Ordforklaringer

Her finner du forklaringer på ord og uttrykk som benyttes av KLP og er viktige for å forstå pensjon og finansielle resultater.

Liten jente tegner tegning i barnehagen

Administrasjonskostnad             

Kostnader ved å administrere en ordning. Det kan for eksempel være en pensjonsordning eller et verdipapirfond. Kostnadene kan reflektere mer eller mindre faste driftskostnader ved ordningen. Kostnader til kapitalforvaltning kommer normalt i tillegg til administrasjonskostnaden og kalles ofte forvaltningskostnad.

Administrasjonspremie         

Kunden betaler administrasjonspremie som skal dekke administrasjonskostnadene. Enkelte pensjonsleverandører tar seg også betalt for enkelte tilleggsytelser utover administrasjonspremien. Dessuten trekkes det midler fra kundens administrasjonsreserve til dekning av administrasjon av løpende pensjonsutbetaling.

Administrasjonsreservepremie       

Administrasjonsreservepremien er midler som skal benyttes til administrasjon av utbetaling av pensjon i fremtiden.

Administrasjonsreserver       

Penger som er satt av til å dekke fremtidige kostnader til administrasjonen av pensjonsordninger.

Administrasjonsresultat        

Viser forholdet mellom de gebyrene forsikringsselskapet belaster kundene for administrasjon av forsikringsavtalen og hva det faktisk har kostet selskapet å administrere avtalen. For eksempel betyr et negativt administrasjonsresultat at selskapets kostnader til administrasjon overstiger inntektene som skulle dekke disse.

Administrasjonstillegg - finansrelatert        

Den del av årets premie som benyttes til å dekke kostnader til årets administrasjon for kapitalforvaltningen.   

Administrasjonstillegg - forsikringsrelatert 

Den del av årets premie som - sammen med det som tas fra administrasjonsreserven - benyttes til å dekke kostnader til årets administrasjon for pensjonsforvaltningen.  

Aldersgrense 

Aldersgrensen følger stillingen din i offentlig sektor. Aldersgrensen styrer hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du senest kan gå av med alderspensjon.

Har du aldersgrense 70 år, kan du ta ut alderspensjon fra en offentlig tjenestepensjon fra fylte 67 år.

Alderspensjon

Pensjon som utbetales fra en avtalt alder.

Alderspensjon fra folketrygden og alderspensjon fra tjenestepensjonsordninger har forskjellige regler.

Alderspensjon med særaldersgrense   

Med særaldersgrense menes andre aldersgrenser enn den generelle som er 70 år.

I KLPs pensjonsordning har vi særaldersgrense 60 og 65 år. Det som kjennetegner stillinger som har særaldersgrense er at jobben medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper.

Sykepleiere og brannmenn er eksempler på stillinger med særaldersgrense.

Man kan gå av tre år tidligere enn særaldersgrensen etter 85-års regelen. Hvis summen av medlemstid i den offentlige tjenestepensjonsordningen og alderen din blir minimum 85 år oppfyller du kravet.

Alleårsregel

Pensjonsopptjening basert på alle år med inntekt. Innført i ny folketrygd der pensjonsgivende inntekt (lønn) mellom 13 og 75 år gir pensjonsopptjening.

Allokering      

I kapitalforvaltning betyr allokering hvordan pengene er fordelt på ulike typer plasseringer (aktiva). For eksempel fordelingen mellom aksjer, eiendom og obligasjoner i en portefølje.

Ansvarlig kapital       

Fellesnavn for flere typer av kapital (lånekapital eller egenkapital) som skal beskytte virksomheten mot tap.

Ansvarlig lån  

Lån som har prioritet foran selskapets egenkapital, men etter forsikringsmessige forpliktelser og annen gjeld. Lån kan være både evigvarende eller tidsbegrensede. Ansvarlig lånekapital inngår som ansvarlig kapital i beregning av selskapets soliditet.

Avkastning selskapsportefølje          

Den avkastningen som er oppnådd på finansielle investeringer i selskapsporteføljen.

Avkortningsfaktor      

For å få full pensjon må den pensjonsgivende tjenestetiden være 30 år eller mer. Pensjonen avkortes med 1/30 for hvert år som mangler på 30 år. Det betyr at hvis medlemstiden din er 20 år, blir pensjonen 20/30 av full pensjon. Brøken 20/30 kalles for avkortningsfaktor.

Barnepensjon

Når et medlem med offentlig tjenestepensjon dør, kan gjenlevende barn ha rett til barnepensjon fram til fylte 20 år.

Folketrygden har også barnepensjon.

Barnetillegg

Dersom du er alders- eller uførepensjonist fra offentlig tjenestepensjon og forsørger barn under 18 år, kan du ha rett til barnetillegg.

Beregningsrente       

Rente som blir lagt til grunn ved beregning av den årlige premien for pensjonsordningen. Begrepene grunnlagsrente, garantert rente, rentegaranti, garantert avkastning er synonymer.

Besteårsregelen

Tilleggspensjonen i gammel folketrygd blir beregnet ut fra pensjonistens 20 beste år med pensjonspoeng.

Beregningsgrunnlag (innen beregning av pensjon)

Lønn/pensjonsgivende inntekt/pensjonsgrunnlag som det beregnes en premie eller pensjon av (avhengig av hvilken sammenheng det brukes)

I offentlige tjenestepensjonsordninger er pensjonsgrunnlaget den ansattes lønn på sluttidspunktet, hensynstatt tjenestetid og deltidsprosent.

Bokført avkastning    

Avkastningen som er realisert eller ført til markedspris i regnskapet.

Bruttogaranti 

Offentlig tjenestepensjon er en bruttoordning som garanterer et samlet pensjonsnivå fra tjenestepensjon og folketrygden på 66 prosent. Det vil si at folketrygden og tjenestepensjon skal utgjøre 66 prosent av sluttlønnen hvis du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen og før levealdersjustering. Bruttogarantien dekker manglende opptjening i folketrygden.

Bruttoordning

Pensjonsordninger hvor ytelsene sammen med folketrygdens ytelser skal gi et visst pensjonsnivå.

Bruttopensjon

Pensjon før eventuell samordning med folketrygden og andre samordningspliktige ytelser.

Full bruttopensjon er 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Bruttopensjonen i offentlig tjenestepensjon utbetales dersom pensjonisten ikke får pensjon fra folketrygden. Når det utbetales pensjon fra folketrygden, gjøres det fradrag i bruttopensjonen. Reglene skal sikre at samlet pensjon fra folketrygden og KLP skal være på nivå med bruttopensjonen ved full opptjening. Merk at dette gjelder alderspensjon.

Bruttopremie - skadeforsikring   

Premie uten fradrag for omkostninger til reassuranse.

Bufferkapital 

Et nøkkeltall som benyttes til å beskrive den risikobærende evnen. Med bufferkapital menes vanligvis tilleggsavsetninger og kursreserver.

Begrepet sier noe om et selskaps mulighet for å ta risiko, og dermed en støtpute mot tap på egenkapitalen. Dette er ikke lenger et regnskapsbegrep.

Buy and hold  

En passiv investeringsstrategi med ingen aktive kjøp og salg av finansielle instrumenter fra tiden porteføljen opprettes til slutten av investeringshorisonten.

Combined ratio         

Summen av kostnadsprosent og skadeprosent.

Delingstall     

Tall som brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer som er født i 1954 eller senere.

Derivat           

Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i ett eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner, forwards og futures.

Diversifisering           

Diversifisering er det samme som risikospredning.

Due diligence

Gjennomgang/kontroll av et selskaps aktiva, regnskap, avtaler, patenter, vedtekter, mv. som gjerne utføres i forbindelse med oppkjøp/fusjoner.

Durasjon        

Løpetid på et rentepapir eller på rentepapirene i en portefølje. Lang durasjon innebærer større svingninger i porteføljens verdi ved renteendringer.

Dynamisk risikostyring          

Investeringsporteføljens risiko tilpasses løpende selskapets risikoevne.

Egenkapital    

Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Det vil si kapital som et selskap selv disponerer.

Egenkapital består normalt av innskutt og opptjent egenkapital. Innskutt egenkapital består av kapital som er fullt ut innbetalt av selskapets eiere som eierkapital. Dette kan for eksempel være innbetalt aksjekapital, innbetalt grunnfondsbeviskapital og innbetalt medlemsinnskudd i gjensidige forsikringsselskaper.

Opptjent egenkapital består av kapital som er tilbakeholdt overskudd i selskapet, det vil si andel av overskuddet som ikke er delt ut til eierne som avkastning på kapitalen.

Egenkapitaltilskudd   

Dette er KLPs egenkapitalinstrument. Egenkapitaltilskuddet er innbetalt fra medlemmene i KLPs pensjonsordning, og er kapital som kan dekke ethvert tap som KLP måtte oppstå i driften.

Egenkapitaltilskuddet er ikke omsettelig, og medlemmenes eierandel i egenkapitaltilskuddet fastsettes etter samme forhold som medlemmets andel av premiereserven.

Egenkapitaltilskudd kan bare utbetales til medlemmer ved flytting av pensjonsordningen ut av KLP etter nærmere regler angitt i KLPs vedtekter. Eventuell utbetaling krever forhåndssamtykke fra Finanstilsynet.

Engangspremie ved pensjonstilfelle

Noen pensjoner i offentlig tjenestepensjon betales av arbeidsgiver ved engangspremie når de oppstår. De betales altså ikke av en løpende årlig premie.

Etterinnkallingsrett   

Retten til å kalle inn egenkapital fra eierne ved tap, underskudd eller dersom soliditeten i selskapet ikke er tilfredsstillende.

Fellesordning 

Fellesordninger er separate pensjonsordninger for offentlig tjenestepensjon. Reglene for ordningene er i hovedtrekk like. Pensjonspremier blir utjevnet for arbeidsgiverne innad i en fellesordning, men ikke mellom ordninger. I lovverket er en fellesordning en ordning der man fordeler risikoen mellom kundene - også andre forhold enn dødelighet og uførhet, de tradisjonelle forsikringsmessige risikoer.

Noen av de viktigste fellesordninger i KLP er: Fellesordningen

  • for kommuner og bedrifter
  • for fylkeskommuner
  • Sykepleierordningen
  • Legeordningen
  • Helseforetakene
  • Folkevalgtordningen

Finansinntekter         

Inntekter fra kapitalplasseringer. Kan komme i form av aksjeutbytte, renteinntekter, leieinntekter fra bygg men også verdiendringer på verdipapirer og eiendommer.

Fleksibel alderspensjon

Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år hvis du har tilstrekkelig opptjening. Det kalles for fleksibel alderspensjon.

Forholdstall    

Dette er en beregningsfaktor som brukes for å levealdersjustere alderspensjon fra folketrygden, offentlig tjenestepensjon og AFP i privat sektor for årskullene fra 1943 til og med 1962. For disse årskullene opptjenes alderspensjonen helt eller delvis etter gamle regler i folketrygden. Det endelige forholdstallet fastsettes det året du fyller 61 år for hvert årskull. Forholdstallet fastsettes av NAV.

Forsikringspremie – offentlig tjenestepensjon 

Forsikringspremien er et anslag på hvor mye som må spares for å møte fremtidige pensjonsutbetalinger. Forsikringspremien består av en sparedel og en risikodel (uførhet, dødelighet, langt liv), og skal dekke årets opptjening og risiko. Den største delen av forsikringspremien er sparing. Premien er utjevnet. Det vil si at det er samme premie for gammel/ung, kvinne/mann.

KLP belaster arbeidsgiver hele premien, dvs. at forsikringspremie også inkluderer medlemsinnskuddet. Ved etterinnmelding lenger tilbake enn ett år belastes engangspremie. Forsikringspremie beregnes for et år av gangen, og varierer mellom de ulike risikofelleskapene (for eksempel sykepleierordningen og fellesordningen).

Forsikringsteknisk premie     

Summen av beregnet forsikringsteknisk premie for hver av de forsikrede. Rentegarantipremien inngår ikke i denne premien.

Forvaltningskapital    

Samlede aktiva/eiendeler.

Full opptjeningstid     

For å få full pensjon må du ha vært med i en tjenestepensjonsordning i offentlig sektor i minst 30 år når du går av med pensjon. Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved pensjonsberegningen.

Futures           

En type derivat. Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.

Garantert pensjonsnivå        

Ved full opptjening (30 år) garanterer KLP en alderspensjon på minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Garantien gjelder samlet pensjon fra KLP og folketrygden før levealdersjustering.

Garantert rente

Den rente (avkastning) pensjonskunder med ytelsespensjon i offentlig tjenestepensjon skal ha på sin pensjonssparing. Begrepet gjelder også foretakspensjon og fripoliser i privat sektor. Denne avkastningen, sammen med arbeidsgivers innbetalte sparebeløp, skal dekke de ansattes (medlemmenes) fremtidige pensjonsytelser. Forsikringstakeren er garantert denne renten som minimum i hele forsikringstiden.

Ytelsesbasert pensjon definerer den ytelse/utbetaling det enkelte medlem skal ha som pensjonist. Ytelsen ligger fast, og den sparingen man må foreta for å oppnå denne beregnes ved hjelp av den garanterte renta. Desto høyere garantert rente/avkastning på sparemidlene, desto lavere innbetaling trenger man å foreta for å oppnå den definerte ytelsen. Derfor er det slik at kundenes (arbeidsgivernes) premieinnbetaling går opp dersom myndighetene reduserer den garanterte renta.

Begrepene grunnlagsrente, rentegaranti, garantert avkastning og beregningsrente er synonymer.

Gjennomsnittlig stillingsprosent/Gjennomsnittlig stillingsstørrelse           

Hvis du har jobbet deltid, vil pensjonsgrunnlaget ditt bli regnet ut etter en gjennomsnittlig stillingsprosent. En arbeidstaker kan ha varierende stillingsprosent i løpet av medlemstiden. Når pensjonen skal fastsettes, beregner KLP den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Ved ansettelse i mer enn 30 år er det årene med høyest stillingsprosent som teller.

Grunnbeløp (G)         

Trygdesystemet i Norge er bygd opp rundt et regulerbart grunnbeløp som benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Det justeres av Stortinget i takt med lønnsveksten i samfunnet. Dette skal sikre at folketrygdens pensjonister får en inntektsutvikling på linje med de yrkesaktive. Nå er 1G 99.858 kroner.

Grunnlagsrente         

Den renten som blir lagt til grunn ved beregning av premier og premiereserver for pensjonsordninger som garanterer pensjonsytelsen. Grunnlagsrenten er uavhengig av finansmarkedets utvikling. Det er også den garanterte minimumsavkastning pensjonsleverandøren minst må tilføre premiereserven hvert år for å sikre avtalt pensjon. Begrepene grunnlagsrente, garantert rente, rentegaranti, garantert avkastning betyr egentlig det samme.

Grunnpensjon

Grunnpensjon er en del av alderspensjonen fra folketrygden. Full grunnpensjon for pensjonister som ikke har ektefelle / samboer med egen inntekt eller pensjon, er lik grunnbeløpet. For de fleste andre er full grunnpensjon lik 90 prosent av G. For å få full grunnpensjon må man vanligvis ha vært bosatt i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år.

G-regulering  

Justering av størrelsen på ytelser i samsvar med størrelsen på grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år i samsvar med lønnsveksten i Norge.

Gruppe ORSA 

ORSA for en gruppe av selskaper, typisk et konsern. (Se også definisjon av ORSA).

Handlingsregel         

En på forhånd fastsatt beslutning/regel for hvordan man skal opptre i investeringer knyttet til sammensetningen av porteføljen (hvor mye av de ulike aktivatypene skal det investeres i) ved for eksempel et kursfall i aksjemarkedet.

Hold til forfall obligasjoner  

Dette er en betegnelse på plassering i obligasjoner som ikke skal selges før de forfaller, og er som regel forbundet med en forpliktende langsiktig plassering. Verdien i regnskapet bestemmes av den prisen man kjøpte obligasjonen til, hvor lang tid det er igjen til forfall og hva man får igjen ved forfallstidspunkt. Andre obligasjoner, aksjer og eiendom fastsettes derimot til markedspris.

Hybridpensjonsordning         

Tjenestepensjonsordning som kombinerer ulike egenskaper ved innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Ikke-forsikringsbare ytelser  

Pensjonsytelser som ikke kan forsikres, det vil si AFP, tidligpensjon og bruttogaranti.

Individuell garanti     

Det gis en individuell garanti for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon for medlemmer som per 1. januar 2011 har 15 år eller mindre igjen til 67 år. Disse er sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år etter 30 års opptjeningstid.

Innskuddspensjon      

Innskuddspensjon er den fortrukne tjenestepensjonen i privat sektor. Arbeidsgiver setter normalt inn en avtalt prosentsats av de ansattes lønn i innskuddspensjon. Arbeidsgivers pensjonsforpliktelse oppfylles gjennom betaling av innskuddet og alle kostnadene i ordningen så lenge ansettelsesforholdet varer. Arbeidsgiver garanterer ikke pensjonsytelsen. Innskuddene og avkastningen den enkelte oppnår på forvaltningen av innskuddspensjon avgjør størrelsen på pensjonen.

Investeringsvalg        

Hvis pensjonsavtalen har investeringsvalg betyr det at kunden selv kan bestemme hvordan pengene skal være plassert. Innskuddspensjon har normalt investeringsvalg.

Kapitalavkastning      

Bokført kapitalavkastning er brutto finansinntekter uttrykt i prosent av gjennomsnittet av selskapets forvaltningskapital i året. Verdijustert kapitalavkastning er det samme, men tar også med seg endringer i verdier på aksjer og obligasjoner som man ikke har omsatt innen periodens slutt. Disse avkastningsbegrepene blir beregnet etter regler fastsatt av Finanstilsynet.

Kapitaldekning          

Selskapets kapital som en andel av solvenskapitalkravet.

Kapitalkrav    

Myndighetenes regler for hvor mye egenkapital banker og forsikringsselskaper må ha til enhver tid for å være tilstrekkelig solide i forhold til den risikoen de påtar seg.

Kjernekapital

("Tier 1"). Kapital av høyeste kvalitet. Vanligvis uten  begrensninger.

Kollektivportefølje     

Betegnelse på den andel av forvaltningskapitalen som består av eiendeler som motsvarer de forsikringsmessige avsetninger til dekning av kontraktsfastsatte forpliktelser.

Kostnadsprosent        

I kollektiv pensjonsforsikring: som regel kostnader i prosent av premiereserve.

I skadeforsikring: driftskostnader i prosent av forfalt premie.

Kursreguleringsfond  

Urealisert gevinst i kollektivporteføljen som skyldes at markedsverdien er høyere enn anskaffelsesverdien.

Det er i regnskapet motparten til urealiserte gevinster på aksjer og obligasjoner, og forteller således om forskjellen på markedskurs og kjøpskurs på verdipapirene.

Kursreserve   

Kursreserve er porteføljens urealiserte merverdi. Kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i markedsverdien på finansielle omløpsmidler.

Lange renter  

Renter med løpetid på over ett år.

Levealdersjustering   

Alderspensjonen fra både folketrygden og tjenestepensjonsordningen blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Alle som er født etter 1943 eller senere får alderspensjonen levealdersjustert. Dette betyr at hvert årskull må stå litt lenger i arbeid for å oppnå samme pensjon som eldre årskull, eller akseptere litt lavere pensjon.

Likviditet        

Likviditet, en person eller et foretaks betalingsevne, det vil si evnen til å møte sine kortsiktige forpliktelser ved forfall. Et objekt er likvid hvis det blir alminnelig akseptert som betalingsmiddel eller på en enkel måte kan selges til en forholdsvis stabil pris.

Lønnsnedgang

Når et medlem tidligere har hatt høyere pensjonsgrunnlag enn på pensjoneringstidspunktet og dette ikke skyldes en alminnelig lønnsregulering, skal det høyere grunnlag gjelde for tiden før grunnlaget gikk ned, og det lavere grunnlag for resten av medlemstiden. Ved eventuell deltidsstilling er det pensjonsgrunnlaget ved full stilling som er avgjørende for sammenligningen.

Nøytralt uttak i folketrygden

Nøytralt uttak vil si at forventet nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger skal være uavhengig av uttaksalder.

Obligasjoner (omløp, kreditter, hold-til- forfall)     

Et rentebærende verdipapir som utstedes for å ta opp et lån. Har ofte, men ikke alltid, fast rente over lånets løpetid. Brukes normalt om papirer med løpetid på mer enn ett år. Et papir med kortere løpetid (inntil tolv måneder) kalles gjerne sertifikat.

Et viktig kjennetegn ved obligasjoner er at prisen endres i motsatt retning av en endring i effektiv rente. Det vil si at dersom den effektive renten øker, går prisen på obligasjonen ned.

Hvis markedsrenten stiger vil investor kreve høyere effektiv rente og prisen på obligasjonen går ned for å kompensere investorene.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) (covered bonds)     

En obligasjon med fortrinnsrett er et verdipapir opprettet fra lån der sikkerheten støttes med pant i en egen gruppe lån. Det har vanligvis en løpetid på to til ti år og har normalt en høy kredittvurdering.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Foretak er pålagt å ha en tjenestepensjon for sine ansatte som utgjør minst 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G.

Offentlig tjenestepensjon     

Offentlig ansatte i kommuner, fylker og staten har offentlig tjenestepensjon. Ansatte i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak samt mange ansatte i bedrifter med tilknytning til offentlig sektor har offentlig tjenestepensjon for sine ansatte hos KLP. KLP, Statens Pensjonskasse og de kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene forvalter offentlig tjenestepensjon.

Oppreservering         

Avsetning av penger til utbetaling av pensjon over flere år enn forutsatt fordi levealderen har økt.

Oppsatt pensjon

En pensjonsrettighet for et tidligere medlem i en offentlig tjenestepensjon. Den gir retten til en fremtidig pensjonsutbetaling. Denne pensjonsrettigheten gis medlemmer som har vært med i offentlige pensjonsordninger i til sammen tre år. Dette kan være uførepensjon, alderspensjon eller etterlattepensjon.

Oppsatt rett

En pensjonsrettighet for et tidligere medlem i en offentlig tjenestepensjon. Se begrepet oppsatt pensjon. Har du vært tidligere medlem i en offentlig tjenestepensjon kan du ha rett til en fremtidig pensjon.

Opptjent egenkapital

Opptjent egenkapital består av kapital som er tilbakeholdt overskudd i selskapet, det vil si andel av overskuddet som ikke er delt ut til eierne som avkastning på kapitalen.

Ordinær premie Livsforsikring         

Den ordinære forsikringspremien består av en sparedel og en risikodel (uførhet, dødelighet mv.), og skal dekke årets opptjening og risiko. Premien skal i henhold til tariffavtalen utjevnes i risikofellesskapet. Alle selskaper har likt utjevningsansvar for dødelighet, uførhet, ekteskapshyppighet og antall barn. Dermed skal risikodelen av forsikringspremien bli relativt lik over tid i alle selskaper. Den ordinære forhåndsberegnede premien er et anslag på hvor mye arbeidsgiver må spare for å møte sine fremtidige pensjonsforpliktelser for de ansatte. Dersom det spares for lite, er det kunden som til slutt må dekke opp for manglende sparing.

ORSA  

ORSA = Own risk and solvency assessment. Egenvurdering av risiko og solvens. Populært sagt skal ORSA besvare spørsmålet; har vi nok kapital til å gjennomføre våre planer selv om vi treffer noen humper i veien?

Overføringsavtalen   

En avtale mellom de som utbetaler offentlig tjenestepensjon.

Mange skifter arbeidsgiver innen offentlig sektor flere ganger i løpet av sin yrkesaktive tid. Det er inngått en avtale om overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter, der blant annet Statens pensjonskasse, KLP og de selvstendige pensjonskassene er avtaleparter. Overføringsavtalen går ut på at du får utbetalt din samlede pensjon fra den siste pensjonsordningen du var medlem i. De andre pensjonsordningene refunderer til den pensjonsordningen som utbetaler den samlede pensjonen.

Pensjonistlønn

Pensjonistlønn kan tilbys pensjonister som ønsker å jobbe ved siden av alderspensjon eller AFP (som er beregnet som en alderspensjon) uten at pensjonen blir redusert. Det må da inngås en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om engasjement på pensjonistvilkår. Det innebærer at du ikke ansattes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn. Du skal da heller ikke meldes inn i pensjonsordningen.

Pensjonsalder

Tidspunktet når pensjonsutbetalingen starter.

Pensjonsgivende tjenestetid 

Pensjonsgivende tjenestetid i offentlig tjenestepensjon er den medlemstid du har i pensjonsordningen. Det vil si den tiden man har vært ansatt i en medlemspliktig stilling som det er betalt premie for. For å få full pensjon må en ha opptjent en pensjonsgivende tjenestetid på 30 år. Ved midlertidig uførepensjon og uførepensjon medregnes også tiden fram til 67 år eller særaldersgrensen for stillingen som pensjonsgivende tjenestetid.

Pensjonsgrunnlag      

Den faste lønnen og eventuelle pensjonsgivende tillegg. Overtid regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. Det tas hensyn til deltid. Lønn utover 12 G medregnes ikke.

Pensjonskapitalbevis 

En pensjonsrettighet som stammer fra tidligere medlemskap i innskuddspensjon. Har du har vært medlem i en innskuddsbasert pensjonsordning i arbeidsforhold i ett år, får med deg den opptjente pensjonskapitalen som et pensjonskapitalbevis når du slutter.

Pensjonspoeng          

Pensjonsgivende inntekt blir i folketrygden omregnet til pensjonspoeng som benyttes til å beregne størrelsen på tilleggspensjonen som er en del av alderspensjonen fra gammel folketrygd.

Premie           

Pris innen forsikring og pensjon. Kan splittes på risiko, omkostninger, sikkerhetstillegg og eventuelt sparing.

Premiefond (kundenes premiefond)

Et fond for tilbakeførte premier og overskudd. Midler på premiefond kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Innestående på premiefondet er sikret en minimumsavkastning tilsvarende den garanterte renten. Hensikten er at forsikringstakeren skal kunne avsette ekstra beløp i «gode år» for å ha et fond å ta av til betaling av premier.

Premiegrunnlag        

Samlet lønn som er utgangspunkt for beregning av premie til pensjonsordningen.

Premieprognose        

Anslag/estimat for fremtidig pensjonspremie.

Premiereserve          

Innbetalt premie avsatt til finansiering av fremtidige pensjonsforpliktelser. Premiereserven beregnes for hver enkelt pensjonsordning og hver kunde. 

Rating

En beskrivelse av et selskaps kredittverdighet basert på en bred økonomisk og strategisk gjennomgang av selskapet. Slik rating blir gjerne foretatt av internasjonale rating-/analyseselskaper. Ratinger gis gjerne i form av bokstaver, eventuelt også i kombinasjon med + og -. AAA er beste nivå.

Regulering av pensjon          

Alderspensjon under utbetaling blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Alderspensjon under opptjening reguleres med lønnsveksten. Dette gjelder både alderspensjon fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon.

Reguleringspremie   

Arbeidsgiver betaler for den årlige reguleringen av pensjonsforpliktelsene som følge av lønns- og trygdeoppgjør. Premien beregnes av premiereserven og legges til hver kunde sin premiereserve.

Rentegaranti 

Rente som blir lagt til grunn ved beregning av pris for garantert pensjon, og som leverandøren minst må tilføre hvert år for å sikre avtalt pensjon.

Kalles også grunnlagsrente, garantert rente, garantert avkastning, beregningsrente.

Rentegarantipremie 

En avgift på en pensjonsavtale med garanti. Avgiften er betaling for at selskapet leverer den garanterte avkastningen.

Rentegarantipremien er premie for den risikoen forsikringsselskapene har for å garantere en viss avtalt minimumsavkastning. Denne premien vil være avhengig av hvor høy den garanterte renten er, og av nivået på finansiell buffer og risiko, samt fortjenesteelement. Rentegarantipremien skal følge den beregningstariffen pensjonsleverandøren har meldt til Finanstilsynet og være lik for kunder med samme risiko og buffer.

Risiko (standardavvik, Value at Risk – VaR) 

Uttrykker et potensielt tap eller gevinst. Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper; et mål på verdi og et mål for sannsynlighet. Risiko uttrykkes gjerne som standardavvik, som sier noe om hvor store variasjoner man kan vente i for eksempel avkastningen frem i tid. Et annet vanlig mål på risiko er VaR (Value at risk), som angir det høyeste tapet en portefølje kan ha i en gitt tidsperiode med et gitt risikonivå.

Risikofri rente

Den rente man kan få på en investering uten å ta risiko. Denne defineres som regel som renten i pengemarkedet, men vil mer presist være den renten man kan få på kortsiktige papirer som er utstedt eller garantert av stat eller kommune eller dekkes av banksikringsordningen.

Risikomargin 

Hvor stor del av bedriftens omsetning som er overskudd/underskudd.

Risikooverskudd        

Den del av KLPs overskudd som skyldes at dødelighet og uførhet har blitt annerledes enn i KLPs anslag ved inngangen til året.

Risikopremie 

Den delen av premien som skal dekke forsikringsutbetalinger i tilfelle dødsfall eller uførhet. Risikopremien justeres etter helse, kjønn og alder.

Risikoresultat 

Resultat som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.

Risikoutjevningsfond 

Skal i utgangspunktet benyttes til å dekke underskudd på risikoresultatet. I tillegg kan fondet anvendes til å øke premiereserven knyttet til forsikringsrisiko.

Samordning   

Offentlig tjenestepensjon samordnes med folketrygden ved å beregne et samlet pensjonsnivå som skal utbetales, og deretter trekke fra et beløp (samordningsfradrag) som utgjør den delen av folketrygden som er opptjent gjennom arbeidsforholdet med medlemskap i offentlig tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordningen vil så utbetale differansen mellom samordningsfradragene og det samlede pensjonsnivået som er beregnet. Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon skal normalt samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra fylte 67 år. Men den skal samordnes ved uttakstidspunktet om tjenestepensjonen tas ut etter 67 år.

Selskapsportefølje     

Selskapsporteføljen består av eiendeler som motsvarer selskapets ansvarlige kapital og eventuell annen gjeld enn forsikringsforpliktelsene.

Soliditet         

Økonomisk soliditet forteller noe om et selskaps økonomiske styrke og holdbarhet, og reflekterer derfor et firmas evne til å bære risiko. En virksomhets evne til å dekke tap, eller virksomhetens kredittverdighet. Kjennetegnes ved forholdet mellom egenkapital og totalkapital.

Soliditetskapital         

Den delen av selskapets kapital som ikke representerer påløpte forpliktelser og er et uttrykk for selskapenes soliditet. De elementer som inngår i solvenskapitalen er: Bunden og fri egenkapital, garantiavsetning i skadeforsikring, sikkerhets-, reassuranse, administrasjonsavsetning og naturskadefond.

Solvens           

Solvens betyr betalingsevne, og uttrykker en virksomhets evne til å dekke sine økonomiske forpliktelser, enten gjennom løpende inntekter eller ved å gjøre bruk av egenkapital.

Solvens II        

Et felles europeisk regelverk for regulering av forsikringsbransjen. Under Solvens II vil størrelsen på kapitalkravet bli bestemt av hvor mye risiko selskapet utsetter sin egenkapital for.

Solvensdekning          

Brukes ikke lenger, se kapitaldekning

Solvenskapitalkrav    

Minstekrav til kapital slik det kreves i Solvens II

Solvensmargin           

Solvenskapital i prosent av forfalt premie for egen regning. Dette brukes ikke lenger.

Stillingsprosent          

Det er den deltiden du er forsikret for. Eventuelt merarbeid med timelønn skal være med. Overtid regnes ikke med.

Stresstest       

Test for å måle effekten av forhåndsdefinerte markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarier; 30 prosent aksjekursfall og 2 prosent renteøkning.

Supplerende kapital  

Er ikke innbetalt kapital. Det tar utgangspunkt i en beregning på hvor mye kapital selskapet vil kunne hente inn på et fremtidig tidspunkt. KLP har fått godkjent 2,5 % av premiereserven som supplerende kapital.

Swap  

(Rente- og valutabytteavtaler.) Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.

Tidligpensjon 

Alderspensjon basert på vedtektsfestet rett til uttak av pensjon forut for pensjonsalder hvis vilkår for "85-årsregel" eller AFP (65-66 år) er oppfylt.

Tilleggsavsetninger   

Tilleggsavsetninger består av avkastningsoverskudd som er tilbakeholdt hos forsikringsgiver. Tilleggsavsetningene er kontraktsfordelt, og følger med avtalen ved flytting til annen forsikringsgiver.

Tilleggsavsetningene fungerer som en buffer for forsikringsgiver mot fremtidige avkastningsunderskudd. Dersom avkastningen på pensjonsmidlene blir lavere enn den garanterte avkastningen, kan forsikringsgiver dekke differansen fra tilleggsavsetningene. Bruken er begrenset til å dekke inn manglende avkastning i intervallet 0 til garantert avkastning, slik at negativ avkastning kan ikke dekkes inn fra disse avsetningene. Tilleggsavsetningene kan maksimalt utgjøre 12 prosent av kontraktens premiereserve.

Tilleggskapital

("Tier 2"). Kapital av lavere kvalitet enn kjernekapital. Vanligvis begrenset til en andel av kjernekapital og/eller kapitalkrav.

Uførepensjon 

Dersom du blir arbeidsufør, kan du ha rett til uførepensjon fra KLP. I tillegg til uførepensjon fra KLP kan du ha krav på AAP (Arbeidsavklaringspenger) eller uføretrygd fra folketrygden. Disse ytelsene blir utbetalt av NAV.

Value at risk (VaR)    

En metode for å måle markedsrisiko. Beregningen baserer seg vanligvis på antakelsen om at den senere tids kurssvingninger (volatilitet) er representative for kurssvingningene i den nærmeste fremtid. VaR angir det potensielle verditapet for en portefølje av finansielle aktiva i løpet av en gitt tidsperiode for et gitt konfidensnivå.

Verdijustert avkastning         

Verdijustert avkastning er all avkastning som er oppnådd på forvaltning av kapitalen for en angitt periode. Denne avkastningen inneholder også urealisert avkastning, det vil si avkastning som ikke er sikret ved salg av eiendelene.

Volatilitet       

Graden av variasjon for enten et enkelt verdipapir eller en portefølje. Høy volatilitet betyr store svingninger.

Yield   

Yielden kalles også direkteavkastning. Eksempler kan være leieinntekter, rente, utbytte.

Ytelsesbasert pensjon

Ytelsespensjon er en pensjonsordning der den fremtidige pensjonsstørrelsen er avtalefestet. Summen av tjenestepensjonen og folketrygden skal ved full opptjening for eksempel utgjøre 66 prosent. Offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon. Virksomheter med ytelsespensjon for sine ansatte vil oppleve at forutsetninger om kostnader og avkastning kan endre seg, og at prisen de må betale for å sikre de ansatte den avtalte pensjonen endrer seg. Den ansatte vil derimot være sikret minimum den avtalte pensjonen.

Åttifemårsregelen

85-årsregelen gir ansatte med særaldersgrense mulighet til å ta ut alderspensjon tre år før særaldersgrensen, dersom summen av medlemstid og alder blir 85.