Sverre Thornes, konsernsjef KLP
Sverre Thornes, konsernsjef KLP

Svake aksjemarkeder og renteoppgang preger kvartalsresultatet

Et svakere aksjemarked og renteoppgang preget KLPs resultat i første kvartal. Gode buffere bygget opp i gode tider sikrer stabilitet i forvaltningen. Samtidig vil renteoppgangen vi erfarer nå gi høyere inntekter fremover. I første kvartal var det stor tilstrømming til KLPs fond, og selskapet var i første kvartal størst i Norge på salg til eksterne kunder.  

KLP leverte et negativt avkastningsresultat på 7,9 milliarder kroner i første kvartal. Det trekkes derfor 7,9 milliarder kroner fra bufferfondet for å levere den avkastning foretaket har garantert til sine kunder.  Avkastning på kollektivporteføljen ble minus 0,75 prosent. Tall i parentes angir verdi for tilsvarende periode i 2021. 
 
– Renteoppgangen og innføringen av et samlet bufferfond har bidratt til at soliditeten er styrket til tross for verdifall i aksjemarkedet. Vi har solide finansielle buffere som skjermer kundenes pensjonsmidler i perioder med negative markedsbevegelser, så den uro vi opplever nå tåler vi godt, sier konsernsjef Sverre Thornes.  

Økonomien globalt har blitt sterkt påvirket av krigen i Ukraina og stigende priser. Dette har gitt til dels store fall i aksjemarkedet og høyere renter.  

– Renteoppgangen vil gi oss høyere inntekter fremover og det vil bidra til å begrense våre kunders pensjonskostnader. Vi kan også glede oss over at sparing fortsatt er i vinden i personmarkedet og at KLP for første gang er den aktøren i Norge som solgte mest fond i første kvartal (4,5 milliarder kroner), sier konsernsjef Sverre Thornes. 

Nøkkeltall etter første kvartal 2022 

 • KLP hadde ved utgangen av første kvartal 2022 en forvaltningskapital på 902,9 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner i første kvartal.  

 • Avkastning etter første kvartal 2022 ble minus 0,75 prosent. 

 • Sterk solvenskapitaldekning på 332 prosent.  

Resultater fra datterselskapene 

Utviklingen i KLPs datterselskaper er god, og selskapene tar stadig nye markedsandeler, men også her er resultatene preget av det urolige finansmarkedet.  

 • KLP Skadeforsikring gjør det godt på forsikring og vinner markedsandeler, men også her trekker det svake finansmarkedet ned resultatet. Første kvartal viser et driftsresultat før skatt på minus 24,3 millioner kroner (71,6). 

 • KLP Kapitalforvaltning forvaltet totalt 646 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, hvorav 135 milliarder kroner er for eksterne kunder. Eksterne kunder hadde en positiv netto nytegning på 4,5 milliarder kroner i kvartalet. 

 • KLP Banken-konsernet oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 18,3 millioner kroner (48,6). Tilfredsstillende utlånsvekst, lavere rentemargin, og verdifall i likviditetsporteføljen som følge av renteoppgangen, forklarer resultatutviklingen fra i fjor. 

 • Eiendomsandelen som forvaltes gjennom KLP Eiendom utgjorde 14,0 prosent av kollektivporteføljen. Kollektivporteføljens eiendomsinvesteringer oppnådde en avkastning på 1,4 prosent i første kvartal. 

Hendelser i første kvartal 

I slutten av februar besluttet KLP å bruke virkemiddelet eksklusjon og trekke ut alle investeringer i russiske selskaper. Totalt er det 22 ulike selskaper, hvor om lag en tredjedel av aksjene - de som er listet i London - allerede er solgt. Nedsalg av Moskva-børsen vil bli gjennomført når børsen åpner og i tråd med hva sanksjonsregelverket tillater. 

Kontaktpersoner for mer informasjon: 

 • Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007 
 • Konserndirektør økonomi og finans, Aage Schaanning: tlf. 905 24 312 
 • Direktør finans, Oliver Siem: tlf. 934 31 820 
 • Kommunikasjonsrådgiver Roar Grønstad: tlf. 918 94 003 

Les kvartalsrapporten her