Illustrasjonsbilde av koronavirus

Pensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon

Unntaket med at alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronakrisen uten å få pensjonen redusert - opphørte 1. september.

 

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien for en særskilt pensjonistlønn

Tariffpartene i kommunesektoren har blitt enige om en særskilt pensjonistlønnssats for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien. Tiltaket gjelder fra 10. september. Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell. Ordningen er forlenget frem til og med 30. juni 2023.

Vær klar over at dette ikke gjelder for koronarelatert arbeid i helseforetakene.

Dette tiltaket gjelder både de som mottar såkalt folketrygdberegnet AFP, tjenestepensjonsberegnet AFP, ordinær alderspensjon eller særalderspensjon. (Du kan ikke jobbe på ordinær pensjonistlønn om du mottar folketrygdberegnet AFP).

Se hva KS skriver i pensjonister kan jobbe med tisk-tiltak og vaksinering under pandemien for en særskilt pensjonistlønn.

Sykepleien skriver at pensjonister som gjør koronaarbeid i kommunene tilbys en fast sats på 300 kroner timen fra 10. september.

Frem til 1. september 2022 var det anledning for pensjonert helsepersonell til å ta arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkortning. Denne ordningen er nå opphørt.

Alders- og AFP-pensjonister som får pensjonen utbetalt fra KLP, har under pandemien kunnet jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Det kunne de gjøre uten at innmeldingen reduserer pensjonen fra KLP.

Hvor lenge gjelder det?

Stortinget har vedtatt å forlenge dette unntaket frem til 1. september 2022. 

Tiltaket har dermed opphørt!

Teksten nedenfor beskriver tiltaket da unntaket var gjeldene!

Hvem gjelder det?

Dette gjelder sykepleiere, helsepersonell og alt annet personell som tar tjeneste i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien.

Det gjelder ikke bare helsepersonell, men alle yrkesgrupper  som arbeider i offentlig helsetjeneste slik som blant annet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidig reglene.

Hvilke pensjoner gjaldt det?

  • Alderspensjon
  • AFP (Avtalefestet pensjon)

Det gjelder ikke de som får uførepensjon.

Hva slags arbeid gjelder det? 

Dette gjelder for beordret eller frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien.

Hvorfor er det nødvendig med unntaksregel?

Ordinært er det slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. 

Hvem har bestemt dette?

Det er Stortinget som har vedtatt den midlertidige unntaksregelen for avkorting av alders- og AFP-pensjon. Regelen gjelder for arbeid knyttet til koronaviruset.

Unntaksregelen bidrar til økt beredskap

Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot viruset, og at arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i denne gruppen. 

Litt om det praktiske

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og arbeidsgiver skal melde dette inn til KLP på vanlig måte.

Det er frivillig for pensjonistene om de vil jobbe, slik at hver enkelt må vurdere dette ut fra eget ønske og helsesituasjon.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP i offentlig sektor.

Arbeidsgiverne må sende lister til KLP for hvert kvartal med hvem som omfattes av dette unntaket.

Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Husk at dette unntaket opphørte 1. september!