Lilla høstblomster og strå

Kompensasjon for historiske pensjonskostnader for visse ideelle virksomheter

Myndighetene har bestemt at visse private virksomheter som leverer lovpålagte spesialhelsetjenester og statlige barnevernstjenester kan søke om tilskudd til dekning av historiske kostnader knyttet til offentlig tjenestepensjon.

Tilskuddet gjelder ikke for pensjonskostnader tilknyttet eventuelle oppdrag for private. Ordningen gjelder i denne omgang heller ikke for leveranser knyttet til kommunale oppgaver.

Se regjeringens omtale av saken

Tilskuddet bevilges etter søknad

Det skal ytes tilskudd til pensjonskostnader som følge av opptjening i offentlig tjenestepensjon før 2019. Penger som er bevilget til dette formålet fordeles av Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) etter søknad. Ytterligere informasjon og søknadsskjema finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Informasjonsmøte

Helse- og Omsorgsdepartementet, sammen med KLP, avholdt et informasjonsmøte om ordningen torsdag 7. mars 2019.

Det var mange spørsmål på informasjonsmøtet i forhold til løpende avtaler som har dekning av pensjonskostnader fra Staten i dag.

Løpende avtaler (med eksempelvis RHF) der pensjonskostnader allerede er dekket, må også nå søke Helsedirektoratet om å komme inn under tilskuddsordningen.

Dette gjelder selv om de ikke vil få utbetalt tilskudd under dagens avtale. Det er viktig å søke nå da bedriften kan komme i posisjon til å få tilskudd senere. Det er derfor også viktig at de melder fra til KLP så snart som mulig om at de kommer til å søke.

Se video av foredragene:

Presentasjon (PDF) - Dekning av historiske pensjonskostnader