Far og sønn som spiller sjakk

Sånn investerer vi

For oss er samfunnsansvar en del av vurderingen for alle typer investeringer. Vi kombinerer god avkastning for den som har pensjonen sin hos oss, med å gjøre en forskjell for samfunnet. Vi skal forvalte og utvikle verdier for både dagens og fremtidens generasjoner.

Målsetningen med våre investeringer og forvaltning er å gi kunder og eiere en konkurransedyktig og samtidig stabil avkastning på sin pensjonssparing. Dette henger sammen med at pensjon på mange måter er langsiktig sparing.

Vi er Norges største livsforsikringsselskap. Det betyr at det er store summer som skal forvaltes. Det er et stort ansvar, men gir samtidig store muligheter til å påvirke. Våre største investeringer skjer i finansmarkedet og i eiendomsmarkedet.

God spredning på investeringene

Vi utarbeider årlig en strategi for hvordan pensjonsmidlene skal investeres. Investeringsstrategien legger vekt på å utnytte selskapets risikobærende evne innenfor en ramme som tilsier stabilitet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Den finansielle risikoen følges opp løpende for å påse at risikoen er tilpasset risikoevnen innenfor de rammene som investeringsstrategien har fastsatt.

Hvordan vi sprer og fordeler våre investeringer vil variere ut fra hvilken risikoevne vi til enhver tid har. Like fullt har vi noen strategiske prinsipper som ligger fast til grunn for forvaltningen, og som påvirkes lite av svingninger i markedene, eller hva man tror vil skje i markedet.

Selvfølgelig tilpasser vi oss etter endringer i markedet, men fordi vi har liten tro på at vi er bedre til å forutse hva som skjer i for eksempel aksjemarkedet, unngår vi taktiske posisjoneringer.

sånn investerer vi 1

Pensjonsmidlene investeres i selskaper i mange sektorer over hele verden. I 2017 besluttet vi å ekskludere selskaper som har store deler av inntektene sine fra oljesand. Samtidig bestemte vi oss for å øke investeringene våre i fornybar energi, med seks milliarder kroner per år.

Hvilke muligheter innebærer klimaendringene?

Klima er høyt på dagsorden og et prioritert tema i vår strategi for samfunnsansvar. Det skjer en utvikling, særlig rundt klima som risikofaktor, og dette jobber vi med. Det er lansert et internasjonalt rammeverk og metode – TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Formålet med metoden er å legge til rette for bedre, mer tilgjengelig og mer sammenliknbar rapportering fra næringslivet. I dette ligger en anbefaling om at selskaper foretar analyser av forretningsmodellene opp mot ulike klimascenarioer og 2 gradersmålet. Finans Norge lanserte også våren 2018 sitt veikart for grønn konkurransekraft i Finansnæringen, som beskriver veien til en lønnsom og bærekraftig finansnæring i 2030. Vi har vært med i utarbeidelsen av dette.

Fra å ha handlet om hvordan selskaper påvirker klimaet, og hva næringslivet kan gjøre for å motvirke klimaendringene, har perspektivet snudd til også å handle om hvordan selskaper blir påvirket av klimaendringene. Hvilken risiko står selskapet overfor, og hvilke muligheter innebærer klimaendringene?

Klimarisiko kan være enten fysisk risiko (både akutt risiko som for eksempel ved ekstremvær, og kronisk risiko som gjennom vedvarende temperaturøkninger) eller omstillingsrisiko (som følge av teknologisk utvikling, endringer i etterspørsel, reguleringer etc.). Klimarisiko blir også ansett som et risikoelement for stabilitet i finansmarkedene. Mark Carney, sjef for den britiske sentralbanken og leder av Financial Stability Board, har advart om mulighetene for en klimarelatert finanskrise, gjennom dramatisk fall i verdien av fossilbaserte energi- og industriselskaper og panikksalg av aksjer, eller voksende forsikringsutbetalinger som følge av ekstremvær, tørke og flom. Forståelse for, og åpenhet rundt innvirkningen klimarisiko har på selskapets finansielle resultater er derfor av økende betydning.

Vi forvalter og utvikler verdier for dagens og fremtidens generasjoner.

Heidi Finskas - Direktør samfunnsansvar KLP