Grønt hjerte

Pensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronakrisen uten å få pensjonen redusert.

Alders- og AFP-pensjonister som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Det kan de gjøre uten at innmeldingen reduserer pensjonen fra KLP.

Hvor lenge gjelder det?

Stortinget har vedtatt å forlenge dette unntaket frem til 1. september 2022. 

Spekter og KS vil trolig vedta dette for sine tariffbestemte ordninger

Hvem gjelder det?

Dette gjelder sykepleiere, helsepersonell og alt annet personell som tar tjeneste i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien.

Det gjelder ikke bare helsepersonell, men alle yrkesgrupper  som arbeider i offentlig helsetjeneste slik som blant annet kokker, renholdere og assistenter. Dette betyr for eksempel at alle som jobber på et sykehjem er omfattet av de midlertidig reglene.

Hvilke pensjoner gjelder det?

  • Alderspensjon
  • AFP (Avtalefestet pensjon)

Det gjelder ikke de som får uførepensjon.

Hva slags arbeid gjelder det? 

Dette gjelder for beordret eller frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med korona-pandemien.

Hvorfor er det nødvendig med unntaksregel?

Ordinært er det slik at de som har gått av med pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres. 

Hvem har bestemt dette?

Det er Stortinget som har vedtatt den midlertidige unntaksregelen for avkorting av alders- og AFP-pensjon. Regelen gjelder for arbeid knyttet til koronaviruset.

Unntaksregelen bidrar til økt beredskap

Årsaken til regelendringen er at pensjonister ønsker å bidra i dugnaden mot viruset, og at arbeidsgivere ønsker å trekke på arbeidskraften og kompetansen som ligger hos pensjonistene i denne gruppen. 

Det er fortsatt aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov.

– Vi er glad for å kunne hjelpe til med å opprettholde god kapasitet i helsevesenet, og legge til rette for den nasjonale dugnaden som nå pågår for å bekjempe koronaviruset, sier livdirektør Marianne Sevaldsen i KLP.

Litt om det praktiske

Jobbingen gir rett til medlemskap i pensjonsordningen, og arbeidsgiver skal melde dette inn til KLP på vanlig måte.

Det er frivillig for pensjonistene om de vil jobbe, slik at hver enkelt må vurdere dette ut fra eget ønske og helsesituasjon.

Regelendringen gjelder for alderspensjonister og personer som har gått av med både folketrygdberegnet og tjenestepensjonsberegnet AFP i offentlig sektor.

Arbeidsgiverne må sende lister til KLP for hvert kvartal med hvem som omfattes av dette unntaket.

Endringen gjelder ikke for uførepensjonister.

Pensjonister kan jobbe i undervisningssektoren for økt pensjonistlønn i pandemien.

Fra 1. januar 2022 kan pensjonert personell jobbe i skoler eller barnehager for en pensjonistlønn på 300 kroner timen