Stillas ved murbygning

Bærekraftige eiendommer

KLP er en av landets og Nordens største eiendomsbesittere. KLP har som mål å bygge miljøvennlige bygg for framtiden, og å drive bærekraftig eiendomsutvikling. Gjennom vår eiendomsforvaltning bidrar vi til utviklingen av samfunnet og byene hvor vi har bygninger.

Viktig for oss

  • Vi spør oss alltid hva skal til for at dette bygget får energiklasse A.
  • Nybygg og større rehabiliteringsprosjekter skal BREEAM-sertifiseres.
  • Vi samarbeider med ENOVA, og har til enhver tid pågående prosjekter som mottar ENOVA-støtte. 

Miljøtips

I KLP jobber vi aktivt med miljø i den daglige driften av våre eiendommer. Her er våre tips for hvordan du kan skape et bedre og renere miljø.

Mer om våre miljøtips

Som for all vår forvaltning, har vi også et langsiktig perspektiv i hvordan vi forvalter vår eiendomsportefølje. 

Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til en redusert belastning på miljø og klima. Våre leietakere er en viktig brikke i dette puslespillet, og vi legger stor vekt på å tilrettelegge for at våre leietakere kan drive sin virksomhet så miljøvennlig som mulig. 

KLPs eiendommer er i hovedsak kontorbygg, kjøpesentre og hoteller, og de finnes i Skandinavia og England.

Vi tenker miljø når vi bygger, rehabiliterer og drifter våre bygg. Ved selv å ha ansvaret for driften av eiendommene vi eier, har vi også en større mulighet til å jobbe smart og tenke helhetlig. KLP forvalter og drifter selv over en million kvadratmeter bygg. 

Det grønne skiftet er her, og vi er alle en del av det. At ting vil endre seg de neste årene er sikkert. Vi jobber kontinuerlig med å redusere energiforbruket i våre bygg. Å bygge passivhus er blitt reglen mer enn unntaket, og plusshus lar seg realisere uten store vansker. Det handler om å ville, og det handler om at myndighetene legger til rette for det. Bygg- og eiendomsbransjen er en del av løsningen. KLP skal være blant dem som går foran og tar ansvar for at utviklingen går rett vei.

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Vi vil følge opp de ti strakstiltakene for byggeiere som er beskrevet i "Eiendomssektorens veikart mot 2050".

Strakstiltakene utfordrer oss når det gjelder dialog med og krav til arkitekter, rådgivere og andre vi samarbeider med. De påvirker hvordan vi forholder oss til risikohåndtering og innovasjon, og de er med på å utfordre oss til hvordan vi for eksempel bruker takflatene på våre bygg. Takene kan for eksempel brukes til lokal produksjon av energi, ha vegetasjonsdekke som bidrar til både økt biologisk mangfold og bedret overvannshåndtering i byområder eller være et ekstra uterom for brukerne av byggene.

Våre fokusområder

Vi har identifisert tre områder som er viktig for en bærekraftig eiendomsforvaltning, og som vi skal ha særlig oppmerksomhet på; energi, materialvalg og avfallshåndtering.

Bygg er ofte veldig energikrevende, og derfor et naturlig område å ha særlig oppmerksomhet på. Heldigvis er det et område der vi har mulighet til å bidra direkte, gjennom å stille krav til egen drift, våre leietakere. Energiforbruk er alltid med i vurderingen både når vi bygger nytt eller rehabiliterer eksiterende bygg.

Både riving, oppføring og drift av bygg krever energi. Men ser man på et byggs totale livsløp, er det driftsfasen som krever mest energi. Hvor mye energi driften krever, påvirkes også av forhold utenom selve bygget, som hvor byggene er plassert, og hvordan det er mulig å komme seg til og fra bygget.

Som en stor aktør innen eiendom, har vi et ansvar for å gjøre det vi kan. Vi skal bidra til at mest mulig av energien i våre bygg kommer fra fornybare kilder, samtidig skal vi jobbe for å redusere mengden energi våre eiendommer bruker.

Vi har ambisiøse miljømål for våre nybygg og større rehabiliteringer. Alle fremtidige bygg som oppføres skal minimum tilfredsstille kravene for "lavenergibygg", og vi utreder alltid bruk av alternative fornybare energikilder. I utgangspunktet skal alle nybygg og større rehabiliteringsprosjekter BREEAM-sertifiseres.

Innhold av ulike stoffer i materialene vi bruker påvirker miljøet. For eksempel krever det mye energi å produsere plastbaserte produkter, og noe av disse kan også være vanskelig å resirkulere etter endt levetid på grunn av innhold av enkelte tilsetningsstoffer.

Hvilke materialer som er brukt inne i bygg, er i stor grad med på å påvirke inneklimaet. Materialer avgir i større eller mindre grad både kjemikalier og partikler til inneluften i lang tid etter det er tatt i bruk. Vi har oppmerksomhet på at det skal være et godt inneklima i våre bygg, og stiller krav til våre leverandører og samarbeidspartnere når det gjelder innhold av helse- og miljøfarlige stoff i materialene, samt til emisjoner (avgassing) fra produkter relevante for inneklima. I nybygg og i større rehabiliteringsprosjekter stiller vi andre krav i tillegg. 

Vi ser på avfall som en ressurs på avveie, og dermed noe som kan brukes til noe videre. I våre bygg legger vi derfor til rette for en god avfallshåndtering. Avfallsrommene er godt merket og oppfordrer til sortering i opptil 11 ulike typer avfall. 

Selv om vi driver med eiendom og bygg, er vi veldig opptatt av transport. Grunnen er at det skal være enkelt å komme seg til og fra våre bygg på en miljøvennlig måte. Når vi utvikler eiendommer er disse i all hovedsak ligger i nærheten av kollektivknutepunkt. Da bidrar vi til at flere reiser kollektivt, til fots eller på sykkel. I tillegg skal KLPs bygg ha gode løsninger for sykkelparkering, med lett tilgjengelige dusj- og garderobefasiliteter. De siste årene har flere og flere av våre bygg har også fått ladepunkter for el-bil.