Stortinget-i-Oslo-flagg

Hva er en politisk eksponert person (PEP)?

KLP er pålagt å innhente informasjon for å avgjøre om du, et nært familiemedlem* eller kjent medarbeider** er en såkalt politisk eksponert person.

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger:

 • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
 • Medlem av styrende organ i politisk parti
 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Medlem av nasjonalforsamling 
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes 
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank 
 • Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang

* Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

** Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

 • Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
 • Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 • Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

Hvis du svarer ja på spørsmålet om du, et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider er en PEP ved kjøp av fond, kan det i enkelte tilfeller ta noe ekstra tid før fondskjøpet blir gjennomført.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.