Barnetegninger

Elevforsikring for kommuner og fylkeskommuner

Barnehagebarn og elever som er forsikret i KLP, har krav på erstatning ved ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet eller dødsfall.

Kommuner og fylkeskommuner plikter å ulykkesforsikre alle elever ved grunnskoler og videregående skoler i henhold til forskriftene til opplæringsloven. Plikten gjelder også for lærlinger og lærekandidater.

Forsikringen gjelder for 

 • barn og ungdom i grunnskole og videregående skole, SFO og barnehage, og som deltar i andre aktiviteter i kommunal og fylkeskommunal regi.
 • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. 
 • barn i fosterhjem og avlastningshjem, og den gjelder da hele døgnet. 

Forsikringen gjelder også på vei til og fra barnehagen, skolen eller praksisplassen.

Dette dekker forsikringen

 • Varig medisinsk invaliditet* (ménerstatning), inntil 5 G eller 10 G (sjekk med skolen hvilken sum som gjelder for kommunen din).
 • Dødsfall på grunn av ulykke.
 • Behandlingsutgifter dekkes når merutgifter til lege/tannlege kan dokumenteres. Slike behandlingsutgifter betales ut i inntil tre år fra skadedagen, begrenset til 1 G, som p.t. er 124.028 kroner.

*Erstatning beregnes etter grad av medisinsk invaliditet. 

NAV dekker medisinsk behandling for elever

Dersom det skjer en ulykkesskade i skoletiden, dekker NAVs yrkesskadeordning de fleste former for nødvendig medisinsk behandling. Behandlingsutgifter som kan dekkes hos NAV, blir ikke dekket av barne- og elevulykkesforsikringen, og skal derfor ikke meldes til forsikringsselskapet.

Når skal du melde skade?

Det er ikke nødvendig å melde skaden til forsikringsselskapet dersom den er registrert hos skolen, i kommunen eller hos NAV.

Det er tilstrekkelig å vise til hendelsen slik den er registrert hos kommunen, dersom du på et senere tidspunkt ønsker å komme tilbake til saken. Det er ikke nødvendig å registrere skaden hos forsikringsselskapet «for sikkerhets skyld».

Først når en skade har medført utgifter til medisinsk behandling som ikke dekkes fra annet hold, eller dersom skaden har gitt varige medisinske følger, behøver du å melde skaden til forsikringsselskapet.

Forsikringen dekker ikke 

 • Utgifter til opphold i hotell, rekonvalesenthjem, privat sykehus eller lignende, med mindre det foreligger avtale med NAV.
 • Erstatning ved behandlingsutgifter, når erstatningen er dekket etter folketrygdloven eller yrkesskade-forsikringsloven.
 • Forsettlig eller grovt uaktsomt fremkalte hendelser.
 • Tannskade som følge av spising.
 • Skade som skyldes sykelige tilstander (for eksempel besvimelse).
 • Kosmetiske operasjoner og behandling i private klinikker uten avtale med NAV.
 • Klær, briller og personlige effekter som blir ødelagt. Dette må foresatte eventuelt forsikre. 
  Dersom privat løsøre blir ødelagt på grunn av grov uaktsomhet fra ansatte/personale, kan foresatte fremsette krav mot skole/barnehage/institusjonen.

Reiseforsikring for elever

Gjelder for elever som reiser i regi av skolen, med inntil 70 dagers varighet, i hele verden. Dette dekkes på reise:

SUM
Forsinket bagasjeInntil 5000 kroner per pers.
Arbeidsgivers eiendelerInntil 15.000 kroner
Skade på eller tyveri av eiendelerUbegrenset, men inntil 40.000 kr. per gjenstand per skadetilfelle.
SykeutgifterUbegrenset
AvbestillingUbegrenset