Styrende organer

Nedenfor finner du mer om sammensetningen av konsernstyret, generalforsamlingen, valgkomité og foretaksforsamling i KLP.

Tine Sundtoft
Tine Sundtoft
Styreleder

Tine Sundtoft er fylkeskommunedirektør i Agder. Hun var tidligere klima- og miljøminister i regjeringen Solberg (2013 – 2015), og før dette næringspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe (1995–1996), regiondirektør i NHO på Agder (1996–2005) og fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune (2005–2013). Sundtoft har bred styreerfaring fra blant annet Agder Energi, Statens Lånekasse og Norsk kulturminnefond. Hun er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Ingunn Trosholmen
Ingunn Trosholmen
NESTLEDER

Ingunn Trosholmen har vært ordfører på Lillehammer siden 2019. Trosholmen er utdannet lærer, og i tillegg samfunnsviter fra Høgskolen Innlandet. I perioden 2008 – 2015 var hun rådgiver og senere administrerende direktør for Nansen Fredssenter. Trosholmen har øvrig politisk erfaring fra varaordførerverv i både Øyer og Lillehammer kommuner. Hun sitter også i internasjonalt utvalg for Arbeiderpartiet sentralt.

Cecilie Daae
Cecilie Daae
Styremedlem

Cecilie Daae er administrerende direktør i Helse Nord RHF. Hun er 59 år, og utdannet lege ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen allmennmedisin. Daae har også mastergrad innen helseadministrasjon, hun har gjennomført Forsvarets sjefskurs, og hun har bred erfaring fra helsesektoren både som kliniker og leder. Ved siden av styreerfaring har hun tidligere hatt lederstillinger på flere nivåer, blant annet gjennom flere stillinger i Helsedirektoratet (herunder som assisterende helsedirektør), og som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Siden januar 2020 har hun vært administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Egil Matsen
Egil Matsen
STYREMEDLEM

Egil Matsen er administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning. Fra 2016 til 2020 var Matsen visesentralbanksjef med særlig ansvar for Statens pensjonsfond utland (SPU). Matsen har tidligere vært professor i samfunnsøkonomi og instituttleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har en Ph.D. i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH). Matsen har også vært medlem av hovedstyret i Norges Bank siden 2012 og varamedlem siden 2010.

Øivind Brevik
Øivind Brevik
STYREMEDLEM

Øivind Brevik er administrerende direktør i Samfunnsbedriftene. Han har tidligere hatt stillinger i Norsk Institutt for Naturforskning, Statens forurensningstilsyn (Miljødirektoratet), Oslo kommune og Romerike avfallsforedling. Brevik er utdannet Cand. Scient i økologi og miljøforvaltning fra NTNU.

Odd Haldgeir Larsen
Odd Haldgeir Larsen
STYREMEDLEM

Odd Haldgeir Larsen ble valgt som styremedlem i KLP i mai 2018. Han er nestleder i fagforbundet og representerer den arbeidstakerorganisasjonen som har flest medlemmer i KLP.

Erling Bendiksen
Erling Bendiksen
Styremedlem

Erling Bendiksen ble valgt inn som KLP-ansattes representant i styret april 2021. Han har vært ansatt i KLP siden 1981 og jobber som Kunde- og salgsleder. Erling Bendiksen har mange år bak seg som tillitsvalgt og er nå hovedverneombud i KLP. Erling har høyere forsikringseksamen fra Forsikringsakademiet. Han har gjennomført studieprogrammet Retorikk, kommunikasjon og ledelse på BI.

Vibeke Heldal
Vibeke Heldal
Styremedlem

Vibeke Heldal ble valgt inn som KLP-ansattes representant i styret mai 2021. Hun har vært ansatt i KLP siden 2003 og arbeider som IT Business Analyst i IT Avtaleadministrasjon ved Bergenskontoret. Vibeke Heldal har variert arbeidsbakgrunn og arbeidet i perioden 1989 – 1999 innenfor olje- og gass sektoren. Heldal har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra BI, og studerer nå på fritiden Teamledelse ved BI Executive Master of Management.

1. vara: Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF, gikk inn i styret i mai 2022.
2. vara: Hilde Rolandsen, Eierdirektør Helse Nord RHF, ble gjenvalgt som 2. varamedlem i april 2021.

Sissel Merete Skoghaug, Fagforbundet (varamedlem for Odd Halgeir Larsen)
Ingrid Eriksen (varamedlem ansatte)
Olav Bye (varamedlem ansatte)
Erik Orskaug, UNIO (observatør)
Lizzie Ruud Thorkildsen, Delta/ YS, (observatør)
​Dag Bjørnar Jonsrud, YS, (varaobservatør)
Ingjerd Hovdenakk, UNIO, (varaobservatør)

KLP Banken AS

Sverre Thornes (leder)
Aage E. Schaanning (nestleder)
Aina Slettedal Eide
Kjell Fosse
Karianne Oldernes Tung
Ellen Winger Ler (ansattvalgt medlem)
Jonas Vincent Kårstad (ansattvalgt medlem)
Majken Iren Svorstøl (vara for ansattvalgt medlem)
Kristian Lie-Pedersen (vara for ansattvalgt medlem)
Adm.dir: Leif Magne Andersen

KLP Boligkreditt AS

Aage E. Schaanning (styreleder)
Aina Slettedal Eide
Lill Stabell
Kristian Lie-Pedersen
Adm.dir: Christopher Steen

KLP Forsikringsservice AS

Sverre Thornes (leder)
Marianne Sevaldsen (nestleder)
Cathrine Hellandsvik (styremedlem)
Helge Rudi (styremedlem)
Heidi Iren Sunde (styremedlem)
Adm.dir: Erik Falk

KLP Kapitalforvaltning AS

Sverre Thornes (aksjonærvalgt)
Jorunn Ygre Storjohann (aksjonærvalgt)
Gro Myking (aksjonærvalgt)
Hilde Aunvåg (andelseiervalgt)
Leif Ola Rød (andelseiervalgt)
Magne Valen-Senstad (ansattvalgt)
Vararepresentanter:
Per Christian Standerholen (aksjonærvalgt)
Gunnar Børjesson (aksjonærvalgt)
Jens Kristian Bøe (andelseiervalgt)
Benedikte Waage-Abrahamsen (ansattvalgt)
Adm.dir: Håvard Gulbrandsen

KLP Kommunekreditt AS

Aage E. Schaanning (styreleder)
Aina Slettedal Eide
Aud Norunn Strand
Kristian Lie-Pedersen
Adm.dir: Carl Steinar Lous

KLP Skadeforsikring AS

Sverre Thornes (leder)
Lene Elisabeth Bjerkan
Camilla Dunsæd
Marianne Sevaldsen
Jan-Hugo Sørensen
Steinar Haukeland
(valgt av og blant de ansatte)
Mona Wittenberg
(valgt av og blant de ansatte)
Camilla Gravem
(vara for ansattvalgt medlem)
Jørn Kärnä
(vara for ansattvalgt medlem)
Adm.dir: Tore Tenold

KLP Eiendom AS

Sverre Thornes (styreleder)
Aage E. Schaanning
Ida Louise Skaurum Mo
Arvid Grundekjøn
Mimi K. Berdal
Bjarte Bratten (ansattes representant)

KLP-Huset AS

Gunnar Gjørtz (styreleder)

KLPs øverste myndighet er generalforsamlingen som består av valgte representanter for selskapets eiere. Generalforsamlingen for 2022 – 2024 består av 178 representanter. Disse er valgt fra 15 valgkretser.
Alle kommunene i et fylke utgjør sammen med fylkeskommunen hver sin valgkrets, med unntak av Oslo som er inkludert i Viken valgkrets (10). Hvert av de regionale helseforetakene med datterselskaper utgjør hver sin valgkrets (4), og bedriftene utgjør samlet èn valgkrets (1). Hver valgkrets velger sine representanter til generalforsamlingen i KLP.

Dette gjør generalforsamlingen:

  • Godkjenner årsregnskap og anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
  • Godkjenner årsberetning
  • Velger kontrollkomité og 24 av representantskapets 45 medlemmer
  • Fastsetter godtgjørelse til representantskap og kontrollkomité
  • Vedtar eventuelle endringer i KLPs selskapsvedtekter

Representanter valgt for perioden 2022-2024

Valgkomiteen er vedtektsbestemt og foreslår kandidater ved valg til følgende tillitsverv:

  • De medlemmer av representantskapet som velges av generalforsamlingen samt representantskapets leder og nestleder.
  • De styremedlemmer som velges av de generalforsamlingsvalgte medlemmer i representantskapet, samt dennes leder og nestleder.
  • Kontrollkomiteen samt dennes leder og nestleder.
  • Representantskapet har vedtatt instruks for valgkomiteens arbeid.

Disse sitter i KLPs valgkomité:

Ole John Østenstad (leder)
Steinar Martinsen
Trine Sørensen
Inger Torun Klosbøle
Varamedlem: Janne Fardal Kristoffersen

Som eiere av KLP skal dere hvert annet år velge nye representanter til KLPs generalforsamling.

Valgene foregår i valgmøter for hver av valgkretsene.

Foretaksforsamlingen består av 45 medlemmer. I tillegg til 24 medlemmer som velges av generalforsamlingen, oppnevnes 6 representanter av arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor.

15 medlemmer velges av og blant de ansatte i konsernet. Foretaksforsamlingen har i hovedsak de samme oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjelovens bestemmelser.

De av foretaksforsamlingens medlemmer som er valgt av generalforsamlingen velger fem styremedlemmer med varamedlem, mens den samlede foretaksforsamlingen velger styrets leder og nestleder. Foretaksforsamlingen velger en valgkomité med fire medlemmer og et varamedlem.