Barnetegninger med tegninger av barn og navn

Elevforsikring for kommuner og fylkeskommuner

Barnehagebarn og elever som er forsikret i KLP, har krav på erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Kommuner og fylkeskommuner plikter å ulykkesforsikre alle elever ved grunnskoler og videregående skoler i henhold til forskriftene til opplæringsloven. Plikten gjelder også for lærlinger og lærekandidater, men ikke for elever under opplæring organisert spesielt for voksne.

Forsikringen kan omfatte barn/elever i kommunale grunnskoler, videregående skoler, barnehager og lignende institusjoner, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem.

Forsikringen omfatter skader som skjer

  • innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde i ordinær skole-/barnehagetid
  • under deltakelse i undervisning, lek, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner og reiser. Som foregår under skolens/FAUs/barnehagens ledelse. Gjelder også Operasjon dagsverk.
  • under reiser/arrangementer for øvrig som har karakter av klassetur og lignende, og hvor lærer deltar.
  • på direkte vei til og fra skolen/ barnehagen og hjemmet.
  • under opphold i SFO
  • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid, og på vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.
  • under alle aktiviteter for barn i kommunens regi.

For internatelever gjelder forsikringen også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid. Og på direkte reise til og fra skolen i forbindelse med ferie med mer.

For fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden.

Forsikringen gir utbetaling ved

  • varig medisinsk invaliditet (ménerstatning)
  • behandlingsutgifter ved ulykkesskade
  • dødsfall

Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet.