Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
Ann_Elisabeth_Tunli_Moe

Indeksfond lønte seg i 2023

2023 ble et godt år i finansmarkedene, og stadig flere bruker billige indeksfond som grunnmur i sparingen sin.

Tallenes tale fra i fjor viser at det er lurt. Vårt største fond, KLP AksjeGlobal Indeks, hadde for eksempel en avkastning på hele 28 prosent, smiler Ann-Elisabeth Tunli Moe i KLP Kapitalforvaltning.

Høye renter, inflasjon og internasjonal uro til tross, det norske fondsmarkedet vokste videre i 2023. Totalt ble det nettotegnet norske verdipapirfond for 68 milliarder kroner.

– Personkundene sto for nesten 30 prosent av dette. I underkant av halvparten av alle nordmenn sparer nå i aksjefond, forklarer avdelingsleder Tunli Moe.

Vi ser at stadig flere får øynene opp for at billige indeksfond bør være fundamentet i sparingen. Dette har institusjonelle investorer skjønt lenge, men personkundene kommer nå raskt etter. For ti år siden hadde personkunder bare fem prosent av sin aksjeeksponering i indeksfond. Nå har denne andelen vokst til 29 prosent, forklarer Tunli Moe.

Sparer gjennom avtaler

Den vanligste formen for sparing i fond er å gjøre det gjennom månedlige spareavtaler. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp er litt over 1100 kroner.

– Spareavtaler er en fornuftig form for langsiktig sparing, som gjør at du kjøper både i gode og dårlige tider, understreker Tunli Moe.

Det er litt flere menn enn kvinner som sparer i fond, men forskjellen er ikke veldig stor, og har blitt redusert de siste årene. En større andel unge sparer enn befolkningen over 40 år. Det kan muligens forstås som at unge har større behov for å spare til boligkjøp og pensjon.

Mange kvinnelige KLP-medlemmer

Rundt 15.000 av dem som har pensjon i KLP sparer i KLP-fond direkte hos KLP.

– I tillegg sparer nok mange i KLP-fond via våre distributører som DNB eller Nordnet, forklarer Tunli Moe.

Fordelingen blant KLP-medlemmene er annerledes enn i den generelle befolkningen. To tredjedeler av dem er kvinner, og 56 prosent er over 50 år.

– Dette henger nok sammen med at det er flere kvinner enn menn som jobber i kommunal sektor, og at medlemsmassen, inkludert pensjonister, er noe eldre enn den øvrige befolkningen, sier Tunli Moe.

Fremvoksende markeder og Norge

Fremvoksende markeder har utviklet seg relativt svakt det siste tiåret, men steg med tolv prosent i fjor. Oslo Børs, med sin spesielle bransjesammensetning, utviklet seg noe svakere enn de globale markedene. KLP AksjeNorge Indeks steg i underkant av ti prosent.

– Men vårt aktivt forvaltede norske aksjefond, KLP AksjeNorge Aktiv, hadde et meget godt år og steg med 16 prosent, smiler Tunli Moe.

Rentefond

Sentralbankene økte styringsrentene gjennom året både i Norge og internasjonalt. Dette gjør det mer attraktivt å spare i rentefond. KLP Likviditet, som er et godt alternativ til banksparing, ga en avkastning på 4,6 prosent i fjor. Løpende avkastning i dette fondet ligger for øyeblikket rundt 4,8 prosent, men dette vil variere over tid. Uansett vil løpende avkastning ofte være høyere enn det som er vanlig innskuddsrente i bankene.

Nysgjerrig på sparing i fond? Se oversikt over alle våre fond her Intern lenke

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.