konferansedeltaker sitter å noterer

Kurs og fagdager

Vi tilbyr våre kunder ulike kurs om arbeidsmiljø og skadeforebygging. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å bestille et kurs til virksomheten din. 

Planlagte fagdager

 • Forebygging av vold og trusler i arbeidslivet, i Bergen 16.september.
 • SMART oppvekst, i Oslo 23. september
 • Heltidskultur, i Oslo 22. oktober.
 • Frokostseminar om ledelse, i Tromsø i november.
 • Fagdag om arbeidsmiljø, i Stavanger i november.

Kurs for kunder med offentlig tjenestepensjon

I dette kurset får ledere teoretisk og praktisk kunnskap om helsefremmende ledelse. Kurset legger til rette for at lederne utvikler eget lederskap gjennom å trene på kommunikasjon og relasjonelle lederferdigheter. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som kombinasjon av foredrag, gruppeoppgaver og individuelle oppgaver.

Kurset krever at dere etablerer lederteam på tvers av organisasjonen. Teamene jobber sammen på og mellom samlingene.

Som en del av kurset, skal deltakerne lage en individuell treningsplan og gjennomføre egentrening.

Varighet

Tre samlinger á fire timer.

Innhold i kurset

 • Helsefremmende ledelse
 • Lederverdier og ledervisjon
 • Forskning om effektiv ledelse
 • Motivasjon i arbeidslivet
 • Treningsplan
 • Lederteam
 • Innsikt gir utsikt
 • Verdier og styrker
 • Relasjoner og relasjonsferdigheter
 • Tilbakemeldinger
 • Selvledelse og mindfulness

Ingen kursavgift

Kurset er kostnadsfritt for kundene våre med offentlig tjenestepensjon i KLP.

Send en epost til HMS-teamet, så kontakter vi deg.

KLP holder kurs om forebyggende og helsefremmende arbeid. I dette kurset får du teoretisk og praktisk kunnskap om forskjellen mellom forebyggende arbeid og helsefremmende arbeid. Du får også lære hvordan man kan utvikle et helsefremmende arbeidsmiljø.

Gjennomføring

Kurset foregår som kombinasjon foredrag, diskusjoner og gruppearbeid.

Varighet

Etter avtale

Innhold i kurset

 • Helsefremmende arbeid: historie og begreper
 • Helsefremmende arbeid vs forebyggende arbeid; Hva er forskjellen?
 • Praktiske eksempler fra arbeidslivet
 • Kjennetegn ved et helsefremmende arbeidsmiljø

Ingen kursavgift

Kurset er kostnadsfritt for våre kunder med offentlig tjenestepensjon i KLP.

Send en epost til HMS-teamet , så kontakter vi deg.

På kulturverksted jobber deltakerne med å komme frem til en felles forståelse av hvilken kultur dere har på arbeidsplassen i dag. Målet er å bli enige om kulturtrekk dere trenger i fremtiden for å løse kjerneoppgaven best mulig.

Gjennomføring

Arbeidsformen er en kombinasjon av foredrag og gruppediskusjoner. Alle deltakerne blir engasjert til å komme med sine bidrag. Ledelsen må sette av tid til at deltakerne kan jobbe med konkrete oppgaver mellom samlingene. KLP fasiliterer prosessen.

Varighet

To til tre halvdagssamlinger i løpet av et halvt år

Innhold i kurset

 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsverdier
 • Vår kjerneoppgave
 • Dagens kulturtrekk
 • Fremtidens kulturtrekk
 • Progresjon og oppfølging

Ingen kursavgift

Kurset er kostnadsfritt for våre kunder med offentlig tjenestepensjon i KLP.

Send en epost til HMS-teamet, så kontakter vi deg

Løsningsfokusert tilnærming er en strategi for å utvikle arbeidsplasser og for å håndtere problemer og konflikter. I løsningsfokusert tilnærming er tanken at man søker å kartlegge løsningene og fokusere på det som virker istedenfor å kartlegge problemene og fokusere på det som ikke virker.

I dette kurset får du kunnskap om positiv psykologi og løsningsfokusert tilnærming og om hvordan du kan bruke bruke løsningsfokusert tilnærming på arbeidsplassen i det daglige

Gjennomføring

Kurset består av en kombinasjon av foredrag, gruppeoppgaver og gruppediskusjoner

Varighet 

Fra 2 til 6 timer

Innhold i kurset

 • Positiv psykologi i arbeidslivet
 • Språk skaper virkelighet
 • Fra problemfokus til løsningsfokus
 • Hvordan skape en løsningsfokusert arbeidsplass

Ingen kursavgift

Kurset er kostnadsfritt for våre kunder med offentlig tjenestepensjon i KLP.

Send en epost til HMS-teamet, så kontakter vi deg.

Dette foredraget holder vi i tilknytning til KLPs informasjonsmøter for seniorer om pensjonsrettigheter.

Gjennomføring

Vi snakker om ulike faktorer som kan påvirke livskvaliteten i senkarrieren og pensjonisttilværelsen. Det blir diskusjonsoppgaver og mulighet for å prate sammen.

Innhold i kurset

Hva er livskvalitet og god helse for meg?

Hvordan kan jeg, arbeidsgiver og kollegaene min bidra til en god senkarriere for meg?

Hva gir det meg å stå i arbeid og hva gir det meg å være pensjonist?

Arbeidsform

Foredrag og samtaler i mindre grupper og i plenum.

Varighet

1 time

Ingen kursavgift.

Kurset er kostnadsfritt for våre kunder med offentlig tjenestepensjon i KLP.

Send en epost til HMS-teamet, så kontakter vi deg 

Vi skreddersyr kurs og foredrag på forespørsel og har kompetanse på følgende tema:

 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Kommunikasjon i endringsprosesser
 • Kommunikasjon og samhandling på arbeidsplassen
 • Ledelse og lederutvikling
 • Ledelse i et seniorperspektiv
 • Løsningsfokusert tilnærming
 • Organisasjonskultur
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Stressmestring og oppmerksomt nærvær
 • Ytringskultur

Det bør være minst 15 deltakere for at KLP skal holde kurs på din arbeidsplass. Samarbeid gjerne med en annen arbeidsgiver som har pensjon i KLP dersom dere er færre.

Praktiske forberedelser dere må gjøre:

 • Noen fra ledelsen holder en kort innledning om bakgrunnen for kurset/foredraget (5-10 minutter)
 • Bestille kurslokale. I kurslokalet trenger vi: projektor, høyttalere (lyd) som kan kobles til pc, nettilgang, flipoverark og tusjer
 • Bestille bevertning til kursdagen
 • Sende informasjon om kurset til ansatte og lage en deltakerliste som dere sender til KLP

Forberedelser KLP gjør

 • Forbereder og gjennomfører kurs/foredrag
 • Sender kurspresentasjon til kontaktpersonen etter kurset
 • Bestiller/dekker reise og opphold for kursholder(e)

Ingen kursavgift

Kurset er kostnadsfritt for våre kunder med offentlig tjenestepensjon i KLP.

Send enepost til HMS-teamet, så kontakter vi deg.

Kurs for skadeforsikringskunder

I dette kurset lærer dere om verdien av systematisk HMS-arbeid, og hvordan dette kan drives i praksis i små og mellomstore kommuner. Metoden sikrer at den politiske og administrative ledelsen får oversikt over vesentlige risikoområder i de kommunale virksomhetene.

Kurset er utviklet av Norsk brannvernforening i samarbeid med KLP Skadeforsikring og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Kurset tar utgangspunkt i kravene som stilles i Internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging

Hvem passer kurset for?

Kommunale eiendomsforvaltere, rådmenn, virksomhetsledere, verneombud og brukere av kommunale bygg

Gjennomføring

Kurset foregår som kombinasjon foredrag, diskusjoner og gruppearbeid ute hos kunden. Ta med egen PC med trådløs nettverkstilgang

Innhold i kurset

 • Hva er systematisk sikkerhetsforvaltning?
 • Grunnleggende metodikk
 • Roller, ansvar og oppgaver
 • Praktisk innføring i bruk av temaveilederen Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg; modul I og modul II. K
 • Praktisk innføring i bruk av støtteverktøyet "IK-bygg", et excelbasert verktøy for systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. 

Varighet
1 dag

Deltageravgift
Ingen

Sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen beskriver hva forsikringstaker skal gjøre for å unngå skader, og hva slags sertifikater som trengs for å utføre visse arbeider.  Forsikringsavtalen refererer også til offentlige lover og forskrifter. 

Brudd på sikkerhetsforskriftene kan føre til at erstatningen etter skade blir redusert eller i verste fall faller bort. For å unngå en slik situasjon er det viktig at kundene våre kjenner til de viktigste sikkerhetsforskriftene. 

Hvem passer kurset for?
Virksomhetsledere og driftsteknikere

Gjennomføring
I denne samlingen går vi gjennom de sikkerhetsforskriftene som vi av erfaring vet at kan skape utfordringer ved skadeoppgjør.

Varighet
1 time

Deltakeravgift
Ingen

Vår erfaring er at driftsteknikere og vaktmestere er en viktig ressurs i det skadeforebyggende arbeidet. De er mye rundt om på eiendommene, og kan observere forhold som kan være en risiko. 

Hvem passer kurset for?
Driftsteknikere og vaktmestere

Gjennomføring
Vi tar for oss de viktigste sikkerhetsforskriftene i forsikringsavtalen. Vi går også gjennom eksempler på forhold som kan føre til større uønskede hendelser.

Varighet
4 timer
- 2 timer teori (med praktiske eksempler)
- 2 timer befaring på et av kommunens formålsbygg. Funnene fra befaringen blir diskutert i plenum.

Sted
Hos kommunen

Deltakeravgift
Ingen

Av erfaring vet vi at bilskader er en utfordring hos hjemmebaserte tjenester. Dette gjelder i de aller fleste kommuner. Disse bilskadene fører ofte til en vesentlig kostnad for kommunen. Flere kommuner har tatt tak i denne problemstillingen ved hjelp av kurs for sjåførene og organisatoriske tiltak.
For å lykkes i dette arbeidet må det være et systematisk fokus på problemstillingen.

Hvem passer kurset for?
Sjåfører i hjemmebaserte tjenester

Gjennomføring
Teoretisk kurs for sjåførene. Her diskuterer vi når, hvor, hvordan og hvorfor disse bilskadene oppstår, og hva vi kan gjøre for å få ned skadekostnadene. 

Varighet
2 timer

Sted
Hos kommunen

Deltakeravgift
Ingen

Forebygging av personskader kan være krevende, fordi det er mange forskjellige årsaker til at personskader oppstår.
Vår erfaring er at det skjer færre skadehendelser der det finnes god HMS-kultur i hele organisasjonen. Et slikt systematisk HMS-arbeid må drives av den enkelte virksomheten.

Hvem passer kurset for?
HR og personal, enhetsledere i kommunen

Gjennomføring:

Fagsamlinger
Vi kan arrangere fagsamlinger hvor vi tar opp spesifikke tema. Fagsamlingene skal understøtte det HMS-arbeidet som allerede drives i virksomheten.

Informasjonsmøter
Vi kan også gjennomføre informasjonsmøter hvor vi går gjennom forsikringsdekningene og hvordan man skal forholde seg dersom noen blir skadet.  

Varighet
2 timer

Sted
Hos kunden

Deltakeravgift
Ingen

Hva slags hendelser en virksomhet kan komme i ansvar for, kan være svært varierende. Dette kan også endres også over tid, for eksempel med endringer i vær og klima, eller ved at det kommer lovendringer eller ny rettspraksis.

Det kan være stor forskjell på hva man selv ser som et moralsk ansvar, og hva som faktisk er et rettslig erstatningsansvar. Dersom kommunen får et krav om erstatningsansvar mot seg, anbefaler vi å sende kravet til forsikringsselskapet og henvise til dette på spørsmål om innrømmelse av ansvar. Meld også fra til forsikringsselskapet dersom dere forventer at det kommer et slikt krav.

Hvem passer kurset for?
Rådmenn, enhetsledere

Gjennomføring
Vi går gjennom innholdet i ansvarsforsikringen, og hva kommunen bør gjøre dersom erstatningskrav blir reist eller forventes å bli reist.

Varighet
2 timer

Målgruppe
Rådmenn, enhetsledere

Sted
Hos kunden

Deltakeravgift
ingen

epost

Har du spørsmål om arbeidsmiljøkurs?

epost

Har du spørsmål om skadeforebygging, eller ønsker dere et kurs?

Kontakt fagsjef Geir Grønsholt