To ansatte på sykehus

Yrkesskade-erstatning ved koronasmitte

Yrkesskadereglene i folketrygden er endret slik at ansatte som pådrar seg sykdommen covid-19 med alvorlige komplikasjoner på jobb, sikres gode økonomiske rettigheter.

Det betyr at yrkesskadeforsikring i KLP nå også dekker yrkesskader som ansatte får som følge av covid-19.

Det er regjeringen som har bestemt at yrkesskadereglene nå endres, formelt sett ved å ta det inn i en forskrift til yrkesskadeloven.

Reglene trådte i kraft med virkning fra 01.03.2020.

Hvem har rett til yrkesskadeerstatning ved covid-19?
Etter forskrift om yrkessykdommer er det i første rekke helsepersonell som vil få godkjent yrkessykdom i NAV som følge av smitte. Men forskriften lister også opp andre yrker. Det er:

- personer som arbeider i laboratorium med vedkommende smittestoff
- personer som arbeider på sosialkontor, i medisinske og sosiale institusjoner, barnehjem, aldershjem o.l.
- utekontakter
- eller andre steder der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare. 

Det avgjørende er at smitte har skjedd under arbeid. For andre enn helsepersonell som jobber direkte med smittede pasienter, er det vanskelig å bevise at smitten har skjedd under arbeid. Særlig gjelder dette når samfunnet er i en pandemi, slik som ved covid-19. 

For at covid-19-smitte skal bli godkjent som yrkessykdom, er det i tillegg krav om at det må være alvorlige komplikasjoner som følge av sykdommen.