensjonsordningen. Pensjonen blir 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (normalt den faste sluttlønnen). Er medlemstiden kortere enn 30 år, eller dersom du tidligere har arbeidet deltid, blir pensjonen forholdsmessig redusert. Dersom det gir en høyere pensjon, kan AFP beregnet etter folketrygdens beregningsregler for pensjon bli utbetalt også mellom 65 og 67 år.

Les mer om AFP

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra Nav. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine. Du kan også simulere hva du vil få i alderspensjon  og AFP på pensjonsveilederen på Min side

Alderspensjon eller etterlattepensjon fra Nav
Disse ytelsene kan ikke kombineres med AFP fra KLP. Hvis du mottar en av disse ytelsene, må utbetalingen av denne ytelsen stanses før du kan motta utbetaling av AFP.

Arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav
Som hovedregel kan ikke disse ytelsene kombineres med AFP fra KLP. I noen tilfeller kan du motta uføreytelse fra Nav kombinert med AFP beregnet som alderspensjon fra KLP. Vilkårene for det er at du er fylt 65 år og har minst 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år.

Dersom du mottar andre ytelser fra Nav enn de som er nevnt ovenfor og ønsker å ta ut AFP, råder vi deg til å undersøke med oss i KLP om du kan kombinere disse ytelsene.  

Når du fyller 67 år omregner KLP automatisk din AFP til en alderspensjon som vi samordner med din pensjon fra Nav. Du vil motta et brev om denne omregningen en måned før du fyller 67 år.

Vi gjør oppmerksom på at du selv må søke om uttak av alderspensjon i Nav. AFP blir ikke utbetalt samtidig med alderspensjon fra Nav. Du bør derfor ikke ta ut alderspensjon i Nav tidligere enn måneden etter at du fyller 67 år.

Dette er mulig etter fylte 65 år. Noen arbeidsgivere tilbyr arbeid på pensjonistlønn. Dersom du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår må du avklare med arbeidsgiveren din om det lar seg gjøre. Du kan kombinere full opptjent AFP beregnet som alderspensjon fra KLP med arbeid på pensjonistlønn. Husk at du ikke tjener opp pensjon i tjenestepensjonsordningen ved arbeid på pensjonistvilkår. AFP beregnet etter folketrygdens regler kan ikke kombineres med pensjonistlønn.

Det er viktig at du registrerer den forventede inntekten din på min side. Da kan vi beregne korrekt pensjon for deg. Oppgir du ikke korrekt inntekt eller endringer i inntekten, blir det fanget opp i det årlige etteroppgjøret. Det kan føre til etterbetaling eller tilbakebetalingskrav.