Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
Mann med sorte sko kaste skygge

Aksjesparekonto vs fondskonto

Les mer om hva som skiller disse to kontotypene fra hverandre, og hvilken som passer ditt behov.

Aksjesparekonto

På aksjesparekonto i KLP kan du kun ha KLPs aksjefond. Det betyr at du ikke kan ha rente- og kombinasjonsfond på denne kontoen.

Aksjesparekontoen består av en ASK-fondskonto som blir opprettet ved kjøp av aksjefond. I tillegg må du ha en ASK-bankkonto som du oppretter i KLP Banken.

Fordeler

 • Å spare på aksjesparekonto passer for deg som ønsker å ha fleksibilitet til å kjøpe og selge aksjefond uten i betale skatt underveis.
 • Du kan ta ut innskuddene uten å betale skatt.
 • Du betaler først skatt når du tar ut mer penger enn du har investert.
 • På en aksjesparekonto kan du bytte mellom aksjefond uten å betale skatt underveis.
 • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjefond eller plasseres midlertidig på ASK-bankkonto. ASK-bankkonto er en rentefri bankkonto som opprettes i KLP Banken.
 • Du får skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekontoen.

Ulemper

 • Du kan bare ha en aksjesparekonto hos KLP. Skattemessig vil aksjesparekontoen blir behandlet samlet, også dersom du ønsker å for eksempel spare til flere barn på samme aksjesparekonto.
 • Ved flytting eller arv må alle aksjesparekontoene som står på samme person, flyttes samtidig.
 • Du får ikke skattefradrag på tap før aksjesparekontoen avsluttes.

Ordinær fondskonto

Du kan spare både aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond på en ordinær fondskonto i KLP.

Fordeler

 • Hver konto er et separat skatteobjekt. Du kan ha så mange ordinære fondskontoer du ønsker i KLP.
 • Denne type konto gjør det enklere å skille egen sparing fra barna sin sparing.
 • Det er enkelt å gi en ordinær fondskonto videre som gave eller arv. Du betaler først skatt ved realisasjon.

Ulemper

 • Bytte av aksjefond fører til realisasjon, det vil si at du må betale skatt på gevinst og får skattefradrag for tap. 
 • Du kan ikke ta ut den opprinnelige investeringen i aksjefond uten å betale skatt.
 • Selger du fondene må du skatte av gevinst, og du får skattefradrag for tap.

Om aksjesparekonto

Enkeltpersoner som har BankID kan opprette aksjesparekonto i KLP. Vi tilbyr ikke aksjesparekonto for mindreårige (gavesparing), eller for organisasjoner, aksjeselskap eller lignende.

Aksjefond fra KLP kan stå på vår aksjesparekonto. Vi tilbyr ikke aksjefond fra andre leverandører.

Du kan kun ha én aksjesparekonto hos KLP.

Om du tidligere har opprettet flere ASK-fondskontoer på samme fødselsnummer, blir de behandlet som én konto skattemessig. Det er ikke mulig å skille på ASK-fondskontoene verken skattemessig, eller ved arv eller flytting av aksjesparekontoen til en annen leverandør. 

Vil du spare til andre kan du i stedet opprette flere ordinære fondskontoer, som du kan gi videre som arv.

Det er mulig å kjøpe KLPs fond hos andre tilbydere, dersom du ønsker å spare til andre på ulike aksjesparekontoer. Ta kontakt med de ulike tilbyderne for å undersøke nærmere hvilken løsning de har.

Når du åpner en aksjesparekonto hos oss må du også opprette en ASK-bankkonto.

Du trenger en ASK-bankkonto for å ta ut penger midlertidig av aksjefond uten å realisere gevinst, eller om du vil flytte fond på aksjesparekontoen din til en aksjesparekonto hos en annen leverandør.

Kontoen er rentefri og sperret for annen bruk, og dekket av innskuddsgarantien fra bankenes sikringsfond.

Du kan selge hele eller deler av fondene dine på Min Side.

Der kan du velge mellom å overføre salgsummen til den vanlige bankkontoen din, eller til ASK-bankkontoen i KLP Banken. Overfører du mer enn den opprinnelige investeringen til en vanlig bankkonto må du skatte av gevinsten.

Du kan ta ut hele innskuddet ditt fra aksjesparekontoen og ASK-bankkontoen uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt.

Vil du få fradrag for tap, må du først ta ut alt fra aksjesparekontoen (og ASK-bankkontoen). Deretter må du gi oss beskjed om å avslutte aksjesparekontoen og ASK-bankkontoen. Tapet vil kun bli godkjent av Skatteetaten etter du har avsluttet aksjesparekontoen.

Du kan overføre hele (ikke deler av) aksjesparekontoen uten at det utløser skatt om mottaker også har aksjesparekonto. Mottakeren vil da overta ditt skattegrunnlag.

 

Skjermingsrenten er en rente som blir fastsatt av myndighetene hvert år. Den reduserer gevinstbeskatningen for sparere i aksjefond fordi avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Grunnlaget for beregningen av skjermingsrenten på aksjesparekontoer er litt annerledes enn for VPS-kontoer. For aksjesparekontoer beregnes skjermingsrenten med basis i laveste innskudd på aksjesparekontoen i av løpet av året.

Eksempel:

1. januar har du 100 000 kroner på aksjesparekontoen.

1. april selger du andeler for 50 000 kroner og tar det ut fra aksjesparekontoen.

1. august kjøper du andeler for 150 000 kroner.
31. desember er kostpris på innestående beholdning 200.000 kroner, men skjermingsrenten for året beregnes med utgangspunkt i laveste innskudd i løpet av året (50.000 kroner).
Er skjermingsrentesatsen 1 prosent, så blir skjermingsrenten for dette året 50.000 kroner x 0,01 = 500 kroner. 500 kroner av en eventuell gevinst er altså skattefri.  

Denne informasjonen finner du ved å logge deg inn på VPS Investortjenester.

 

 

Lurer du fortsatt på noe?

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss via vårt kontaktskjema eller på telefon 55 54 85 00

Kontaktskjema

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.