Ofte stilte spørsmål fra forsikringskundene våre

16.10.20

Her kan du se hva andre som jobber i kommuner, helseforetak og bedrifter har spurt oss om. Trykk på en kategori, så ser du spørsmålene som er stilt om temaet.

Har du kollidert med et annet kjøretøy, må du fylle ut Europeisk skademelding i samarbeid med føreren av det andre kjøretøyet. Gjenpart av felles undertegnet skademelding skal deretter sendes til eget forsikringsselskap. Dette er svært viktig!

Meld skaden til KLP Skadeforsikring på nett uten å logge inn på Kundeside. Har du allerede fylt ut et skadeskjema, kan du laste opp dette som et vedlegg til skademeldingen. 

Kontakt et verksted for timeavtale. Skaden må takseres før den utbedres. Gi verkstedet beskjed om at det er en forsikringssak hos KLP, så vil verkstedet sørge for takst av skaden før den blir reparert.

Ja, men vi erkjenner ikke erstatningsplikt for eventuelle utlegg før alle faktaopplysninger foreligger, og vi har grunnlag for å ta stilling til om skaden er dekningsmessig.

Kontakt derfor KLP så snart som mulig etter en skade på telefon 55 54 85 00 eller på e-post.

Ja, du må ringe KLP Veihjelp på 55 54 85 00 – 24 timer i døgnet. KLP Veihjelp sørger for nødvendig assistanse fra en stasjon i nærheten av der uhellet skjedde.

Leiebil er en tilleggsdekning som ikke automatisk er inkludert i kaskoforsikringen, men som KLP Skadeforsikring kan tilpasse deres behov. Ta kontakt med vår kundeserviceavdeling på telefon 55 54 85 00 eller e-post.

Vi anbefaler alle kunder å ha skademeldingsskjema (Europeisk skademelding) liggende i bilen sammen med vognkortet. Har du ikke dette, kan du ringe oss på 55 54 85 00, og vi sender straks skademelding.

Skadehendelser skal meldes til KLP via Kundeside. Du kan laste opp Europeisk skademelding som et vedlegg til skademeldingen på Kundeside.

Ikke alle våre kunder har dette inkludert i forsikringen. Du bør derfor ta kontakt med kundeserviceavdelingen vår på telefon 55 54 85 00 eller e-post for å avklare hvilke vilkår som gjelder for virksomheten du jobber i.

Alle biler har fri kjørelengde i KLPs bilforsikringer for offentlig sektor og bedrifter. Dermed slipper virksomheten å ha kontroll på hvor mye bilen har kjørt til enhver tid.

Grønt kort er et bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet. Dette kan du få ved å kontakte KLP sin kundeserviceavdeling på e-post eller telefon 55 54 85 00.

En oppdatert oversikt over hvilke land som krever Grønt kort finner du på Trafikkforsikringsforeningens nettsider.
Husk at du må ha med Grønt kort også på tilhengeren dersom du skal til Tyskland.

Har dere allerede sendt inn felles undertegnet skademelding, så kan du be motpart kontakte oppgjørsavdelingen i KLP Skadeforsikring på telefon 55 54 85 00. Motparten bør da oppgi referansen til KLP Skadeforsikrings registreringsnummer på saken din.

Dersom skaden ikke er meldt inn tidligere, bør dette gjøres med en gang dersom det er sannsynlig at motparten vil fremme krav.

Ja, men vi erkjenner ikke erstatningsplikt for eventuelle utlegg før alle faktaopplysninger foreligger, og vi har grunnlag for å ta stilling til om skaden er dekningsmessig.

Kontakt derfor KLP så snart som mulig etter en skade på telefon 55 54 85 00 eller e-post.

Den enkelte saksbehandler i KLP gjør dette når det er nødvendig.

Ja, hærverk dekkes i forbindelse med innbrudd. 

En ansvarsforsikring dekker ulike former for erstatningsansvar du kan komme i etter gjeldende lover og regler. KLP Skadeforsikring tilbyr ulike ansvarsforsikringer tilpasset kundenes behov, for eksempel kommuneansvar, ansvar næringsbygg og næringsdrift, byggherreansvar og huseieransvar.

Eksempler på ansvarssaker:

 • Som arbeidsgiver er du ansvarlig dersom en av dine arbeidstakere uaktsomt skader en person, gjenstand eller eiendom. Det følger av skadeserstatningsloven § 2-1.
 • Som huseier er du ansvarlig for skader som følge av snøras fra tak, glatte ute- og innearealer, særskilte faremomenter ved bygget og lignende. Også her gjelder vilkår om uaktsomhet hos deg eller noen du svarer for. Utilstrekkelig vedlikehold, kontroll eller sikkerhetsrutiner kan representere uaktsomhet.
 • Som eier av maskiner og produksjonsutstyr er du ansvarlig for skader som skyldes maskinens beskaffenhet og sikkerhetsrisiko.
 • Som produsent har du ansvar for produkt som viser seg å ha skadelige egenskaper – det følger av produktansvarsloven.
 • Som nabo er du ansvarlig for tiltak som representerer skade eller ulempe etter naboloven.
 • For enkelte virksomheter gjelder dessuten såkalt objektivt ansvar, det vil si at ansvar for skade på person eller ting oppstår uavhengig av skyld. Sprengningsarbeider og oppbevaring av eksplosiver, del av bygning som faller ned, høyspentanlegg og vannledninger er eksempler på denne type ansvar, tidligere kalt ansvar for farlig bedrift. Ansvar etter forurensningsloven er også i denne kategorien.

Skader som skyldes samme hendelse, for eksempel tilstopping av avløpsnettet etter mye regn, kaller vi samleskader.
Slike skader regnes som én skade og det beregnes én egenandel.

Her kan du lese mer om hvordan vi behandler samleskader

Nei, dette er et spørsmål den enkelte saksbehandler i KLP skal ta stilling til. En eventuell ansvarserkjennelse fra deg/din virksomhet som kunde vil ikke være bindende for KLP.

Nei, dekningen omfatter kun tap påført tredjepersons person eller ting.

Faktura sendes ut 35 dager før hovedforfall.

Arbeidsgiver har plikt til å opplyse den ansatte om at de har rett til å kjøpe en fortsettelsesforsikring når de slutter i jobben. Den individuelle fortsettelsesforsikringen vil kunne gi samme erstatning som den kollektive avtalen til arbeidsgiver.

Den ansatte kan fortsatt være omfattet av en dødsfallsdekning under permisjon og uførhet, avhengig av hva slags forsikringsavtale arbeidsgiver har. Har arbeidsgiver inngått avtale om tilleggsdekning for uførhet, kan det bli aktuelt med utbetaling av erstatning for uførhet.

Arbeidsgiver skal, i samarbeid med de etterlatte, fylle ut og sende melding om dødsfall til KLP. 

Ja, premien for gruppelivsforsikring innberettes i sin helhet Premien avregnes i forhold til hvor lenge den ansatte har vært i jobb. Se beløpet i avtalen som finnes på Kundeside.

Alle arbeidsgivere, offentlige og private, plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen er regulert i lov, og dekker økonomisk tap og medisinsk skade den ansatte blir påført som følge av en ulykke på jobb (yrkesskade) eller som følge av påvirkning av skadelige stoffer (yrkessykdom) på jobb.

I kommunal sektor inneholder også Hovedtariffavtalen bestemmelser om erstatning ved yrkesskade/yrkessykdom. Avtalen gjelder ved siden av loven, og den ansatte får utbetalt erstatning etter det regelsettet (lov eller avtale) som gir høyest utbetaling.

Arbeidstaker er dekket av forsikringen ved ulykkesskader som skjer i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Ikke alle hendelser og skader gir rett til erstatning. For at du skal ha krav på erstatning, må følgende være oppfylt:

 • Det må ha skjedd en arbeidsulykke. Ikke alle hendelser anses som en arbeidsulykke.
 • De plagene og det økonomiske tapet du har må skyldes ulykken. Du får ikke erstatning for plager du hadde før ulykken, eller skader som skyldes slitasje/belastning over tid før ulykken skjedde. 
 • Meld fra om skaden til arbeidsgiveren din.
 • Be arbeidsgiveren din vurdere om skaden også skal meldes til KLP. Det er ikke nødvendig å melde fra til KLP dersom skaden ikke fører til økonomisk tap eller varige plager.
 • Hvis skaden skal meldes til KLP, ber du arbeidsgiveren din om å logge seg inn på Kundeside og sende deg en link for videre utfylling av skademeldingsskjema.
 • Du må fylle ut skademeldingsskjemaet så godt som mulig. Det er viktig at du beskriver så nøyaktig som mulig hva som skjedde og hvordan skaden oppsto.
 • Arbeidsgiver har en plikt til å melde alle yrkesskader til NAV umiddelbart etter at skaden har skjedd.
 • Arbeidsgiver skal melde alvorlige yrkesskader til Arbeidstilsynet.
 • Arbeidsgiver har plikt til å melde skaden til KLP dersom det antas at skaden er alvorlig og/eller langvarig. Dette betyr at arbeidsgiver kan avvente å melde skaden til KLP inntil man vet omfanget av skaden. Når arbeidsgiver melder skade på en av sine ansatte til KLP, bekrefter arbeidsgiver arbeidsforholdet. 
 • Arbeidsgiver logger seg inn på Kundeside og melder saken derfra. Arbeidsgiver kan deretter videresende en lenke til den ansatte, som fyller ut skademeldingsskjemaet.
 • Forsikringsansvarlig i kommunen/bedriften skal ha tilgang til Kundeside. Dersom du ikke har tilgang til Kundeside, må du ta kontakt med forsikringsansvarlig. 
 • Yrkesskader skal meldes når det antas at skaden er alvorlig og/eller langvarig. Dette betyr at man kan avvente innmelding til KLP inntil man vet omfanget av skaden.
 • Yrkesskader som kun medfører behandlingsutgifter, skal normalt ikke meldes til KLP. Da må arbeidstakeren rette kravet til Helfo, som i utgangspunktet skal dekke alle nødvendige behandlingsutgifter ved yrkesskade. Saken kan meldes til KLP dersom Helfo avslår å dekke utgiftene helt eller delvis. Vi må da få kopi av avslagsbrevet fra Helfo.
 • Meldefrist: En yrkesskade anses meldt til KLP når den er registrert skriftlig i arbeidsgivers system. 
 • KLP tar kontakt med den ansatte med informasjon om videre saksgang innen en uke etter at saken er registrert.
 • KLP vurderer om den ansatte har krav på erstatning. Om ulykken har medført varige plager og tap, kan tidligst vurderes ett år etter at ulykken skjedde.
 • Arbeidsgiver har ikke rett til innsyn i saken.
 • Ménerstatning er erstatning for varig medisinsk invaliditet, det vil si erstatning for varig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell, og uavhengig av kjønn, alder, yrke og liknende.
  For eksempel gir tap av korsbånd fem prosent varig medisinsk invaliditet.
 • Yrkesskadeforsikringen dekker ménerstatning dersom din varige medisinske invaliditet som følge av skaden er 15 prosent eller mer. 

Forsikringen kan gi rett til erstatning hvis du blir varig ufør til ethvert yrke, ikke kun til det yrket du hadde før ulykken skjedde.

KLP kan dekke tap av inntekt du har hatt som følge av skaden. Dersom du er sykemeldt utover et år, vil du gå over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Forsikringen kan da dekke differansen mellom den lønnen du ville hatt dersom du hadde vært i arbeid og det du får utbetalt fra NAV og ande pensjoner. 

 • Dersom yrkesskaden er godkjent i NAV, er det Helfo som i utgangspunktet skal dekke alle nødvendige behandlingsutgifter. I vedtaksbrevet fra NAV finner du informasjon om hva du gjør for å søke om at utgiftene dine blir dekket.
 • Forsikringen dekker tannbehandling som ikke dekkes av Helfo.
 • Forsikringen dekker ikke behandling hos private behandlere. KLP kan likevel dekke nødvendig behandling i akuttfasen med henvisning fra lege, for eksempel behandling hos kiropraktor og psykolog.

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen er ikke innberetningspliktig. Premien for alle øvrige dekninger som arbeidsgiver tegner skal lønnsinnberettes for hver ansatt. Premien avregnes i forhold til hvor lenge den ansatte har vært i jobb. Se beløpet i avtalen som finnes på Kundeside.

Alle ansatte er omfattet. Det avgjørende er om personen defineres som arbeidstaker etter yrkesskadeforsikringsloven, og det skal ikke mye til før han er det og er dekket av regelverket. Tilkallingsvikarer, sommervikarer og personer som er utplassert som del av opplæring/arbeidstrening, er alle arbeidstakere i lovens forstand. Det går likevel en nedre grense for hvor kort og løst et engasjement kan være. Hvor grensen går, må avgjøres konkret.

Etter hovedtariffavtalen har deltidsansatte samme rettigheter etter avtalen som heltidsansatte, dersom ikke annet fremgår av den enkelte bestemmelse.

Forsikringen må utvides med denne dekningen.

Etter hovedtariffavtalen er kommunale arbeidstakere også dekket på direkte reise til eller fra arbeidsstedet. Flere arbeidsgivere utenfor Hovedtariffavtalens virkeområdet tegner tilleggsdekninger for sine ansatte for skader som skjer på vei til og fra arbeid. Skader som skjer på vei til og fra arbeid, regnes ikke som en yrkesskade. Det er egne vilkår for hva forsikringen omfatter ved skader som skjer på vei til og fra jobb. 

 • Meld fra om skaden til din arbeidsgiver. Din arbeidsgiver undersøker om de har tegnet forsikring for skader som skjer på vei til eller fra jobb.
 • Hvis arbeidsgiveren din har tegnet slik forsikring og du har hatt utgifter, ber du arbeidsgiveren din om å logge seg inn på Kundeside og sende deg en link for videre utfylling av skademeldingsskjema.
 • Du må fylle ut skademeldingsskjemaet så godt som mulig. Det er viktig at du beskriver så nøyaktig som mulig hva som skjedde og hvordan skaden oppsto.
 • Arbeidsgiver må undersøke om de har tegnet forsikring for sine ansatte for skader som skjer på vei til eller fra jobb.
 • Arbeidsgiver har plikt til å melde skaden til KLP, dersom den ansatte har hatt utgifter eller det antas at skaden er alvorlig og/eller langvarig.

Når skaden har medført utgifter for den ansatte eller det antas at skaden er alvorlig og/eller langvarig, skal arbeidsgiver melde skaden til KLP innen et år etter at skaden skjedde.

 • Arbeidsgiver logger seg inn på Kundeside og melder saken derfra. Arbeidsgiver kan da videresende en link til den ansatte, som fyller ut skademeldingsskjemaet.
 • Forsikringsansvarlig i kommunen/bedriften skal ha tilgang til kundesiden. Dersom du selv ikke har tilgang til kundesiden, må du ta kontakt med forsikringsansvarlig. 
 • KLP tar kontakt med den ansatte med informasjon om videre saksgang innen en uke etter at saken er registrert.
 • KLP vurderer om du har krav på erstatning. Om ulykken har medført varige plager og tap, kan tidligst vurderes et år etter ulykken skjedde.
 • Arbeidsgiver har ikke rett til innsyn i saken.

Ikke alle hendelser og skader gir rett til erstatning. For at du skal ha krav på erstatning, må følgende være oppfylt:

 • Det må foreligge en ulykke. Ikke alle hendelser anses som en ulykke.
 • De plagene og det tap du har må skyldes ulykken. Du får ikke erstatning for plager du hadde før ulykken, eller skader som skyldes slitasje/belastning over tid før ulykken skjedde. 
 • Menerstatning er erstatning for varig medisinsk invaliditet, det vil si erstatning for varig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, som en bestemt skade normalt gir. Invaliditetsgraden fastsetter på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av kjønn, alder, yrke og liknende. Eksempelvis gir tap av korsbånd 5 prosent varig medisinsk invaliditet.
 • Forsikringen dekker menerstatning dersom din varige medisinske invaliditet som følge av skaden er 15 prosent eller mer.

Forsikringen kan gi rett til erstatning hvis du blir varig ufør til ethvert yrke, ikke kun til det yrket du hadde før ulykken skjedde. 

Nei, forsikringen dekker ikke tap i inntekt. 

 • Forsikringen dekker nødvendige og rimelige behandlingsutgifter foreskrevet av lege i inntil 3 år fra skaden oppsto, begrenset opp til 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
 • Forsikringen dekker ikke privat behandling, røntgen eller opphold ved private sykehus, selv om dette kan medføre kortere ventetid.
 • Forsikringen dekker ikke utgifter til akupunktur, massasje og andre alternative behandlingsmetoder.
 • Eventuell egenandel fremkommer av forsikringsbeviset.
 • Send inn en oversikt over behandlingsutgiftene dine til KLP, gjerne per e-post til personskade@klp.no. Du må selv betale for behandlingen, og deretter søke KLP om dekning av utgiftene. Ta vare på kvitteringene. 
 • Meld fra om skaden til din arbeidsgiver. Din arbeidsgiver undersøker om de har tegnet forsikring for skader som skjer på fritiden.
 • Hvis arbeidsgiveren din har tegnet slik forsikring og du har hatt utgifter, ber du arbeidsgiveren din om å logge seg inn på Kundeside og sende deg en link for videre utfylling av skademeldingsskjema.
 • Du må fylle ut skademeldingsskjemaet så godt som mulig. Det er viktig at du beskriver så nøyaktig som mulig hva som skjedde og hvordan skaden oppsto.
 • Arbeidsgiver må undersøke om de har tegnet forsikring for sine ansatte for skader som skjer på fritiden.
 • Arbeidsgiver har plikt til å melde skaden til KLP, dersom den ansatte har hatt utgifter eller det antas at skaden er alvorlig og/eller langvarig.

Når skaden har medført utgifter for den ansatte eller det antas at skaden er alvorlig og/eller langvarig, skal arbeidsgiver melde skaden til KLP innen et år etter at skaden skjedde.

 • Arbeidsgiver logger seg inn på Kundeside og melder saken derfra. Arbeidsgiver kan da videresende en link til den ansatte, som fyller ut skademeldingsskjemaet.
 • Forsikringsansvarlig i kommunen/bedriften skal ha tilgang til kundesiden. Dersom du selv ikke har tilgang til kundesiden, må du ta kontakt med forsikringsansvarlig. 
 • KLP tar kontakt med den ansatte med informasjon om videre saksgang innen en uke etter at saken er registrert.
 • KLP vurderer om du har krav på erstatning. Om ulykken har medført varige plager og tap, kan tidligst vurderes et år etter ulykken skjedde. 
 • Arbeidsgiver har ikke rett til innsyn i saken.

Ikke alle hendelser og skader gir rett til erstatning. For at du skal ha krav på erstatning, må følgende være oppfylt:

 • Det må foreligge en ulykke. Ikke alle hendelser anses som en ulykke.
 • De plagene og det tap du har må skyldes ulykken. Du får ikke erstatning for plager du hadde før ulykken, eller skader som skyldes slitasje/belastning over tid før ulykken skjedde.
 • Menerstatning er erstatning for varig medisinsk invaliditet, det vil si erstatning for varig fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, som en bestemt skade normalt gir. Invaliditetsgraden fastsetter på grunnlag av Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Invaliditetsgraden fastsettes uavhengig av kjønn, alder, yrke og liknende. Eksempelvis gir tap av korsbånd 5 prosent varig medisinsk invaliditet.
 • Forsikringen dekker menerstatning dersom din varige medisinske invaliditet som følge av skaden er 15 prosent eller mer.

Forsikringen kan gi rett til erstatning hvis du blir varig ufør til ethvert yrke, ikke kun til det yrket du hadde før ulykken skjedde. 

Nei, forsikringen dekker ikke tap i inntekt.

 • Forsikringen dekker nødvendige og rimelige behandlingsutgifter foreskrevet av lege i inntil 3 år fra skaden oppsto, begrenset opp til 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
 • Forsikringen dekker ikke privat behandling, røntgen eller opphold ved private sykehus, selv om dette kan medføre kortere ventetid.
 • Forsikringen dekker ikke utgifter til akupunktur, massasje og andre alternative behandlingsmetoder.
 • Eventuell egenandel fremkommer av forsikringsbeviset.
 • Send inn en oversikt over behandlingsutgiftene dine til KLP, gjerne per e-post til personskade@klp.no. Du må selv betale for behandlingen, og deretter søke KLP om dekning av utgiftene. Ta vare på kvitteringene. 

a) Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade inntruffet under deltakelse i 

 • boksing, bryting, judo, karate og andre lignende kampidretter
 • hanggliding, paragliding, fallskjermhopping, ballongfart eller flyving med mikro- eller ultra lette fly

b) Uten særskilt avtale gjelder forsikringen ikke ulykkesskade inntruffet under deltakelse i

 • Enhver form for dykking med tilførsel av luft eller pustegass
 • Bobsleigh eller aking
 • Kappritt til hest
 • Utforrenn som er godkjent av forbund eller krets
 • Fotball-, håndball-, rugby-, amerikansk fotball-, bandy- og ishockeykamper som er obligatoriske eller approbert av forbund eller krets. Bedriftsidrettskonkurranser vil dog være dekket
 • Hastighetsløp med motorvognkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp
 • Fjellklatring utenfor Norden
 • Oppdagelsesreiser eller ekspedisjoner

KLP utbetaler dødsfallserstatningen som et engangsbeløp til etterlatte når forsikringstakeren dør.

Erstatningen vil kunne være den samme som den ansatte hadde gjennom den kollektive avtalen til arbeidsgiver.

De etterlatte fyller ut og sender melding om dødsfall til KLP når forsikringstakeren dør. 

Ved alvorlige og/eller akutte hendelser som behandlingskrevende sykdom, ulykke, hjemtransport og tilkalling kan du kontakte vår alarmsentral, SOS International, som er åpen 24 timer i døgnet på telefon +47 22 96 50 46.

Ved andre henvendelser som tyveri, forsinket bagasje, andre forsinkelser eller mindre alvorlig sykdom/skade kan du kontakte oss på (+47) 55 54 85 00, eller gjennom kontaktskjemaet for skademelding.

Dersom din innsjekkede bagasje er mer enn fire timer forsinket ved ankomst til reisemålet (gjelder ikke ved hjemkomst), kan du handle nødvendig klær og toalettsaker. Forsikringen dekker inntil kr 3.000 pr person. Husk å kontakte ditt flyselskaps ankomstservice for å få en såkalt PIR rapport. Denne rapporten må du ha tilgjengelig i forbindelse med saksbehandlingen.

Dersom sykdom forhindrer deg i å reise må du få din lege til å bekrefte dette. Kontakt din reisearrangør for å få eventuelle refusjoner derfra. Deretter kan du melde inn din sak via nett. Avbestillingsforsikringen som er inkludert i reiseforsikringen, dekker bl.a avbestillingsomkostninger som skyldes akutt sykdom.

Ja, dersom din arbeidsgiver har utvidet forsikringen til å gjelde for familie. Da vil barn inntil fylte 20 år som bor hos den andre foreldre, være omfattet av forsikringen i KLP. Det er en forutsetning at barnet har samme bostedsadresse som en av foreldrene. Dette for å hindre at barna blir uforsikret - dersom en av foreldrene ikke har tegnet reiseforsikring.