Veiarbeidere på byggeplass

Utøvelse av KLPs aktsomhetskriterium i praksis

I 2021 besluttet KLP å ekskludere 16 selskaper med tilknytning til de israelske bosettingene på Vestbredden.

Beslutningen er basert på en rapport der FNs høykommissær for menneskerettigheter offentliggjorde en liste over selskaper med virksomhet knyttet til de israelske bosettingene i det okkuperte palestinske territoriet. Bosetningene anses som brudd på internasjonal rett. 

Aktsomhetsprinsippet er kjernen i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som KLPs investeringer følger. Prinsippet er også sentralt i den nye åpenhetsloven som er vedtatt av Stortinget og som trer i kraft fra 1. juli 2022. KLP er opptatt av å gjøre aktsomhetsvurderinger i investeringene og kan foreta aktsomhetsbaserte uttrekk av selskaper dersom det foreligger en uakseptabel risiko for å medvirke til brudd på KLPs retningslinjer basert på en kombinasjon av land-, bransje- og selskapsrisiko. En kombinasjon av disse tre sentrale risikoforhold kan utgjøre en uakseptabel høy risiko for medvirkning til brudd på retningslinjen.  

Utøvelse av kriteriet i praksis 

Eksklusjonene på Vestbredden omfatter selskaper innen bank, bygg og anlegg, infrastruktur og telekommunikasjon. KLP har solgt aksjer og obligasjoner i disse selskapene til en verdi av NOK 275 millioner kroner.  

KLP har gjort grundige vurderinger på bakgrunn av egne analyser og med grunnlag i FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vår vurdering er at det er en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Dette er forankret i reglene om okkupasjon i Haagreglementet og den fjerde Genèvekonvensjonen. Disse konvensjonene gjør det klart at den okkuperende makten ikke skal flytte sin egen befolkning permanent inn i okkupert territorium.  

Menneskerettigheter

Vurderingen vi har gjort går på om selskapene vi har investert i medvirker til brudd på menneskerettigheter ved å bidra til at permanente bosettinger i okkuperte områder bygges og opprettholdes. Vi tok dermed utgangspunkt i spørsmålet; «Kan bosettingene opprettholdes uten tjenestene/ varene som selskapet leverer?». Dersom svaret på dette spørsmålet var nei anbefalte vi utelukkelse av selskapet, ettersom disse selskapene da leverer nødvendig infrastruktur som er essensiell for opprettholdelsen av de ulovlige bosettingene.  

Banker, bygg- og anleggsvirksomheter

Bankene er ekskludert der vi anser at finansiering er en forutsetning for at bosettingene kan bygges og vedlikeholdes. Bygg og anleggsvirksomheter er utelukket på grunn av deres leveranser av materialer til bygging av bosettingene og infrastruktur. Utelukkelsen av telekommunikasjonsselskapene er gjort på bakgrunn av at kommunikasjonstjenester anses som grunnleggende infrastruktur for moderne samfunn og dermed gjør bosettingene til et attraktivt bomiljø for bosetterne.  

Energi og kommunikasjons- og overvåkingstjenester

KLP tok i tillegg individuelle vurderinger av totalt fire selskaper innen energi og kommunikasjons- og overvåkingstjenester. Samtlige selskaper ble besluttet ekskludert grunnet at selskapene bidrar til tilgang til strøm og drivstoff, samt overvåking av grensene til bosettingene. Dette er tjenester som er helt nødvendig for at det daglige livet i bosettingene skal kunne fungere. Et av KLPs viktigste virkemidler for påvirkning gjennom vår eiermakt er selskapsdialog. I forbindelse med analysearbeidet kontaktet KLP alle de berørte selskapene for å etablere en dialog, og har fulgt opp dialogen i tilfeller der vi manglet svar. Om ikke selskapene har kunnet tilbakevise informasjon som knytter dem til alvorlige brudd, har eksklusjonene blitt gjennomført.  

I etterkant av ekskluderingen har noen få selskaper kontaktet KLP og ønsket å diskutere grunnlaget for eksklusjonen. Det er en dialog vi fortsetter ettersom det viktigste målet for oss er å påvirke til at selskaper avslutter sin virksomhet i konfliktområder. 

Selskaper ekskludert fra KLP og KLP-fondene på Vestbredden per juni 2021:  

 • ALSTOM SA  
 • SHTROM GROUP LTD  
 • ELECTRA LTD  
 • BANK HAPOALIM BM  
 • BANK LEUMI LE-ISRAEL  
 • FIRST INTL BANK ISRAEL  
 • ISRAEL DISCOUNT BANK-A  
 • MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD  
 • ALTICE EUROPE NV  
 • BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO  
 • CELLCOM ISRAEL LTD  
 • PARTNER COMMUNICATIONS CO  
 • DELEK GROUP LTD  
 • ENERGIX-RENEWABLE ENERGIES  
 • PAZ OIL CO LTD  
 • MOTOROLA SOLUTIONS INC