Styrende organer

Nedenfor finner du mer om sammensetningen av konsernstyret, generalforsamlingen, valgkomité og foretaksforsamling i KLP.

Egil Johansen
Egil Johansen
STYRELEDER

Egil Johansen ble valgt som 1. varamedlem (fast møtende) i 2011. I 2014 ble han valgt som styremedlem og styrets nestleder. Han er rådmann i Tønsberg kommune. Han har tidligere vært fylkesrådmann i Vestfold, og har tidligere også vært rådmann i Porsgrunn og Re. Johansen har også arbeidet i Olje- og energidepartementet og i Aker-konsernet. Johansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Jenny Følling
Jenny Følling
NESTLEDER

Jenny Følling er varaordfører i Sunnfjord kommune, som består av de tidligere kommunene Naustdal, Gaular, Jølster og Førde. Hun var frem til 1. januar 2020 fylkesordfører i Sogn og Fjordane. Hun har tidligere vært fylkesvaraordfører i samme fylke, ordfører i Gaular og hatt flere andre stillinger innen kommunal sektor. Følling er utdannet agrotekniker fra Vestfold Landbruksskole og har i tillegg utdannelse innen regional planlegging og landskapsplanlegging fra henholdsvis Høyskolen i Volda og Sogndal.

Karianne Melleby
Karianne Melleby
STYREMEDLEM

Karianne Melleby er Director Corporate Partnerships i StartupLab. Hun har hatt en rekke lederstillinger i Telenor og har også ledererfaring fra DnB. I begge selskaper har digitalisering og endringsledelse stått sentralt i hennes arbeid. Melleby er utdannet Master of Business and Economics fra BI 2000, samt utdannelse fra London Business School og IMD Business School i Sveits.

Cathrine M. Lofthus
Cathrine M. Lofthus
STYREMEDLEM

Cathrine M. Lofthus er administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Hun har tidligere hatt lederstillinger ved Aker universitetssykehus HF og senere ved Oslo universitetssykehus HF. Lofthus er utdannet lege ved Universitetet i Oslo og har doktorgrad innen endokrinologi fra samme sted. Hun har også utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse og har erfaring fra helsesektoren både som kliniker, forsker og leder.

Øivind Brevik
Øivind Brevik
STYREMEDLEM

Øivind Brevik er administrerende direktør i KS Bedrift. Han har tidligere hatt stillinger i Norsk Institutt for Naturforskning, Statens forurensningstilsyn (Miljødirektoratet), Oslo kommune og Romerike avfallsforedling. Brevik er utdannet Cand. Scient i økologi og miljøforvaltning fra NTNU.

Odd Haldgeir Larsen
Odd Haldgeir Larsen
STYREMEDLEM

Odd Haldgeir Larsen ble valgt som styremedlem i KLP i mai 2018. Han er nestleder i fagforbundet og representerer den arbeidstakerorganisasjonen som har flest medlemmer i KLP.

Freddy Larsen
Freddy Larsen
STYREMEDLEM

Freddy Larsen ble valgt inn som KLP-ansattes representant i styret mai 2009. Han har vært ansatt i KLP siden 1986 og jobber som forretningsarkitekt i Forretningsanalyse ved Bergenskontoret. Freddy Larsen har tidligere arbeidserfaring fra Uteseksjonen og Teknisk Etat i Askøy kommune fra 1985-1986.

Susanne Torp-Hansen
Susanne Torp-Hansen
STYREMEDLEM

Susanne Torp-Hansen ble valgt inn som KLP-ansattes representant i styret i mai 2013. Hun har vært ansatt i KLP siden 1999 og er tilknyttet Opplæringsavdelingen i Livdivisjonen. Hun er hovedtillitsvalgt i KLP. Hennes utdanning består av juridiske fag fra Universitetet i Oslo, og informasjons- og organisasjonsfag fra BI.

2. vara: Hilde Rolandsen, Eierdirektør Helse Nord RHF, ble gjenvalgt som 2. varamedlem i april 2015.

Sissel Merete Skoghaug, Fagforbundet (varamedlem for Odd Halgeir Larsen)
Erling Bendiksen (varamedlem ansatte)
Marianne Holt Holgersen (varamedlem ansatte)
Erik Orskaug, UNIO (observatør)
Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta/ YS, (observatør)
​Dag Bjørnar Jonsrud, YS, (varaobservatør)
Ingjerd Hovdenakk, UNIO, (varaobservatør)

KLP Banken AS

Sverre Thornes (leder)
Aage E. Schaanning (nestleder)
Karianne Oldernes Tung
Aina Slettedal Eide
Kjell Fosse
Christin Kleppe
(valgt av og blant de ansatte)
Espen Trandum
(valgt av og blant de ansatte)
Oddvar Engelsåstrø
(vara for ansattvalgt medlem)
Eivind Østre
(vara for ansattvalgt medlem)
Adm.dir: Leif Magne Andersen

KLP Bankholding AS

Sverre Thornes (leder)
Aage E. Schaanning (nestleder)
Karianne Oldernes Tung
Aina Slettedal Eide
Kjell Fosse
Christin Kleppe
(valgt av og blant de ansatte)
Espen Trandum
(valgt av og blant de ansatte)
Oddvar Engelsåstrø
(vara for ansattvalgt medlem)
Eivind Østre
(vara for ansattvalgt medlem)
Adm.dir: Leif Magne Andersen

KLP Bedriftspensjon AS

Marianne Sevaldsen (styreleder)
Stig Even Jacobsen (styremedlem)
Alexander Berg Larsen (styremedlem)
Gro Myking (styremedlem)
Gry Pettersvold (styremedlem)
Harald Ramon Hagen (styremedlem valgt av og blant de ansatte)
Håkon Ingar Eidissen
(vara for ansattvalgt medlem)
Adm.dir: Torun Wahl KLP

KLP Boligkreditt AS

Aage E. Schaanning (styreleder)
Kjell Fosse
Karianne Oldernes Tung
Marit Barosen
Adm.dir: Christopher Steen

KLP Forsikringsservice AS

Sverre Thornes (leder)
Marianne Sevaldsen (nestleder)
Cathrine Hellandsvik (styremedlem)
Helge Rudi (styremedlem)
Heidi Iren Sunde (styremedlem)
Adm.dir: Erik Falk

KLP Kapitalforvaltning AS

Sverre Thornes (aksjonærvalgt)
Hilde Seem (aksjonærvalgt)
Gro Myking (aksjonærvalgt)
Ingvild Dingstad (andelseiervalgt)
Leif Ola Rød (andelseiervalgt)
Magne Valen-Senstad (ansattvalgt)
Vararepresentanter:
Per Christian Standerholen (aksjonærvalgt)
Gunnar Børjesson (aksjonærvalgt)
Bent Marius Undlien (andelseiervalgt)
Marte Storaker (ansattvalgt)
Adm.dir: Håvard Gulbrandsen

KLP Kommunekreditt AS

Aage E. Schaanning (styreleder)
Kjell Fosse
Karianne Oldernes Tung
Aud Norunn Strand
Adm.dir: Carl Steinar Lous

KLP Skadeforsikring AS

Sverre Thornes (leder)
Lene Elisabeth Bjerkan
Camilla Dunsæd
Marianne Sevaldsen
Jan-Hugo Sørensen
Steinar Haukeland
(valgt av og blant de ansatte)
Mona Wittenberg
(valgt av og blant de ansatte)
Camilla Gravem
(vara for ansattvalgt medlem)
Jørn Kärnä
(vara for ansattvalgt medlem)
Adm.dir: Tore Tenold

KLP Eiendom AS

Sverre Thornes (styreleder)
Aage E. Schaanning
Ida Louise Skaurum Mo
Arvid Grundekjøn
Mimi K. Berdal
Einar Kvien (ansattes representant)

KLP-Huset AS

Gunnar Gjørtz (styreleder)

KLPs øverste myndighet er generalforsamlingen som består av valgte representanter for selskapets eiere. Generalforsamlingen for 2020 – 2022 består av 179 representanter. Disse er valgt fra 15 valgkretser.
Alle kommunene i et fylke utgjør sammen med fylkeskommunen hver sin valgkrets, med unntak av Oslo som er inkludert i Viken valgkrets (10). Hvert av de regionale helseforetakene med datterselskaper utgjør hver sin valgkrets (4), og bedriftene utgjør samlet èn valgkrets (1). Hver valgkrets velger sine representanter til generalforsamlingen i KLP.

Dette gjør generalforsamlingen:

  • Godkjenner årsregnskap og anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
  • Godkjenner årsberetning
  • Velger kontrollkomité og 24 av representantskapets 45 medlemmer
  • Fastsetter godtgjørelse til representantskap og kontrollkomité
  • Vedtar eventuelle endringer i KLPs selskapsvedtekter

Representanter valgt for perioden 2020-2022

Valgkomiteen er vedtektsbestemt og foreslår kandidater ved valg til følgende tillitsverv:

  • De medlemmer av representantskapet som velges av generalforsamlingen samt representantskapets leder og nestleder.
  • De styremedlemmer som velges av de generalforsamlingsvalgte medlemmer i representantskapet, samt dennes leder og nestleder.
  • Kontrollkomiteen samt dennes leder og nestleder.
  • Representantskapet har vedtatt instruks for valgkomiteens arbeid.

Disse sitter i KLPs valgkomité:

Ole John Østenstad (leder)
Steinar Martinsen
Anita Eidsvold Grønli
Inger Torun Klosbøle
Varamedlem: Janne Fardal Kristoffersen

Som eiere av KLP skal dere hvert annet år velge nye representanter til KLPs generalforsamling.

Valgene foregår i valgmøter for hver av valgkretsene.

Foretaksforsamlingen består av 45 medlemmer. I tillegg til 24 medlemmer som velges av generalforsamlingen, oppnevnes 6 representanter av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor.

15 medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Foretaksforsamlingen har i hovedsak de samme oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens bestemmelser.

De av foretaksforsamlingens medlemmer som er valgt av generalforsamlingen velger fem styremedlemmer med varamedlem, mens den samlede foretaksforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Foretaksforsamlingen velger en valgkomité med fire medlemmer og et varamedlem.